Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

COVID-19: Forlængelse og justering af hjælpepakker samt nye initiativer

18/04/20

Regeringen og alle Folketingets partier er enige om at justere og udvide hjælpepakkerne til dansk økonomi samt igangsætte andre initiativer. Det blev oplyst i en pressemeddelelse den 18. april 2020.

Nedenfor orienterer vi overordnet om initiativerne.

Kompensation for faste omkostninger

 • Ordningen forlænges: Oprindeligt var omkostninger frem til og med den 8. juni 2020 omfattet, men nu forlænges ordningen, således at omkostninger frem til og med den 8. juli 2020 omfattes.
 • Kompensationsadgang udvides: Oprindeligt skulle virksomheden have haft en omsætningsnedgang på minimum 40 % for at overhovedet at opnå kompensation. Dette ændres nu til 35 %. Ved en omsætningsnedgang på 35 % til 60 % kan der således opnås kompensation på 25 % af de faste omkostninger. De øvrige grænser for kompensation fortsætter uændret.
 • Minimumsgrænsen for faste omkostninger: Oprindeligt skulle virksomheder som minimum have 25.000 kr. i faste omkostninger for hele perioden, som ordningen løb. Denne grænse nedsættes til 12.500 kr., således at virksomheder som minimum skal have faste omkostninger svarende til 12.500 kr. i en 3-måneders periode for at kunne omfattes af ordningen.
 • Maksimum-kompensation: Kompensationen kunne oprindelig maksimalt udgøre 60 mio. kr. pr. virksomhed for hele kompensationsperioden. Denne grænse hæves, sådan at det maksimale kompensationsbeløb bliver 110 mio. kr.
 • Underskudsreglen: Det angives, at der vil blive taget hånd om de virksomheder, der på grund af statsstøttereglerne får reduceret deres kompensation mere end nødvendigt inden for statsstøttegodkendelsen. Endvidere angives det, at virksomheder, der får reduceret deres kompensation, fordi de som følge af ekstraordinære omstændigheder har haft underskud i 2019, skal kunne anvende en anden referenceperiode for underskuddet end 2019, såfremt der kan opnås statsstøttegodkendelse heraf.
 • Virksomheder i skattely: Virksomheder, der har base i et skattely i henhold til EU’s retningslinjer, afskæres fra at kunne modtage kompensation i det omfang, det er muligt efter EU-retten og eventuelle andre internationale forpligtelser.
 • Udlodning af udbytte: Modtagelse af kompensation for mere end 60 mio. kr. i den forlængede periode gøres betinget af, at virksomheden på tro og love erklærer, at de ikke vil udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb for regnskabsårene 2020 og 2021.

Kompensation for selvstændiges omsætningstab samt freelancere

Ændringer til den gældende ordning
 • Ordningen forlænges: Oprindeligt var det omsætningstab i perioden frem til og med den 8. juni 2020, der var omfattet, men nu forlænges perioden frem til og med den 8. juli 2020.
 • Højere kompensationsgrad: Oprindeligt kunne omsætnings- eller B-indkomsttabet for selvstændige og freelancere maksimalt dækkes med 75 %, men det øges nu, sådan at tabet kan dækkes med 90 %. For gruppen af selvstændige og freelancere, der ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent og ikke har omsætning eller B-indkomst, forhøjes kompensationsgraden til 100 % i perioden, hvor forbuddet mod at holde åbent er gældende. Der foreslås ikke ændret i, at den maksimale kompensation pr. måned udgør 23.000 kr.
 • Antal fuldtidsansatte: Oprindeligt var kun virksomheder med maksimalt 10 fuldtidsansatte omfattet, men det ændres nu, så virksomheder med maksimalt 25 fuldtidsansatte omfattes.
Ny ordning for freelancere med både A- og B-indkomst

Der oprettes en ny kompensationsordning for freelancere, der som følge af COVID-19 forventer at opleve et A- og B-indkomsttab på minimum 30 %.

Ordningen omfatter personer, der har haft en samlet A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på samlet mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i det seneste år (formentligt vil udgangspunktet være i kalenderåret 2019). Heraf skal mindst 5.000 kr. pr. måned være B-indkomst, og højest 20.000 kr. må være A-indkomst. Beskæftigelsesgraden knyttet til A-indkomsten må højst udgøre 55 %. Både A- og B- indkomsten skal komme fra aktiviteter, som vedrører arbejdsindsats. Indkomsten i 2020 må endvidere ikke overstige 800.000 kr.

