Revision og rådgivning af forsikringsselskaber

Forsikringsbranchen vil også fremover stå over for store regulative ændringer efter Solvens II direktivets implementering. Vi har fulgt direktivets udmøntning nøje og kan hjælpe med alle aspekter vedrørende Solvency II, da vi har et indgående kendskab hertil og stor erfaring med forskellige tilgange til arbejdet med økonomisk kapital.

Hensættelserne i forsikringsselskaber

Hensættelserne er en af de største og mest beregningstunge poster på et forsikringsselskabs balance og en forudsætning for driften af en rentabel og sund virksomhed. Til trods for hensættelsernes kompleksitet har de fleste forsikringsvirksomheder godt styr på dem. Men da der løbende kan opstå behov for justering af hensættelserne, er det fornuftigt at indhente en ”second opinion” fra en udenforstående part, som kan udfordre og sparre med de daglige beslutningstagere samt kvalitetssikre korrektheden af de faktisk afsatte midler. Med en grundig reservegennemgang og en god modellering kan forsikringsselskaber reducere usikkerheden betydeligt, således at beløbet til hensættelser kommer så tæt på virkeligheden som muligt.

Som sparringspartner giver PwC gerne en second opinion som beslutningsstøttegrundlag for virksomhedens hensættelsespolitik. Vores aktuarer og forsikringsspecialister har stor erfaring med validering, modellering og usikkerhedsvurderinger med henblik på at sikre korrekte hensættelser i større såvel som mindre forsikringsselskaber.

Vores rådgivningsydelser omfatter:

  • Reservegennemgang
  • Rådgivning om International Financial Reporting Standards (IFRS)
  • Vurdering af reserveusikkerhed
  • Udvikling af modeller til beregning af hensættelser.

Capital management i forsikringsselskaber

Valg af kapitalstruktur er en vigtig beslutning for alle virksomheder. En præcis opgørelse af fordele og ulemper ved en høj eller lav grad af egenkapitalfinansiering er afgørende for at træffe det rigtige valg - ikke kun på kort sigt, men også for at realisere fremtidige strategiske mål.

Der er en række strategiske spørgsmål, som selskabets ledelse må forholde sig til:

  • Hvilken kapitalstruktur maksimerer værdien af virksomheden på kort og lang sigt?
  • Når kapitalstrukturen er fastlagt, hvordan anvendes kapitalen mest hensigtsmæssigt?
  • Hvordan skal reassurancepolitikken afstemmes med kapitalstrukturen?
  • Hvad er sammenhængen mellem kapitalstruktur og solvensregler?
  • Hvilken betydning har kravet til egenkapitalfinansiering for præmiefastsættelse?

Vi kan hjælpe med at tilvejbringe et fornuftigt beslutningsgrundlag for den enkelte virksomhed.

Vi kan hjælpe med at beregne virksomhedens kapitalbehov, indarbejde capital management i den daglige forretning f.eks. via allokering af kapitalen på virksomhedens forskellige risici eller gennem fordeling af kapitalomkostningerne efter betydning i præmiefastsættelsen.

Desuden kan vi hjælpe med at sammenkoble den strategiske udvikling med capital management og med at udvikle kapitalmodeller til brug for eksempelvis de kommende Solvency II regler.

Yderligere kan vi trække på bred ekspertise hos forsikringsspecialister gennem PwC's store globale netværk AIMS (Actuarial & Insurance Management Solutions).

Kontakt os

Per Rolf Larssen

Partner, Financial Services Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3487

Følg PwC