Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Krav om indsendelse af transfer pricing-dokumentation samtidig med selvangivelsen (oplysningsskemaet)

13/09/19

Skatteministeriet har sendt et udkast til lovforslag i høring. Hvis udkastet fremsættes og vedtages i Folketinget i den foreliggende form, vil der blive ændret væsentligt på reglerne for indsendelse af transfer pricing. Læs mere om udkastet nedenfor, som har høringsfrist den 10. oktober 2019. Det må antages, at et lovforslag fremsættes inden jul, men det vil det kommende lovkatalog ved Folketingets åbning vise.

Kravene til, hvornår en transfer pricing-dokumentation skal være udarbejdet, har været drøftet over de senere år og er senest skærpet med virkning fra den 1. januar 2019, hvor det af den nye skattekontrollov fremgår, at transfer pricing-dokumentationen skal udarbejdes løbende og senest færdiggøres på det tidspunkt, hvor oplysningsskemaet (tidligere selvangivelsen) skal indsendes. Hvis dette ikke er sket, kan indkomsten fastsættes skønsmæssigt. Højesterets dom offentliggjort i SKM2019.136 har dog sået en vis tvivl om rækkevidden af de nye regler.

Forslaget har derfor til formål at tydeliggøre skattemyndighedernes adgang til at fastsætte indkomsten efter et skøn, hvis transfer pricing-dokumentationen ikke er udarbejdet rettidigt. Samtidig indsættes et krav om, at transfer pricing-dokumentation nu også skal indsendes sammen med oplysningsskemaet. Det betyder, at hvis dokumentationen ikke indsendes rettidigt, har skattemyndighederne ret til at lave et skøn over indkomsten, og det må forventes, at der også vil blive pålagt en bøde for manglende overholdelse af dokumentationskravet.

Vurderingen af, om skattemyndighederne har ret til at foretage et skøn, skal således alene vurderes ud fra, om der er indsendt en tilstrækkelig dokumentation sammen med oplysningsskemaet. Når skattemyndighederne foretager skønnet, skal de dog fortsat tage hensyn til oplysninger, som virksomheden fremkommer med efterfølgende.

Kravet om indsendelse af dokumentation er en væsentlig skærpelse af de gældende krav og kendes kun fra få andre lande.

Det bemærkes, at kravet om indsendelse af transfer pricing-dokumentationen også gælder rent danske koncerner uden udenlandske transaktioner, hvis disse koncerner i øvrigt er dokumentationspligtige. Det vil de være, hvis koncernen har over 250 ansatte. Er der et færre antal ansatte, er koncernen alligevel dokumentationspligtig, hvis balancesummen overstiger DKK 125 mio., og omsætningen overstiger DKK 250 mio.

Reglerne har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2020 eller senere. Det betyder eksempelvis, at et selskab med kalenderårsregnskab senest skal indsende transfer pricing-dokumentationen sammen med oplysningsskemaet den 30. juni 2021.

Kontakt os

Klaus Okholm

Partner, Corporate Tax, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 8932 5680

Troels Kjølby Nielsen

Partner, TP & Dispute Resolution , PwC Denmark

Tlf: 3945 3213

Følg PwC