Pengeinstitutter

PwC er én af de største udbydere af revision og rådgivning af pengeinstitutter.

Revisor for pengeinstitutter

For hele tiden at være på forkant med udviklingen inden for pengeinstitutsektoren har PwC nedsat en national pengeinstitutgruppe. Gruppen følger lovgivningen inden for branchen tæt, og gruppen er garant for, at alle revisorer i PwC, som beskæftiger sig med pengeinstitutbranchen, til enhver tid er ”klædt på” til opgaven til gavn for deres respektive pengeinstitutkunder.

CRD IV

PwC’s Basel III/CRD IV-eksperter kan hjælpe dig med at forstå, analysere og implementerer Basel III-kravene og vurdere, hvilken indflydelse kravene har for dit pengeinstitut. Du får adgang til PwC’s internationale netværk samt sparring og erfaring på alle niveauer fra et strategisk til et operationelt niveau i din organisation.

CRD IV: Kapital og Solvens

Højere kapitalkrav og højere krav til kvaliteten af kapitalen – det kan pengeinstitutterne se frem til i forbindelse med CRD IV. PwC står klar til at vurdere din situation og implementere en optimal kapitalstruktur og kapitalplan. CRD IV-kravene betyder bl.a, at pengeinstitutter skal implementere højere kapitalkrav og højere krav til kvaliteten af kapitalen i perioden 2014-2019. Sammen med nye fradragsregler og krav til hybrid og supplerende kapital implementeres følgende krav:

 • Mere restriktive definitioner af regulatorisk kapital
 • Kapitalbuffere
 • Stramning af kapitalkrav for handelsbogen
Bliv klar til at håndtere kapitalkravene med hjælp fra PwC. Vi kan bl.a. tilbyde dig:
 • Regulatorisk sparring og konsekvensberegninger
 • Implementering og validering af kapitalstruktur- og kapitalplaner
 • Governance risikosetup (forretningsgange, kontroller, procedurer, rapportering,  datakvalitet mv.)
 • Solvensopgørelse

CRD IV: Markedsrisiko

Basel III/CRD IV-kravene kommer med flere ændringer på markedsrisikoområdet. Pengeinstitutter bør derfor gennemgå deres markedsrisikostyring og -modeller. Ændringerne på markedsrisikoområdet omfatter bl.a.:

 • Højere kapitalkrav i form af stresset Value-at-Risk
 • Incremental Risk Charge til modellering af default og migreringsrisiko på kreditfølsomme positioner
 • Højere kapitalkrav til sekuritiseringer og resekuritiseringer
 • Øget krav til back-test af Value-at-Risk-model (CRD IV-skærpelse)

Du opnår flere fordele ved at gennemgå og optimere din markedsrisikostyring og interne modeller, fx:

 • Forbedret datastyring og -grundlag, bl.a. ved intelligent kontrol af input fra dataleverandører
 • Overblik og styring af interne modeller og kvantificering af markedsrisiko
 • Mere gennemsigtige forudsætninger for prissætning af produkter
 • Detaljeret og præcis information om markedsrisiko til interne og eksterne interessenter
Vores eksperter kan give dit pengeinstitut en gennemgang af din markedsrisikostyring på flere områder:
 • Rådgivning omkring interne modeller (VaR-modeller)
  Udvikling, validering og rådgivning af interne modeller jf. finanstilsynets minimumskrav
 • Rådgivning om standardmetoderne for beregning af de risikovægtede aktiver
 • Prisfastsættelse og validering af finansielle instrumenter ved estimering af markedsrisikoen
 • Goverance-problemstillinger i forhold til markedsrisiko
 • Forretningsorienteret markedsrisikorapportering (intern, ekstern, stresstest, back-test mv.)
 • Risikostyring og governance setup, jf. §71

RWA: Kreditrisiko

Kreditrisikostyring er en væsentlig udfordring for pengeinstitutter. Flere har derfor særligt fokus på optimering af modeller og processer, så de kan opfylde de høje krav om Risk Weighted Asset (RWA) i CRD IV-kravene. Optimering af din kreditrisikostyring og implementering af interne modeller kan skabe værdi på flere niveauer internt og eksternt i dit pengeinstitut, fx

