Financial Markets & Risk

Financial Markets & Risks teamet fokuserer på forandringer i forretningsstrategier og –modeller der opstår som konsekvens af ny regulering og markedsmuligheder i den finansielle sektor. Vi er involveret i en række projekter vedrørende MiFID II, Basel IV, Libor/BMR, og ændringer i investeringsstrategi mod alternative investeringer, samt buy- og sell-side rådgivning i M&A transaktioner og projekter. Vores dybe forståelse for og erfaring fra den finansielle sektor gør, at vi altid leverer målrettet rådgivning af høj kvalitet.

Vores fire fokusområder

Kerneområde for vores team er forståelse for kapitalmarkedsprodukter, deres prisfastsættelse og risikomodellering.

Et eksempel hvor ny regulering påvirker prisstrukturen er IBOR reformen og BMR. IBOR ændringen og BMR har vidtrækkende konsekvenser for de globale finansmarkeder herunder prissætning og potentielt konstruktionen af finansielle produkter. Efter 1. januar 2020 kan kun EU BMR godkendte benchmarks anvendes i nye kontrakter. Markedsdeltagerne står over for talrige udfordringer i forbindelse med overgangen til nye IBOR’s der primært er transaktionsdrevne og det vil kræve en tilpasset forretnings- og driftsmodel.

Vi bistår vores kunder med lige fra konsekvensanalyser der undersøger og kvantificerer IBOR eksponering og transitionseffekt, operationel planlægning af transitionen til håndtering af legacy portefølje. 

Læs mere om IBOR

Kapital er en begrænsende faktor i banksektoren. Herudover så ser vi en intensiveret regulering på området som udspringer fra Basel IV bl.a. CRR II og CRD V som er blevet vedtaget i midt 2019. En af de vigtigste udfordringer, som sektoren står over for, er højere risikovægtede aktiver og dermed mindre investerbar bankkapital og egenkapitalforrentningen.

Vi deltager regelmæssigt i EU’s industrifora om Basel IV, faciliterer møder med kunder og kollegaer, og deltager i udviklingen af PwCs ’Thought Leadership’ på kapitalmarkedsområdet. Vi har erfaring fra lokale og europæiske banker og bistår vores kunder i kapitalmodellering og -optimering, kvantitative konsekvensstudier (QIS) og re-kalibrering af kredit- og markedsrisikomodeller herunder IRB, SA samt FRTB, CVA, mv.

I kølvandet på bl.a. MiFID II reguleringen er der offentliggjort store datamængder på transaktionssiden. Vi ser flere store investorer øge indsatsen for at analysere offentliggjorte transaktionsdata og vi forventer at tendensen fortsætter. Denne praksis forventer vi vil over tid medføre et yderligere pres på marginalerne svarende til hvad man har set på aktiemarkedet. Om end mange kan drage stor fordel af bedre strukturering og brug af egne data til at starte med.

Herudover er rentabiliteten under pres på grund af lave rentesatser. En af de fremherskende tendenser på buy-side, er omstillingen til alternative investeringer, hvilket ændrer risikobilledet og kravet til kompetencer, processer og systemer.

Brexit er ensbetydende med politisk og markedsrelateret usikkerhed og har allerede resulteret i væsentlige ændringer for mange banker, kapitalforvaltere, pensionsfonde, forsikringsselskaber og andre brancher.

Vi bistår vores kunder med at imødekomme de udefrakommende forandringer – på Brexit støtter vi analyser af hvor og hvordan produkter og ydelser leveres, medarbejderforhold, forsikringskontrakter osv. Vi rådgiver om skiftet til alternative investeringer, og for at favne den større handels- og investeringsgennemsigtighed leverer vi analytiske kompetencer og støtte i ændret kontrol set-up.

Læs mere om Brexit

I de nordiske lande har vi set en tæt sammenhæng mellem tilliden til de finansielle institutioner og de finansielle institutioners forretningsadfærd. Finanstilsynet har tillige meddelt at de vil fokusere yderligere på ’conduct’ regulering som meddelt i første halvdel af 2019.

Et eksempel er at i Danmark er MiFID II blevet bredt adopteret i banksektoren, dog stadig med betydeligt efterslæb og med nye og ændrede reguleringer på vej indenfor transparens og investorbeskyttelse er der stadig et stykke vej endnu. Endnu et eksempel er at man i Danmark har valgt at efterfølge EBA's retningslinjer for produktgodkendelsesprocedurer for detailbankprodukter.

Indenfor ’conduct’ regulering bistår vi vores kunder med gap-analyse ift. lovgivning, gennemgang og evaluering af produkt- og serviceporteføljer, produktstyring, samt data- og kontrolfunktioner i regulatorisk kontekst.

Kontakt os

Frank Svendsen Nørring

Director, PwC Denmark

Tlf: 5124 1058

Følg PwC