Kundesamarbejdet

Administration af kundeforhold

Formål

Formålet er at varetage samarbejdet med vores kunder (herunder oprette kunder og jobs, levere rådgivning, fakturere, kvalitetsstyre og -kontrollere), administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, varetage drift og vedligeholdelse af it-systemer og foretage statistisk behandling.

Registreret

Kunden og kundens eventuelle ejere samt eventuelle kontaktpersoner hos kunden.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og kunders ejere samt navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse på eventuelle kontaktpersoner hos kunden.

Behandlingsgrundlag

Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med kunden eller gennemføre foranstaltninger på kundens anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Endvidere er behandlingen nødvendig, for at vi kan forfølge en legitim interesse i at kunne varetage kundesamarbejdet, administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, fx identificere kundebehov og forbedringer i serviceleverancen, varetage drift og vedligeholdelse af it-systemer, som er stillet til rådighed for eller benyttes som led i serviceringen af kunden, samt hosting, administration og styring af vores hjemmeside, systemer og applikationer og foretage statistisk behandling og forretningsudvikling, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Kilde

Kunden og kundens eventuelle ejere, samt eventuelle kontaktpersoner hos kunden.

Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer oplysningerne i 10 år, regnet fra udgangen af kalenderåret for det seneste job/samarbejde, medmindre særlige forhold betinger en kortere eller længere tids opbevaring.

Kontaktpersoner slettes hurtigst muligt, efter vi er blevet bekendt med, at de ikke længere er ansat hos kunden.

Modtagere

PwC videregiver personoplysninger til PwC Netværk og professionelle rådgivere, herunder revisorer, samt offentlige myndigheder, såfremt PwC bliver det pålagt. Herudover videregiver PwC ikke oplysninger til tredjeparter, men vi benytter databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Kundekendskabsprocedure

Formål

Formålet er at sikre gennemførelse af hvidvaskprocedurer.

Registreret

Kundens reelle ejere eller daglige ledelse.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler oplysninger, der fremgår af legitimationsdokumenter, som fx pas- eller kørekort, herunder CPR-nr. Vi opbevarer en kopi af sådanne dokumenter.

Behandlingsgrundlag

PwC er underlagt reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Vi behandler oplysningerne i overensstemmelse med hvidvasklovens kundekendskabsprocedurer, jf. §§ 11-21, herunder særligt § 11, stk. 1, nr. 1, litra a, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som PwC er underlagt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, og artikel 87, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2. nr. 1.

PwC’s videregivelse sker på grundlag af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvorefter videregivelsen er nødvendig for at sikre, at underleverandører, der bistår PwC med at levere ydelsen, overholder national hvidvasklovgivning.

Herudover er videregivelsen et naturligt led i den normale drift af virksomheder m.v. af den pågældende art, og når videregivelsen er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation af den registrerede, databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.

Kilde

Kunden, kundens ejere eller daglige ledelse.

Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer oplysningerne i 5 år, regnet fra udgangen af det kalenderår, hvor kundesamarbejdet ophører, eller hvor den enkeltstående transaktion gennemføres, medmindre særlige forhold betinger en længere tids opbevaring.

Modtagere

PwC kan blive pålagt at udlevere personoplysninger til offentlige myndigheder. Hvor vi har mistanke om hvidvask og terrorfinansiering, der ikke kan afkræftes, har vi en pligt til at indberette og videregive oplysningerne til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) og eventuelt øvrige tilsyn i medfør af hvidvasklovens § 26.

I det omfang, vi gør brug af et andet PwC-firma som underleverandør, kan vi videregive hvidvaskdokumentation til brug for at dette udenlandske PwC-firma kan overholde dets retlige forpligtelser.

Herudover benytter vi databehandlere, herunder it-leverandører, som vi overlader personoplysninger til. Vi indgår databehandleraftaler med alle databehandlere for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Følg PwC