Særregler for beskatning af hybrid kernekapital i finansielle virksomheder forventes ophævet

06/06/19

Skatteminister Karsten Lauritzen fremsatte den 3. maj 2019 lovforslag L 233, som ophæver de særlige skatteregler for hybrid kernekapital udstedt af stater, kreditinstitutter, investeringsselskaber, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber eller forsikringsselskaber m.v. Det bemærkes, at lovforslaget er bortfaldet som følge af folketingsvalget, men kan ventes genfremsat af en ny regering.

Baggrunden for ophævelsen er, at Europa-Kommissionen har fastslået, at de danske skatteregler kan medføre en positiv særbehandling af den finansielle sektor, som kan udgøre ulovlig statsstøtte. Lovforslaget skal sikre, at der ikke kan rejses tvivl om, hvorvidt reglerne er forenelige med EU-retten.

Efter de gældende regler er der fradragsret for betalte renter på hybrid kernekapital uanset, at renterne ikke forfalder på et forud aftalt tidspunkt og at debitor under visse betingelser kan beslutte, at forretningen bortfalder. Endvidere er hybrid kernekapital omfattet af reglerne i kursgevinstloven.

Efter ophævelsen af reglerne vil hybrid kernekapital udstedt af stater og den finansielle sektor ifølge lovforslaget blive behandlet efter skattelovgivningens almindelige regler. I lovforslaget angives, at det betyder, at finansielle udstedere ikke kan opnå fradrag for renteudgifter på hybrid kernekapital m.v. Ifølge det bortfaldne lovforslag har de nye regler virkning for renteudgifter og -indtægter, som påløber den 1. juli 2019 eller senere. Når lovforslaget genfremsættes ventes ikrafttrædelsestidspunktet dog udskudt.

I forbindelse med, at reglerne i sin tid blev indført, skrev kammeradvokaten i et notat til Folketingets Skatteudvalg, at særreglerne for hybrid kernekapital i finansielle virksomheder efter hans opfattelse lå inden for rammerne af, hvad der allerede gjaldt efter de almindlige skatteregler. Det vil sige, at der også efter de almindelige skatteregler var fradrag på for finansielle udstederes renteudgifter på hybrid kernekapital. På den baggrund kan det være usikkert, hvad der egentlig gælder, hvis det nye lovforslag genfremsættes og vedtages i den nuværende form, idet Skatteministeriet og Kammeradvokaten ikke synes at være enige om, hvordan finansielle udstederes renteudgifter behandles efter de almindelige skatteregler.

Vi står til rådighed

Finansielle virksomheder, som har eller påtænker at udstede hybrid kernekapital, bør nøje overveje de skattemæssige og økonomiske konsekvenser af, at særreglerne for hybrid kernekapital ophæves. PwC bistår gerne ved denne vurdering.

Kontakt os

Henrik Laust Poulsen

Director, Financial Services Tax, PwC Denmark

Tlf: 5219 0341

Jens Sørensen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 3044 4080

Følg PwC