Tilpasning af skattereglerne for investeringsinstitutter til EU-retten m.v.

30/06/21

Folketinget har primo juni 2021 vedtaget lovforslag L 211 A og L 211 B, som på en række punkter ændrer reglerne for beskatning af investeringsinstitutter og deres investorer.
Lovforslagenes hovedformål er at tilpasse de danske skatteregler til EU-retten ved at fjerne forskelsbehandlingen af danske og udenlandske investeringsinstitutter. Desuden er foretaget en række andre justeringer af reglerne for investeringsinstitutter.

Udbyttefrikortet fjernes for investeringsinstitutter med minimumsbeskatning

Efter de hidtidige regler kan investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, der er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, få udstedt et udbyttefrikort og dermed modtage danske aktieudbytter skattefrit, hvorefter beskatningen udelukkende sker hos investorerne. Udenlandske investeringsinstitutter betaler derimod typisk 15 pct. udbytteskat af danske aktieudbytter efter nedsættelse af skattesatsen efter dobbeltbeskatningsaftalerne.

Den nye lov fjerner forskelsbehandlingen af udenlandske investeringsinstitutter ved, at danske Investeringsinstitutter med minimumsbeskatning fremover også skal betale 15 % skat af danske aktieudbytter.

Ændringen betyder, at danske investeringsinstitutters aktieudbytter fra danske aktier beskattes to gange, først med 15 % i investeringsinstituttet og dernæst som aktieindkomst med 27/42 % for en personlig investor af de resterende 85 % af udbyttet, når det udloddes som minimumsindkomst til investorerne.

Ændringen har virkning for udbytte, der kan henføres til indkomst oppebåret af et investeringsinstitut den 1. januar 2022 eller senere, og som oppebæres af eller udloddes til deltagerne den 1. januar 2022 eller senere.

Kontoførende investeringsforeninger

Danske kontoførende investeringsforeninger kan få udstedt et udbyttefrikort og dermed modtage danske aktieudbytter skattefrit, hvorefter beskatningen udelukkende sker hos investorerne. Udenlandske investeringsinstitutter betaler derimod typisk 15 pct. udbytteskat af danske aktieudbytter efter nedsættelse af skattesatsen efter dobbeltbeskatningsaftalerne.

Den nye lov fjerner forskelsbehandlingen ved, at udenlandske investeringsinstitutter efter godkendelse hos de danske skattemyndigheder for en tidsbegrænset periode kan anses for at være skattemæssig transparente i forhold til beskatningen af udbytter, royalty og renter og visse kursgevinster på kontrolleret gæld. Dermed opnås, at beskatningen flyttes til investorniveau på samme måde som i en dansk kontoførende investeringsforening, hvorved diskriminationen af udenlandske investeringsinstitutter fjernes.

Det er et krav for at anvende de nye regler, at det udenlandske investeringsinstitut er fuldt ud sammenlignelig med danske kontoførende investeringsforeninger, og de skal derfor opfylde en lang række nærmere specificerede krav, herunder at de er organiseret som foreninger.
Ændringerne har virkning fra og med indkomståret 2023.

Øvrige ændringer

  • Valg som aktiebaseret investeringsselskab kan ske allerede fra stiftelsen af selskabet eller afdelingen. Det er et krav, at valget træffes samtidig med oprettelsen og meddelelse herom indsendes til Skattestyrelsen inden 2 måneder efter oprettelsen dog senest den 1. november i oprettelsesåret. Bestemmelsen træder i kraft den 1. juli 2021
  • Lagerbeskatningen af investorerne investeringsselskaber, hvor aktierne ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfaciliter, eller hvor aktierne ikke er registreret i en værdipapircentral, følger fremover kalenderåret og ikke investeringsselskabets indkomstår. Ændringen har virkning af den 1. januar 2022.
  • Investeringsinstitutter kan ved opgørelsen af minimumsindkomsten fratrække renter af gæld. Ændringen har virkning fra den 1. januar 2022
  • Det præciseres, at investeringsinstitutter ved opgørelsen af minimumsindkomsten kan fratrække udenlandske kildeskatter på renter, således at renter indgår i minimumindkomsten med nettobeløbet m.v. Ændringen har virkning fra den 1. januar 2022
  • Det præciseres, at investeringsselskaber og investeringsinstitutter med minimumsbeskatning ikke skal indeholde udbytteskat af udlodninger til deltagere, der har udbyttefrikort, fx almenvelgørende foreninger. Ændringen har virkning fra den 1. januar 2022
  • Reglerne for investeringsinstitutter med minimumsbeskatning ændres på en række punkter, så fx opgørelsen af minimumsindkomsten, placeringsgrænserne og indberetninger til Skattestyrelsen skal ske på basis af investeringsinstituttets kalenderår og ikke på grundlag af investeringsinstituttets indkomstår, som det er tilfældet i dag. Reglerne får ikke umiddelbart konsekvenser for danske investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, idet disse normalt har kalenderårsregnskab. For udenlandske investeringsinstitutter medfører ændringen, at opgørelsen af minimumsindkomsten m.v. skal ske på basis af kalenderåret, uanset om investeringsinstitutters regnskabsår følger kalenderåret eller ej. Ændringen har virkning fra den 1. januar 2022.
  • Investorer i ”teknisk udloddende afdelinger”, det vil sige investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, som rapporterer minimumsindkomsten til investorerne uden at minimumsindkomsten udloddes, får efter gældende regler i visse tilfælde anskaffelsessummen for investeringsbeviserne opskrevet, så dobbeltbeskatning af minimumsindkomsten undgås. Ifølge den nye lov skal anskaffelsessummen anses for forhøjet senest den 30. juni i året efter det kalenderår, som minimumsindkomsten hidrører fra og ikke senest 6 måneder efter udløbet af investeringsinstituttets indkomstår som efter de hidtidige regler. Ændringen har virkning fra den 1. januar 2022.

Lovforslag L 211 A og L 211 B om EU-retlig tilpasning af foreningsbeskatningen m.v. er vedtaget af Folketinget henholdsvis den 1. juni 2021 og den 3. juni 2021.

Kontakt os

Anne Cathrine Primdal Allentoft

Partner, International Tax Services, PwC Denmark

Tlf: 3945 9435

Følg PwC