Besøgende

Besøgende på vores kontorer

Formål

Vi behandler oplysninger om besøgende af sikkerhedsmæssige årsager.

View more

Registrerede

Besøgende.

View more

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder navn, titel, organisation på besøgende samt navnet på værten i PwC. Herudover behandler vi de oplysninger, der fremgår af videoovervågning.

View more

Behandlingsgrundlag

Vores behandling af personoplysningerne er nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne sikre et højt sikkerhedsniveau, jf. databeskyttelsesforordnin-gens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vores behandling af personoplysningerne sker i overens-stemmelse med tv-overvågningslovens § 3, stk. 1. De steder, vi videoovervåger, oplyser vi herom.

View more

Kilde

Besøgende.

View more

Tidsrum for opbevaring

Vores gæsteregistrering i receptionen opbevarer vi i en i op til 1 år.

Såvel registreringer som videooptagelser lagres sikkert og gennemgås og afspilles kun, hvis der er grundlag herfor, fx en hændelse, og alene for udvalgte personer. Videooptagelser overskrives typisk automatisk efter 30 dage, medmindre der er identificeret et problem, der kræver undersøgelse, såsom tyveri.

View more

Modtagere

Der videregives alene personoplysninger til politiet, såfremt der er identificeret et problem, der kræver undersøgelse, såsom tyveri.

View more

Besøgende på pwc.dk

Formål

Vi behandler personoplysninger for at kunne levere en given tjeneste, fx booking af møde, anmodning om at blive kontaktet af PwC, tilmelding til nyhedsbreve eller deltagelse i online-chat. Herudover indsamler PwC personoplysninger til brug for interne markedsundersøgelser, målrettet markedsføring og statistik.

View more

Registrerede

Besøgende.

View more

Kategorier af personoplysninger

PwC behandler alene almindelige personoplysninger, som den besøgende selv afgiver eller giver samtykke til, fx navn, e-mailadresse, organisation, organisations adresse, stillingsbetegnelse og lignende identifikationsoplysninger samt loginoplysninger, hvis den besøgende tildeles sådanne i forbindelse med udnyttelse af PwC’s tjenester.

Herudover indsamler vi oplysninger om den besøgendes færden på www.pwc.dk. Læs mere om PwC’s brug af cookies.
 

View more

Behandlingsgrundlag

Vi behandler oplysningerne på grundlag af den besøgendes samtykke, fx tilmeldinger til eller levering af en given tjeneste, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Herudover behandler vi personoplysninger, der er nødvendige, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne lave interne markedsundersøgelser samt målrette markedsføring og statistik, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

View more

Kilde

Besøgende.

View more

Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer oplysningerne i 2 år, regnet fra datoen, hvor den besøgende afgav sine oplysninger.

View more

Modtagere

Vi videregiver ikke oplysninger, men vi gør brug af databehandlere til brug for hosting.

View more

Whistleblowerordning

Formål

Vi behandler personoplysninger i forbindelse med brug af vores whistleblowerordning.

View more

Registrerede

Anmelder og de personer, som indberetningen vedrører.

View more

Kategorier af personoplysninger

PwC behandler almindelige personoplysninger, om anmelderen og den person, som anmeldelsen vedrører.

PwC behandler oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser, herunder alvorlige forseelser – eller mistanke herom – der kan få betydning for PwC som helhed, eller som kan have afgørende betydning for enkeltpersoners liv eller helbred. Det kan eksempelvis være tilfældet ved mistanke om alvorlig økonomisk kriminalitet, herunder bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk.

View more

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysninger, der er nødvendige, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne undersøge eventuelle strafbare forhold fremsat i henvendelser, der modtages, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Herudover behandler vi oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser for at undersøge eventuelle strafbare forhold fremsat i henvendelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 10, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

View more

Kilde

Anmelderen.

View more

Tidsrum for opbevaring

Oplysninger slettes, så snart henvendelsen er behandlet og afsluttet.

View more

Modtagere

Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysningerne. Dog kan vi videregive oplysningerne til rådgivere, herunder advokater, samt til politiet.

View more

Følg PwC