Modtagere må ikke være berettigede til dagpenge, supplerende dagpenge eller modtage offentlige ydelser som fx kontanthjælp.

Omfattes man af ordningen, vil der kunne opnås en kompensation på 90 % af det forventede A- og B-indkomsttab i perioden (formentligt 9. marts 2020 – 8. juli 2020) sammenlignet med den tilsvarende periode i forudgående år, dog maksimalt 20.000 kr. pr. måned.

Lønkompensationsordningen er forlænget med en måned

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge den midlertidige lønkompensationsordning med en måned, så den gælder frem til og med 8. juli.

Lønkompensationsordningen bliver dertil justeret, så muligheden får at få lønkompensation til medarbejdere i fleksjob bliver ens, uanset om medarbejderen er på den gamle eller den nye fleksjobordning.

Virksomhederne skal genansøge om forlængelse for perioden fra 9. juni til 8. juli 2020 hos Erhvervsstyrelsen.

Midlertidig fuldstændig suspendering af loftet på indeståendet på ”skattekontoen”

Loftet for, hvor meget der kan indestå på skattekontoen er tidligere midlertidigt blevet hævet fra 200.000 kr. til 10 mio. kr. Nu afskaffes loftet helt i perioden fra den 4. maj frem til den 1. april 2021.

Med afskaffelsen risikerer virksomheder ikke at skulle betale mere i negativ bankrente end før udskydelsen af betalingsfristerne for A-skat, moms mv.

Den enkelte virksomhed vil fortsat have mulighed for at anmode om at få udbetalt positive indeståender eller fastsætte et individuelt loft for på den måde at kunne få et for stort indestående på skattekontoen tilbageført.

Skattekreditordningen – fremrykning af udbetalinger

Udbetalingen af skatteværdien af den del af selskabers underskud, der hidrører fra forsknings- og udviklingsaktiviteter (skattekreditter), sker normalt i forbindelse med opgørelsen af slutskatten i november året efter det indkomstår, som de afholdte udgifter til forsknings- og udviklingsaktiviteter vedrører. Der kan maksimalt udbetales skatteværdien af 25 mio. kr. årligt, hvilket ved en selskabsskattesats på 22 pct. svarer til, at der kan udbetales op til 5,5 mio. kr. årligt.

Udbetalinger fra skattekreditordningen vedrørende indkomståret 2019 fremrykkes fra november 2020 til juni 2020. Virksomhederne skal ansøge om tidligere udbetaling. Der vil være krav om, at ansøgningen ledsages af en revisorerklæring.

Moms/lønsumsafgift – yderligere likviditet

Bekræftelse af ordning, der tidligere er omtalt: For at hjælpe virksomheder med likviditet indføres en ordning, hvor der kan ske udbetaling af indbetalt moms til små og mellemstore virksomheder samt udbetaling af indbetalt lønsumsafgift til visse virksomheder (se nedenfor). Udbetalingen sker som et rentefrit lån.

 • Små og mellemstore virksomheder, der den 2. marts 2020 har indbetalt moms for hhv. andet halvår og fjerde kvartal 2019, kan ansøge om at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån.
 • Såkaldte metode 4-virksomheder (fx tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd, herunder taxa mv.), der har indbetalt lønsumsafgift for 1. kvartal 2020 den 15. april 2020, kan ansøge om at få beløbet udbetalt igen som et rentefrit lån. Tilsvarende kan der søges om at få udbetalt ¼ af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019 (svarende til en skønnet kvartalsmæssig andel), ligeledes som et rentefrit lån.

Der kan anmodes om udbetaling af beløbet fra forventeligt den 4. maj til og med den 15. juni 2020. Lånet skal tilbagebetales den 1. april 2021.

Betingelserne for at være omfattet af ordningen er:

 • Små og mellemstore virksomheder er omfattet af ordningen baseret på momsangivelsen.
 • Virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 4, er omfattet af ordningen baseret på lønsumsafgiftsopgørelsen. Det gælder fx tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd, herunder taxa mv.
 • For at reducere statens risiko for tab på låneordningen, og for at overholde EU’s statsstøtteregler, vil visse virksomheder ikke være omfattet af låneordningen. Eksempelvis vil virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning og likvidation ikke være omfattet.

