Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Agil transformation og udvikling

Sæt fart på jeres digitalisering, og optimér værdien af jeres it-investeringer gennem en effektiv forankring og anvendelse af de agile værdier og metoder

Nye teknologier og en hastigt stigende digitalisering af vores samfund har inden for de senere år sat helt nye krav til måden, hvormed software, produkter og services udvikles.

En tilgang baseret på de agile metoder er (næsten) blevet en forudsætning, og på mange måder den nye standard ift. at sikre en hurtigere og mere smidig udviklingsproces.

Det kræver dog en målrettet indsats – og det rette mindset – at etablere en organisation, der kan realisere en løbende udvikling af nye produkter og løsninger.

 • Værdirealisering
  Fremmer en øget og hurtigere værdirealisering.
 • Risikominimering
  Minimerer risikoen for fejlslagne it-projekter.
 • Samarbejde
  Reducerer afstanden og overdragelser på tværs af organisationen.
 • Kvalitet
  Konstant og løbende fokus på kvalitet og teknologisk perfektion.
 • Motivation
  Øger medarbejdernes generelle arbejdsglæde.
 • Innovation
  Øger kreativitet og nytænkning i produkter og løsninger.
 • Åbenhed
  Styrker gennemsigtigheden i alle aspekter af projektet.
 • Læring
  Styrker den løbende læring og optimering af produkter og processer.

Plandreven tilgang

Softwareudvikling har traditionelt været styret vha. en plandreven tilgang baseret på sekventiel gennemførelse af omfattende aktiviteter ifm. planlægning, design, udvikling, test og frigivelse. Denne tilgang har ofte resulteret i sene gevinstrealiseringer, en høj grad af risiko, og at endelige leverancer ikke afspejlede brugernes egentlige behov.     
 

Agil tilgang

En agil tilgang søger at adressere de grundlæggende udfordringer ved en plandreven tilgang vha. en effektiv håndtering af den store usikkerhed og omskiftelighed, der ofte kendetegner softwareudvikling. Dette sker gennem et skarpt fokus på værdiskabende aktiviteter, selvkørende teams, samt en løbende gevinstrealisering og modning af produktet i tæt dialog med brugerne. Ofte eksekveret ifm. faste, tidsbegrænsede iterationer (fx sprints).

Vi oplever i PwC, at gevinsterne ved en agil tilgang er mange og store – men ikke to virksomheder er ens. Det kræver derfor en nøje vurdering samt gradvis modning af virksomhedens strategiske ambitioner og operationelle formåen, hvis de agile gevinster skal indfries til fulde.

Hos PwC kombinerer vi vores dybe indsigt i de agile værdier og principper med vores forretningskendskab. Virksomheders succes måles ultimativt i deres evne til at realisere værdien af deres investeringer, men mange faktorer er relevante for at opnå succes med en agil tilgang. Derfor har vi hos PwC en forretningsbaseret og holistisk tilgang til det at gennemføre en agil transformation og drive agile udviklingsprojekter.

Success skaber vi sammen …

Vores erfaring fortæller os, at en virksomhed, der står foran en agil transformation, med fordel kan adressere nogle få, helt centrale overvejelser.

Hvad er behovet, og hvilken tilgang skal vi vælge?
Hvordan skabes det rette agile mindset?
Er de nødvendige kompetencer tilstede?
Hvilke processer og værktøjer skal tilpasses?
Hvordan sikres den regulative compliance?
Hvordan skal ledelsen styre i fremtiden?

PwC kan hjælpe jer med

Agil modenhedsvurdering

Har I behov for en større indsigt i jeres organisations agile modenhed. En indsigt i, hvor I er gode, og hvor der skal fokuseres, hvis I skal sætte endnu mere fart på jeres agile transformation?

Med et velafprøvet metodeapparat kan PwC hurtigt og effektivt præsentere et klart billede af den agile modenhed i jeres organisation, og vi understøtter dette billede med en prioriteret liste af enkle, handlingsrettede forbedringsforslag.

View more

Agil transformation og skalering

Står I foran – eller midt i – en agil transformation og har behov for at skalere de agile principper til jeres organisation?