 • Forbedret datakvalitet og mere præcis information
 • Bedre risikostyring gennem retvisende og relevant rapportering
 • Forbedrede forudsætninger for prissætning af produkter
 • Optimering af processer for at mindske fejl og administration
 • Bedre muligheder for optimering af porteføljesammensætningen
Vi kan hjælpe med risikostyring i forbindelse med CRD IV:
 • Assistance vedr. PD/LGD/CF-modeller herunder udvikling, validering, ansøgnings- og godkendelsesproces af interne modeller samt datakvalitet
 • Stresstests
 • Rådgivning om standardmetoderne for beregning af de risikovægtede aktiver
 • Risikostyring og governance setup, jf. § 71
 • Benchmarking og best practice
 • RWA-optimering og generel forbedring af kreditstyringen
 • CCR – modpartsrisiko

ICAAP: Individuelt solvensbehov

Opgørelse af individuelt solvensbehov er et centralt element i opgørelsen af virksomhedens risiko og kapitalbillede. Det er derfor vigtigt at have interne processer til effektivt at vurdere deres økonomiske kapitalkrav og solvensbehov (Individual Adequacy Assessment Process - ICAAP). Formålet med ICAAP er bl.a. at sikre, at risici identificeres, måles, vurderes og overvåges, at pengeinstituttet har tilstrækkelig kapital til at dække sit økonomiske kapitalkrav, og at det har et passende risikostyringssystem. Se flere eksempler på output af ICAAP:

Danske pengeinstitutter har længe opgjort deres basiskapital. Flere arbejder dog fortsat med at forbedre deres risikostyringssystem bl.a. i forhold til kapitalgrundlag og solvensbehov, kapitalplaner, kapitalmålsætninger og kapitalnødplaner samt timingen i årshjulet og governance setup.

Vores eksperter kan hjælpe dig med at skabe tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov på flere områder:
 • Validering af beregninger for individuelt solvensbehov
 • Scenario- og følsomhedsanalyser (opbygning, validering og beregning)
 • Implementering og validering af kapitalplaner, kapitalmålsætning og kapitalnødplaner
 • Sparring omkring pengeinstituttets årshjul og indblik i markedspraksis for governance setup
 • Udvikling og review af ICAAP-rapporten til bestyrelsen og tilsynet
 • Workshops for bestyrelsen, herunder undervisning i beregningsmetoder

Finansiel rapportering

Er du klar til at bruge XBRL til dine COREP-indberetninger? PwC kan hjælpe dig med at planlægge, implementere og rapportere i henhold til COREP-kravene.

Implementeringen af CRD IV-kravene har skabt et behov for at indføre harmoniserede rapporteringskrav. Derfor har EBA (European Banking Authority) indført XBRL (eXtensibleBusiness ReportingLanguage) som indberetningsstandard for COREP-indberetninger (CommonReporting). Formålet med de nye krav til COREP-indberetninger er at producere komplet, nøjagtig og rettidige rapportering for pengeinstitutter.

Dine COREP-indberetninger bliver derfor påvirket på flere områder:

 • Governance setup herunder øget ansvar til den øverste ledelse samt uddannelse og kommunikation
 • Processer og procedure herunder nuværende søjle 1-krav og afstemning- og justeringsprocesser
 • Data og it-infrastruktur herunder mere granuleret krav til data og optimering af it-infrastruktur
 • Rapportering, afstemninr, justeringer, ledelsesberetning og governance.

Sådan kan PwC hjælpe dig

Vi kan hjælpe dig med at skabe en effektiv rapportering, der lever op til de nye krav til COREP-indberetninger:

 • Planlægning og mobilisering der lever op til COREP-kravene
 • Evaluering af pengeinstituttets nuværende plan og fremdrift, samt identifikation af evt. nødvendige justeringer
 • Evaluering af parathed i forhold til implementering af processer og systemer i henhold til COREP-kravene
 • Sparring om opbygning af intern rapportering.

Kontakt os

Per Rolf Larssen

Partner, Financial Services Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3487

Benny Voss

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3023

Følg PwC