Ny ordning om udskydelse af betalingsfristen for lønsumsafgiften: Betalingsfristen for lønsumsafgiften for 2. og 3. kvartal 2020 for visse erhverv, dvs. de såkaldte metode 4-virksomheder (bl.a. fysioterapeuter, tandlæger, taxavognmænd mv.), udskydes med hhv. 1½ måned og 1 måned. Se skema nedenfor:

Afgiftsperiode Ordinære frister Udskudte frister
2. kvartal 2020 15. juli 1. september
3. kvartal 2020 15. oktober 16. november

Matchlåneordning i Vækstfonden og yderligere initiativer fra Vækstfonden

Der oprettes som et nyt tiltag, nye særlige matchlåneordninger i Vækstfonden, der skal imødegå de særlige finansieringsudfordringer, iværksættere og venturevirksomheder oplever som følge af COVID-19-krisen. Nedenstående ordninger vil begge være begrænset til år 2020. Elementerne af ordningerne vil skulle statsstøttegodkendes i EU.

1. Matchlåneordning rettet mod iværksættere:

 • Ordningen vil fx komme iværksættere med begrænset eller ingen omsætning til gode
 • Vækstfonden finansierer mellem 75 og 100 pct. på porteføljeniveau af kapitaltilførslen med lån.
 • Dvs. at Vækstfonden som minimum vil tilbyde 1:3-matching, mens den resterende finansiering ydes i form af egenkapital eller lånefinansiering fra private investorer.
 • For nogle virksomhedstyper tilbyde fuld statslig finansiering.

2. Matchlåneordning til venturevirksomheder:

 • Ordningen vil fx hjælpe vækstvirksomheder, der har brug for særligt risikovillig kapital
 • Vækstfonden forventes at medfinansiere op til 75 pct. af lånene (1:3-matching), dvs. der vil være forudsætning om en vis medfinansiering i form af egenkapital eller lånefinansiering fra private investorer.

Ydermere vil Vækstfonden øge sine fondsinvesteringer og direkte investeringer markant for at afbøde de negative konsekvenser af, at de private investorer trækker opad eller helt ud af markedet for risikovillig kapital. Indsatsen skal omfatte opjustering af Vækstfondens aktiviteter i nye såvel som eksisterende fonde samt Vækstfondens direkte investeringer i eksisterende porteføljevirksomheder og nye virksomheder. Vækstfonden vil så vidt muligt sikre sig matching fra private investorer, men vil kunne tilbyde fuld statslig finansiering i de tilfælde, det findes nødvendig.

Statslig garantidækning til virksomheders handel og eksport

For at sikre de danske virksomheders fortsatte adgang til forsikring af deres handel og eksport oprettes en ny statslig garantidækning, hvor staten påtager sig en del af kreditforsikringsselskabers risiko for tab på porteføljen af forsikringer tegnet i 2020 til gengæld for, at de private kreditforsikringsselskaber forpligter sig til at opretholde en vis forsikringskapacitet i det danske marked. For ordningen er det gældende:

 • Ordningen vil blive administreret af EKF Danmarks Eksportkredit.
 • Som betaling for garantien skal kreditforsikringsselskaberne overføre en del af præmieindtægter til staten for de dækkede policer. Denne præmie forventes dog ikke at være tilstrækkelig til at dække statens forventede tab.

Øvrige punkter i aftalen

I aftalen mellem regeringen og Folketingets partier indgår også følgende initiativer:

 • Etablering af en national platform i samarbejde med private crowdfundingplatforme.
 • Et ekstraordinært løft af Innovationsfondens Innobooster-ordning i 2020.
 • Timekravet for optjening af seniorpræmie på 1.560 timers beskæftigelse over 12 måneder vil blive nedsat svarende til 4 måneder.
 • En forlængelse af suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet, den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge samt suspendering af G-dage til og med den 30. juni.

Vi vil omtale nogle af disse forhold mere detaljeret i en senere nyhed på pwc.dk.

Endelig følger det af aftalen, at det skal undersøges, hvorvidt der kan findes en løsning for personer, der har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde, fordi de af helbredsmæssige årsager er i en særlig risikogruppe for smitte med COVID-19.

Kontakt os

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Klaus Okholm

Klaus Okholm

Partner, Corporate Tax, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 8932 5680

Lars Thygesen

Lars Thygesen

Partner, Corporate Tax, statsautoriseret revisor, PwC Denmark

Tlf: 2346 8244

Følg PwC