Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Ændring af selskabsselvangivelsen

03/09/19

Selskabsselvangivelsesblankettens felt 67, som referer til oplysninger om kontrollerede transaktioner, har tidligere undtaget selskaber med kontrollerede transaktioner under TDKK 5.000 fra indberetningspligten. Fra den 4. september 2019 ændres blanketten i TastSelv Selskabsskat (DIAS), så felt 67 omformuleres. Dette vil medføre, at alle selskaber med handel med koncernforbundne parter omfattet af Skattekontrollovens § 37, stk. 1, nr. 6 skal afgive oplysninger om kontrollerede transaktioner (den såkaldte oplysningspligt). Det gælder dermed som udgangspunkt alle hovedaktionærejede selskaber og selskaber med koncernforbindelser – altså ca. 140.000 selskaber.

Årsagen til ændringen er, at Rigsrevisionen har udtrykt kritik af Skattestyrelsens praksis med at undtage alle selskaber med kontrollerede transaktioner under TDKK 5.000 fra indberetningspligten, da der ikke er lovhjemmel til denne praksis. Ændringen kommer til at have betydning for selskaber, der selvangiver efter 4. september 2019.  

Oplysning om kontrollerede transaktioner

Fremadrettet vil spørgsmålet i felt 67 lyde, hvorvidt der har været handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med koncernforbundne parter i indkomståret. Svares der ja til dette spørgsmål, skal der gives yderligere oplysninger om arten og omfanget af de kontrollerede transaktioner som en del af selvangivelsen, lige som det hidtil har været tilfældet for selskaber med kontrollerede transaktioner over TDKK 5.000.

De yderligere oplysninger, som skal gives, omhandler bl.a. den skattepligtiges hovedaktivitetsområde, arten af transaktionerne samt den skattepligtiges totale kontrollerede transaktioner. Derudover skal der for hver enkelt art enten anføres det samlede beløb så præcist som muligt (nærmeste tusinde kr.) eller anføres beløbet i et interval, hvor et talnummer dækker over et interval, fx 1 = 0 kr. – 1 mio. kr., 2 = 1 mio. kr. – 5 mio. kr., osv.

Endvidere skal der for hver enkelt art oplyses i hvilke(n) stat(er) de enheder, der har været de pågældende kontrollerede transaktioner med, er hjemmehørende. Identificeringen af stat(erne) sker ud fra et bogstavssystem, hvor A = kun i Danmark, B = kun i EU/EØS, osv.

Med udvidelsen af oplysningspligten til at omfatte alle, der har haft handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med koncernforbundne parter, vil en række mindre selskaber og hovedaktionærejede virksomheder blive omfattet af pligten for første gang.

Da udfyldelsen af blanketten om art, omfang og type af kontrollerede transaktioner erfaringsmæssigt rejser en række spørgsmål, og da Skattestyrelsen efter kritik fra Rigsrevisionen vil sanktionere manglende overholdelse og forkert udfyldelse af blanketten, er I velkomne til at kontakte PwC for hjælp til udfyldelsen.

Kontakt os

Troels Kjølby Nielsen

Partner, TP & Dispute Resolution , PwC Denmark

Tlf: 3945 3213

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Følg PwC