Skattefradrag på 130 % for udgifter til forskning og udvikling i perioden 2020-2021

16/06/20

Regeringen og en række øvrige partier har mandag den 15. juni 2020 offentliggjort Aftale om udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer. Aftalen indebærer bl.a., at virksomheder ved opgørelse af den skattepligtige indkomst i 2020-2021 får ret til højere fradrag for udgifter til forskning og udvikling (FoU). Konkret forhøjes fradragsretten til 130 % med et loft på DKK 50 mio. over, hvor meget en enkelt koncern kan få i merfradrag som følge af forøgelsen.

Aftalen skal senere udmøntes i lovgivning, og der er en række forhold, der først forventes afklaret i forbindelse hermed. Herunder kan nævnes, at det er uvist, om forøgelsen gælder for udgifter afholdt i kalenderår 2020 og 2021 eller for udgifter afholdt i de tilsvarende skattemæssige indkomstår. Det er ligeledes uvist, om loftet på DKK 50 mio. gælder samlet for årene 2020-2021, eller om loftet gælder for hvert år, og om loftet måles i forhold til udgifternes nominelle værdi (100 %) eller i forhold til den forhøjede fradragsværdi, der allerede gælder, jf. nedenfor.

Desuden angiver aftalen, at loftet gælder for en ”koncern”. Det er ikke klart af aftaleteksten, hvorledes begrebet ”koncern” skal forstås. I og med at aftalen henviser til de eksisterende regler om virksomheders forhøjede fradrag for udgifter til FoU, er det vores forventning, at de nye regler i overensstemmelse med de eksisterende regler fastsætter, at loftet skal opgøres på sambeskatningsniveau.

Allerede i dag har virksomheder ret til et forhøjet skattefradrag for udgifter til FoU. Således kan disse udgifter under nogle nærmere betingelser fradrages med henholdsvis 103 % i indkomståret 2020 og 105 % i indkomståret 2021. Vi har i en tidligere Dialog-nyhed beskrevet reglerne omkring højere skattefradrag for udgifter til FoU.

Der er i aftaleteksten ingen omtale af, om den forøgede fradragsværdi påvirker muligheden for efter ligningslovens § 8 X at få udbetalt skatteværdien af underskud, der stammer fra straksafskrevne FoU (”skattekredit”). Da skattekredit efter de gældende regler kun kan udbetales af skatteværdien af underskud svarende til de faktisk afholdte udgifter (100 %), selvom disse efter gældende regler har en højere fradragsværdi, er det vores forventning, at det samme vil gælde i den bebudede ordning for 2020-2021.

Kontakt os

Lars Thygesen

Partner, Corporate Tax, statsautoriseret revisor, PwC Denmark

Tlf: 2346 8244

Følg PwC