Klumme: Nye forsinkelser af de offentlige ejendomsvurderinger skaber usikkerhed

Heidi Flindt Director, Tax, PwC Denmark 10/11/22

Et nyt høringsudkast om ændring af ejendomsvurderingsloven varsler nye forsinkelser af de nye offentlige ejendomsvurderinger. Aktuelt opkræves ejendomsskatter baseret på fastsat prissætning i 2011 (boliger) eller 2012 priser (erhverv og øvrige), hvor det tidligere vurderingssystem blev sat i bero. 

Indtil videre har alene ca. 150.000 ejere af enfamilieshuse modtaget deres nye vurderinger pr. 1. januar 2020, der udgør beskatningsgrundlaget for 2021 og frem. Disse boligejere har i løbet af oktober 2022 aktuelt modtaget ændrede opkrævninger, hvor der således foretages korrektioner med tilbagevirkende kraft.

Det fremgår af udkastet til lovforslaget, at de resterende vurderinger af enfamilieshuse nu først forventes at blive udsendt i løbet af 2023, hvorefter vurderinger for ejerlejligheder og sommerhuse vil blive udsendt.

Erhvervsejendomme og øvrige ejendomme afventer fortsat at blive vurderet pr. 1. marts 2021, der udgør beskatningsgrundlag for 2022 og frem. Det fremgår af forarbejderne til lovforslaget, at det nu forventes, at disse vurderinger først vil blive udsendt i løbet af efteråret 2025 og måske først i løbet af foråret 2026. Det er uhensigtsmæssigt med endnu en udsættelse, da det skaber usikkerhed i et allerede pressede ejendomsmarked, hvor netop sikkerhed og forudberegnelighed er vigtige faktorer.

Ændring af tidsplanen for udsendelse af de nye ejendomsvurderinger

Det fremsatte udkast til lovforslag, der netop har været i høring, indeholder nogle nødvendige forenklinger. Det sker med henblik på at følge den samledes tidsplan for udsendelse af ejendomsvurderingerne. Det foreslås således, at den skattemæssige virkning af 2020-vurderingen for ejerboliger forlænges til også at gælde for ejendomsskatterne for 2023, og vurderingerne for 2024 og 2025 forenkles og foretages som indekseringer af 2022- eller 2023-vurderingen. 

Alt tyder derfor på, at vi er fremme ved 2026-vurderingen, før vi atter kan forvente ”normale tilstande”, hvorefter de offentlige ejendomsvurderinger vil blive udsendt hvert andet år.

Det nye vurderingssystem er trådt i kraft og aktuelle opkrævninger er foreløbige

Selvom selve udsendelsen af de nye vurderinger er blevet forsinket, så er det nye vurderingssystem trådt i kraft. 

Nye og ændrede ejendomme siden 2. oktober 2019 (boliger) og 2. oktober 2020 (erhverv og øvrige) vil blive vurderet første gang i det nye system. Der vil blive ansat et foreløbigt beskatningsgrundlag for de nye grundværdier, som vil være grundlag for opkrævning af både grundskyld (alle ejendomme) og dækningsafgift for erhvervsejendomme, indtil de nye vurderinger foreligger. 

Usikkerhed og manglende specifikation af foreløbige beskatningsgrundlag

I 2022 er der implementeret en skatteomlægning for erhvervsejendomme, hvor dækningsafgiften fremover skal opkræves baseret på de nye fastsatte grundværdier i det nye system. For eksisterende ejendomme, vurderet i det tidligere system er aktuelle opkrævninger for 2022 og frem derfor foreløbige og vil blive korrigeret med bagudrettet virkning, når de nye vurderinger foreligger, antageligt først i slutningen af 2025. Det medfører, at der eksempelvis for erhvervslejerne er stor usikkerhed om, hvad de fremtidige ejendomsskatter vil udgøre, ligesom lejerne kan imødese, at der ved eventuelle stigninger i beskatningsgrundlaget, kan være tale om, at ekstraopkrævninger vil blive udsendt for perioden 2022-2025 – altså for 4 år med bagudrettet virkning.

Vurderingsstyrelsen har endvidere netop udsendt orienteringer om foreløbige opgjorte beskatningsgrundlag for 2023 til en række ejere. Vurderingsstyrelsen har dog desværre ikke specificeret, hvordan man er nået frem til de anførte foreløbige beskatningsgrundlag for de nye grundværdier, hvilket heller ikke umiddelbart kan oplyses ved telefonisk henvendelse. 

Såfremt man modtager en sådan skrivelse, har man imidlertid mulighed for at anmode om agtindsigt for at bede om specifikation af de anvendte forudsætninger, ligesom man som ejer har mulighed for at få ændret det foreløbige beskatningsgrundlag.

Er du klar til de nye ejendomsvurderinger? – Ny deklarationsfase

Her er de vigtigste ændringer:

  • Begrænset klageadgang. Det er fremover en betingelse for genoptagelse af en vurdering, at genoptagelsen resulterer i en ændring af ejendomsværdien (ejerboliger) eller grundværdien (alle) med mere end 20%.
  • Vurderingsstyrelsen inddrager de private boligejere og ejerne af erhvervs- og boligudlejningsejendomme ved anvendelse af en ny særlig deklarationsprocedure. Ejeren har fremover kun en indsigelsesperiode på 4 uger, fra ejer har modtaget deklarationsskrivelsen. Det er derfor vigtigt, at man som ejer forbereder sig på, hvilke forudsætninger man mener, at der skal anvendes i den nye offentlige ejendomsvurdering. 
  • Endelig tidsplan for udsendelse af deklarationsskrivelserne kendes endnu ikke, og det er derfor PwC’s anbefaling, at man som ejer forbereder sig i god tid pga. den korte tidsfrist man har til at reagere, når først skrivelsen modtages.
  • Hold øje med E-Boks eller Mit ID - alle skrivelser fra Vurderingsstyrelsen er vigtige og kan indeholde en kort tidsfrist til at reagere.

Contact us

Heidi Flindt

Director, Tax, PwC Denmark

Tel: 2053 4299

Søren Thorvaldsen Svane Keller

Partner, Tax, PwC Denmark

Tel: 3945 9010

Følg PwC