Prospekt

Børsforhold

Når værdipapirer skal optages til handel på et reguleret marked, eller værdipapirer skal udbydes til offentligheden, er prospektet det centrale dokument. Hos PwC har vi et indgående kendskab til prospektreglerne og kan vejlede om, hvornår reglerne finder anvendelse, herunder ved offentlige udbud, optagelse til handel i forbindelse med emissioner, ved fusioner/spaltning m.v. 

Der er krav om, at der skal offentliggøres et prospekt forud for udbuddet eller optagelsen til handel, hvor de ansvarlige skriver under på, at oplysningerne i prospektet er korrekte, og at der ikke er udeladt væsentlige oplysninger. Der bliver derfor brugt mange ressourcer på at få prospektet på plads, og at afstemme med oplysninger med dem, der benyttes i diverse investorpræsentationer. 

Et prospekt skal godkendes af den kompetente myndighed, som i Danmark er Finanstilsynet. Finanstilsynet gennemgår som udgangspunkt 4-6 udkast, hvilket afføder en række kommentarer. Vi har kendskab til hvilke krav Finanstilsynet stiller til indholdet af de finansielle oplysninger i prospekter, og kan på den baggrund blandt andet hjælpe på følgende områder:

  • Identifikation af hvilke oplysningskrav der er til prospektet afhængig af værdipapirernes art

  • Identifikation af hvilke finansielle oplysninger der er påkrævet i prospektet, herunder vurdering af kompleks regnskabshistorie og behovet for proforma regnskab

  • Gennemlæsning af prospektet med henblik på om prospektet lever op til prospektreglerne

  • Rådgivning og assistance med afhjælpning af kommentarer fra Finanstilsynet vedrørende regnskabsmæssige forhold og relaterede erklæringer.

På de områder, hvor de ansvarlige for prospektet afgiver erklæringer, ønsker ledelsen og de involverede banker ofte comfort til afdækning af deres forpligtelser. Her kan vi være behjælpelig med vejledning og den ønskede comfort. 

Comfort omfatter normalt: 

  • Comfort på finansielle oplysninger (circle-up)

  • Working capital (driftskapital)

  • Resultatforventninger (inkl. forudsætninger)

  • Skatteoplysninger

  • Efterfølgende begivenheder

  • Review af kvartalsrapporter.

Kontakt os

Allan Knudsen

Allan Knudsen

Partner, statsaut. revisor , PwC Denmark

Tlf: 3945 9255

Henrik Kurtmann

Henrik Kurtmann

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 2497 5659

Henrik Steffensen

Henrik Steffensen

Partner, leder af Accounting Advisory Services, PwC Denmark

Tlf: 3945 3214

Torben Jensen

Torben Jensen

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 2373 2228

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, EMEA & Family Business Leader, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Følg PwC