Praksisændring for momsfritagelse af transportydelser kræver ændringer i transportvirksomhedernes it-systemer – er I klar?

10/08/22

Skattestyrelsen udgav i juni måned 2021 et styresignal vedrørende en praksisændring for transportydelser på baggrund af en EU-dom. Praksisændringen betyder, at det fremover vil være en betingelse for momsfritagelse af transportydelser leveret i tilknytning til import eller eksport af varer, at ydelserne er direkte knyttet til indførsel eller udførsel af varerne.

Virkningstidspunktet er senest udskudt til 1. juli 2022 for at give de berørte virksomheder tid til at få ændringerne implementeret i bl.a. deres it-systemer. Skattestyrelsen vil derfor forvente, at virksomheder i branchen har ændret deres systemopsætning efter praksisændringen og dermed har styr på den lavpraktiske håndtering af momsen som følge af ændringerne, da der har været tale om en lang implementeringsproces.

Skærpede krav om direkte tilknytning

Praksisændringen medfører et skærpet krav om direkte tilknytning, som kan opdeles i:

  1. et krav om, at transportydelserne bidrager til den faktiske gennemførelse af en transport af varer ud af EU, og
  2. et krav om, at transportydelserne leveres direkte til afsenderen eller modtageren af varerne.

Det betyder, at det efter 1. juli 2022 kun vil være ydelser leveret direkte til afsenderen eller modtageren af varen, som kan fritages for moms. Alle andre leverancer vedrørende transporten, herunder leverancer mellem transportører, vil være momspligtige.

Nedenstående illustration er en simpel visualisering af ændringerne
 

Underleverandøren er den virksomhed, der leverer den fysiske transport, men faktureringen sker ikke til vareafsender eller -modtager. Faktura 1 er derfor ikke længere omfattet af fritagelsen, men derimod omfattet af de almindelige momsregler for hovedregelsydelser.

Underleverandørers transportydelser vil dermed fremover være momspligtige efter de almindelige momsregler – dvs. dansk moms – hvis køber (transportør) er en dansk virksomhed og momsfritaget/ reverse charge, hvis køber er etableret i et andet land.

Det er også fast praksis inden for denne branche, at der anvendes afregningsbilag. Når det er tilfældet, så er det vigtigt, at man som underleverandør og modtager af afregningsbilaget er opmærksom på, at afregningen indeholder salgsmoms, og at denne salgsmoms bliver angivet og afregnet korrekt. Vi anbefaler, at eksisterende aftaler om anvendelse af afregningsbilag kigges igennem og opdateres i forhold til de nye regler.

Hvis man som underleverandør af en transportydelse glemmer at opkræve moms på fakturaen, eller glemmer at afregne moms af et afregningsbilag, så vil momsen udgøre et krav, som underleverandøren skylder myndighederne. Med de nye renteregler, vil beløbet blive pålagt renter fra betalingsfristen og efter. Renten er på nuværende tidspunkt 8,4 %.

Ændringer i it-systemer

Det har hidtil været praksis, at transport af varer uden for EU har været fritaget for moms, uagtet antallet af underleverandører, der har bistået transporten.

Som følge af Skattestyrelsens nu ændrede praksis, vil en transport leveret fra en underleverandør til en transportør fremadrettet ikke være omfattet af momsfritagelsen, idet levering af ydelserne sker til transportør/medkontrahent, og altså ikke direkte til modtager eller afsender af varerne.

Mindsettet skal ændres – det er ikke kun ydelsen, der er afgørende for den momsmæssige behandling, det er også afgørende til hvem ydelsen leveres.

Det kan systemteknisk være udfordrende at håndtere de nye regler, da det ikke længere er selve transporten, der er afgørende for den momsmæssige behandling af ydelsen, men mere transportørens rolle eller aftalepart, der afgør den momsmæssige behandling.

Vi har erfaret, at mange transportvirksomheder arbejder i et særligt udviklet transport- og logistiksystem, og at det er data fra dette system, som er med til at fastlægge momsbehandlingen af selve transportydelsen.

Da det ikke længere alene er et spørgsmål om, hvorvidt varen transporteres ind eller ud af EU, skal det fremadrettet i højere grad være data fra debitorsystemet henholdsvis kreditorsystemet sammen med data fra logistiksystemerne om hvorfra og hvortil varen transporteres, der skal danne grundlag for momsbehandlingen.

For at sikre en korrekt momsbehandling anbefaler vi derfor, at de 2 systemer integreres.

Kontakt os for en uforpligtende snak

I er altid mere end velkomne til at kontakte os for en uforpligtende snak om jeres konkrete situation samt udfordring med opsætningen og håndteringen af momsbehandlingen af praksisændringen i jeres it-systemer.

Kontakt os

Gert Konggaard Jensen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3826

Dorthe Higham

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3042

Helle Riber Toftegaard

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 2452 8777

Kim Thode

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Følg PwC