Ekspertgruppen for en grøn skattereform er kommet med forslag til tre modeller til beskatning af udledning af CO2

08/02/22

Ekspertsgruppen har netop offentliggjort deres første delrapport med anbefalinger til nye modeller for beskatning af udledning af CO2 ud fra de af regeringen fastsatte rammer. Ekspertgruppen blev nedsat i forbindelse aftalen om en grøn skattereform, som regeringen indgik med et flertal af folketingets partier i 2020.

Ekspertgruppen fremfører i sin første delrapport tre CO2-afgiftsmodeller, hvor der sker en hel eller delvis omlægning af de nuværende energiafgifter til en CO2-afgift, så afgiften bedre afspejler, hvor hårdt de forskellige fossile brændsler belaster klimaet. Endvidere indeholder alle tre afgiftsmodeller en udvidelse af afgiftsgrundlaget, så områder som fx olie- og gasudvinding i Nordsøen, der i dag er fritaget for afgift, bliver pålagt den nye CO2-afgift. Desuden medfører alle modellerne, at CO2-beskatningen bliver mere ensartet på tværs af alle de forskellige anvendelser af fossile brændsler. I alle afgiftsmodeller sker der i øvrigt en gradvis indfasning af CO2-afgiften, så virksomhederne har tid til at omstille sig.

Dertil anbefaler ekspertgruppen, at provenuet fra afgiften bliver ført tilbage til erhvervslivet til brug for den grønne omstilling bl.a. ved hjælp af et tilskudssystem, hvor virksomhederne bl.a. kan opnå tilskud til udvikling af teknologier til opsamling af CO2. Det vil være med til at sikre, at virksomhederne på sigt bliver bedre til at håndtere CO2-udledning.

I næste delrapport vil ekspertgruppen behandle landbrugets ikke-energirelaterede udledninger af metan og lattergas samt udledningerne fra vejtransporten.

Læs mere og download første delrapport her

Deltag i PwC’s webinar "CO2-afgift - bliv godt klædt på", hvor en af ekspertgruppens medlemmer og partner i PwC, Joan Faurskov Cordtz, gennemgår de tre CO2-afgiftsmodeller, og sammenholder dem med konkrete eksempler.

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Følg PwC