Med erfaring og udgangspunkt i anerkendte metoder, såsom Scaled Agile Framework (SAFe), skræddersyr og implementerer PwC en agil styringsmodel til lige netop jeres organisation. Med specialister inden for it, HR og finansiel performance sikrer vi en holistisk og velovervejet tilgang i forhold til en skalering af de agile metoder.

View more

Scrum Master og agil coaching

Mangler I erfarne agile kompetencer, der kan facilitere jeres agile udvikling, eller har I behov for løbende coaching, så jeres organisation bliver bedre rustet til selv at kunne facilitere en effektiv agil udvikling.

Vi er i PwC et team af certificerede agile Scrum Masters med erfaring i, hvad det kræver at få et agilt team til at fungere optimalt. Vi kan derfor tilbyde en erfaren Scrum Master eller agil coach, der kan gå direkte ind og gøre en forskel i jeres organisation.

View more

Regulativ compliance i et agilt setup

Det er PwC’s erfaring, at virksomheder inden for stærkt regulerede brancher såsom finanssektoren og medicinalindustrien ofte oplever store udfordringer ift. at sikre en efterlevelse af diverse lovmæssige og interne regulativer i et agilt setup.

Har I også behov for at omsætte regulativer og lovmæssige krav til jeres agile organisation og udviklingsprojekter?

PwC har et dybt kendskab til de lovmæssige krav ift. den fulde softwareudviklings-livscyklus, og vi forstår at omsætte denne erfaring på en praktisk og værdibaseret måde, der understøtter en stærk agil udviklingsproces. Således kan vi hjælpe jeres organisation til at højne kvaliteten af jeres løsninger, samtidig med at I kan demonstrere jeres compliance over for såvel interne som eksterne myndigheder.

View more

Agile projekter i det offentlige

Først i september 2018 udsendte Statens It-råd en vejledning om anvendelse af agile udviklingsmetoder, der præsenterer en række forslag og krav målrettet offentlige organisationer, der ønsker at benytte agile it-udviklingsmetoder. Denne vejledning udgør en yderst relevant ramme og er en klar anerkendelse af de agile metoders anvendelighed, men den frigør ikke organisationerne fra at følge de regler og retningslinjer, der gælder for it-projekter i staten.

Har I derfor behov for at få større indsigt i, hvordan en praktisk og effektiv anvendelse af de agile metoder kan sikres uden at gå på kompromis med de statslige krav til it-udviklingsprojekter?

Hos PwC har vi stor erfaring med at hjælpe offentlige organisationer ifm. it-udviklings- og implementeringsprojekter, hvor vi kan kombinere vores indsigt i de kommunale og statslige forhold med vores metodiske og digitale kunnen.

View more

Agil ledelsesrapportering

Hvilke muligheder har jeres ledelse for at styre virksomheden i et agilt setup, der prioriterer menneskelig interaktion over detaljeret dokumentation og styringsrapporter?

PwC forstår det ledelsesmæssige styringsbehov og de agile mekanismer i detaljer. Derfor tilbyder vi en dashboard-baseret løsning, der viser de centrale nøgletal for fx fremdrift, produktivitet, kvalitet, medarbejdermotivation og risici.

 

View more

Agil projekt- og programledelse

Eksekvering af agile udviklingsprojekter kræver et helt andet sæt af værktøjer og erfaring end den klassiske plandrevne projektledelse.

Vi tilbyder erfarne projektledere, der med stor praktisk erfaring og certificeringer inden for både agile og plandrevne metodikker kan sikre en robust agil projektstyring og interessenthåndtering.

View more

Review af agile udviklingsprojekter

Oplever I, at igangværende projekter ikke leverer den forventede fremdrift og værdi, eller er der udfordringer forbundet med at sikre den fornødne kvalitet i leverancerne?

Med udgangspunkt i PwC’s Agile Delivery-metode gennemgår vi effektivt og systematisk grundlaget, styringsmodellen samt den aktuelle status for projektet. Vi ved, hvad vi skal kigge efter, og hvor vi skal kigge efter det. Vi ved, hvem vi skal tale med, og hvordan vi rapporterer vores konklusioner.

View more

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog om agil transformation og din organisations behov.

Kontakt os

Torben Leth

Partner, Head of IT Management, PwC Denmark

Tlf: 5183 7958

Thomas Buchwald

Director, PwC Denmark

Tlf: 2155 8945

Følg PwC