Klageadgang for vurderinger af erhvervsejendomme genåbnes fra januar 2021

23/12/20

Nyt lovforslag på ejendomsvurderingsområdet lægger op til at fjerne den automatiske tilbagebetalingsordning for erhvervsejendomme samt fremrykning af klageadgangen for op til 7 vurderingsår fra 1. januar 2021. Lovforslaget muliggør desuden godtgørelse af for meget betalt tinglysningsafgift, hvis tinglysningsafgift er opkrævet på baggrund af den offentlige ejendomsvurdering, og denne nedsættes som følge af klage.

Genåbning af klageadgang for videreførte vurderinger

Siden vurderingssystemet i 2013 blev sat i bero som følge af systemets manglende træfsikkerhed, har det kun været muligt at klage over nye omvurderinger foretaget af Vurderingsstyrelsen som følge af ændringer i grundlaget for ejendommens vurdering. På grund af den manglende klagemulighed har mange ejere derfor siden 2013 været afskåret fra at klage over for høje ejendomsvurderinger.

For ejendomme, der ikke skal vurderes som ejerbolig, forventes de nye ejendomsvurderinger udsendt fra 2. halvår 2021 og frem til 2023, hvorefter det vil være muligt at klage over de historiske ejendomsvurderinger fra 2012 og frem inden for klagefristen på 3 måneder. Et nyt lovforslag lægger imidlertid nu op til, at det allerede fra 1. halvår 2021 vil være muligt at klage over de videreførte vurderinger for erhvervsejendomme, herunder større beboelsesejendomme.

Baggrunden for fremrykningen af klageadgangen skyldes et politisk ønske om, at erhvervsejendomme ikke længere skal være omfattet af tilbagebetalingsordningen, som har til formål at sikre, at grundejere får automatisk tilbagebetaling af for meget betalt grundskyld i forbindelse med modtagelsen af de nye ejendomsvurderinger. Det skyldes dels, at udviklingen af tilbagebetalingsordningen for erhvervsejendomme vurderes at være for kompliceret og dermed potentielt kan forsinke udsendelsen af vurderingerne for erhvervsejendomme yderligere, dels at mange erhvervsejendomme skønnes at have været for lavt vurderet historisk, hvorfor de alligevel ikke ville have været berettiget til tilbagebetaling. Som hidtil er dækningsafgift ikke omfattet af tilbagebetalingsordningen.

Som følge af den manglende mulighed for automatisk tilbagebetaling af for meget betalt grundskyld og dækningsafgift fra 2014 og frem, er det derfor væsentligt at forholde sig til den fremrykkede klageadgang, da det fra 1. halvår 2021 vil være muligt at klage over de historiske vurderinger. De historiske vurderinger skal behandles efter det “gamle” vurderingssystem, hvilket betyder, at det – i modsætning til klage over de nye ejendomsvurderinger i 2021 – ikke er et krav, at vurderingen ændres med mere end 20 %.

Refusion af tinglysningsafgift samt fremrykning af ændret beregningsgrundlag

Tinglysningsafgift beregnes efter gældende regler som udgangspunkt af ejerskiftesummen for ejerboliger, hvilket har været gældende fra 1. januar 2014. For andre ejendomme end ejerboliger beregnes tinglysningsafgiften som udgangspunkt af den højeste værdi af enten ejerskiftesummen eller den offentlige ejendomsvurdering.

Hvis der er betalt tinglysningsafgift af den offentlige ejendomsvurdering, og denne senere nedsættes som følge af klage, godtgøres den for meget betalte afgift efter anmodning – men det er en betingelse, at klagen er indgivet inden tinglysningen.

En konsekvens af den suspenderede klageadgang over de videreførte ejendomsvurderinger er de facto en manglende mulighed for at få nedsat beregningsgrundlaget for tinglysningsafgift betalt af den offentlige ejendomsvurdering, fordi klage ikke har kunnet indgives inden tinglysning.

Lovforslaget lægger derfor op til, at en nedsættelse af ejendomsværdien som følge af klage over den videreførte ejendomsvurdering – når klageadgang nu åbnes – vil muliggøre en tilbagebetaling af tinglysningsafgift, hvis tinglysningsafgift er beregnet på baggrund af ejendomsvurderingen – også selvom klagen ikke er indgivet inden tinglysningen. Dette er relevant for andre ejendomme end ejerboliger, hvor den offentlige ejendomsværdi ligger til grund for beregning af tinglysningsafgift.

Det er vigtigt at bemærke, at for meget betalt tinglysningsafgift kun tilbagebetales efter anmodning. Der vil i den forbindelse blive udarbejdet en særlig blanket til brug for tilbagesøgning af for meget betalt tinglysningsafgift.

Det skal bemærkes, at der gælder særlige regler for ejerskifte af ejerboliger i ikke-fri handel. For disse ejendomme vil det være muligt at få godtgjort tinglysningsafgift for ejerskifte tinglyst efter 1. januar 2014 under nærmere omstændigheder.

Det foreslås desuden at fremrykke tidspunktet for ændring af tinglysningsafgiftsloven, så tinglysningsafgift for andre ejendomme end ejerboliger kun beregnes på baggrund af ejerskiftesummen fra 2021 i stedet for 2022.

Hvad kan PwC hjælpe med?

Er du i tvivl, om du har betalt ejendomsskatter af et for højt grundlag, eller om der er mulighed for at få refunderet for meget betalt tinglysningsafgift, er du velkommen til at kontakte os for yderligere information.

Kontakt os

Heidi Flindt

Director, Tax, PwC Denmark

Tlf: 2053 4299

Følg PwC