Business Recovery Services

Har den økonomiske krise, skiftende markeder, nye konkurrenter eller disruptive teknologier påvirket virksomhedens drift, cash flows og profitabilitet?

Vi rådgiver vores kunder i situationer, hvor der er behov for assistance til håndtering af finansielle, operationelle eller ledelsesmæssige udfordringer. Vi assisterer med at identificere og analysere udfordringernes omfang, årsager og konsekvenser samt med at finde løsningsmuligheder, udarbejde handlingsplaner og drive forandringsprojekter.

PwC’s Business Recovery Services-team har stor erfaring med finansiel og operationel restrukturering, hvor vi rådgiver virksomhedens ledelse, ejere, potentielle investorer, långivere eller kreditorer.

Vi påtager os endvidere rollen som regnskabskyndig tillidsmand i en anmeldt rekonstruktion, ligesom vi yder finansiel rådgivning til kurator i konkursboer.

Vores team er en del af et stort internationalt netværk af specialister, som skaber vedvarende værdi for virksomheder og deres interessenter.

Finansiel restrukturering

Når en virksomhed befinder sig i en krisesituation, bliver mængden af presserende opgaver enorm, og virksomhedens ledelse presses fra flere forskellige fronter. Det fører ofte til manglende overblik og begrænset tid til at foretage nødvendige analyser, hvilket i sidste ende kan øge krisens omfang.

Restrukturering med PwC som rådgiver
Vi assisterer med at identificere og analysere omfanget, dybden, årsagerne til og konsekvenserne af en krisesituation. Baseret herpå udarbejder vi en handlingsplan til afhjælpning af krisen samt supporterer gennemførelsen heraf.
Vi hjælper vores kunder med at vurdere forecasts og budgetter, herunder evnen til at honorere gældsforpligtelser. Yderligere rådgiver vi vores kunder i forbindelse med forhandlinger med banker, kreditorer og andre interessenter.

Independent Business Review
Et Independent Business Review er en uafhængig vurdering af en virksomheds aktuelle situation og den fremtidige bæredygtighed til brug for nøgleinteressenter, såsom virksomhedens ledelse, ejere eller investorer, banker og andre långivere. Vores rådgivning lægger vægt på virksomhedens evne til at generere tilstrækkelig med likviditet til at dække fremtidige gældsforpligtelser og fortsætte driften.

Turnaround-ledelse

Når en virksomhed befinder sig i en krise, har ledelsen ofte behov for assistance til håndtering af forskellige problemstillinger og generel sparring.
Vi hjælper med at drive eller supportere en turnaround-proces, herunder med udarbejdelse og eksekvering af en genopretningsplan.
Vi hjælper virksomheder med at genoprette værdien af forretningen gennem:

 • stabilisering af situationen ved hjælp af cash flow-forbedring og eventuelt fremskaffelse af kortfristet kapital
 • reducering af driftsomkostninger
 • udarbejdelse af en individuel genopretningsplan
 • vurdering af ledelsens strategiplaner og forretningsplaner
 • styrkelse af virksomheden gennem assistance til gennemførelse af den planlagte genopretningsplan samt eventuel reorganisering.

Derudover omfatter vores ydelser sparring med ledelsen under en turnaround/rekonstruktion. Seniormedarbejdere fra PwC kan desuden indtage interimspositioner i virksomheden.

Rekonstruktion og insolvens

Er en virksomhed endt i rekonstruktion eller konkurs, er der ofte behov for specialister med erfaring inden for konkurslovens regler samt økonomisk og regnskabsmæssig forståelse.

I forbindelse med anmeldte rekonstruktioner påtager vi os rollen som regnskabskyndig tillidsmand eller yder assistance til kurator i forbindelse med vurdering af komplekse regnskabsmæssige problemstillinger, undersøgelse af særlige forhold i konkursen, cash flow forecast, likviditetsstyring, værdiansættelse mv.
 

Accelerated M&A

Frasalg af hele virksomheden eller tilførsel af kapital kan være en del af løsningen i en finansiel restrukturering eller turnaround, hvor virksomheden opnår en optimal genoprettelse af værdi ved at sælge, restrukturere eller afvikle den del af virksomheden, der ikke er rentabel.
PwC’s Accelerated M&A-team er sammensat af specialister fra Business Restructuring Services og vores M&A-afdeling, som sammen leverer skræddersyet rådgivning i forbindelse med transaktioner af nødlidende og insolvente virksomheder. Opgaven vil ofte blive udført i sammenhæng med et independent business review, som skitserer den optimale restrukturering eller exitmulighed.
Vores Accelerated M&A-team tilbyder en tilpasset proces, som tager højde for en mere tidspresset og uforudsigelig situation. Vores rådgivning og assistance omfatter:

 • Independent Business Review (IBR) af virksomheden
 • strukturering og udførelse af værdimaksimerende M&A-processer
 • undersøgelse af dét marked, som virksomheden opererer i, inklusive konkurrentanalyse
 • strategisk positionering over for potentielle købere
 • identifikation og inddragelse af relevante købere i en hurtig og effektiv proces.

Plan B

Mange virksomheder har ikke en plan for hvad der skal ske, hvis noget uforudset sker i deres forretning. Ud fra en risikovurdering, hjælper vi kunder med at udarbejde en plan B, som tager udgangspunkt i de ting som kan gå galt, det være sig af makroøkonomisk karakter eller kundespecifikke, f.eks. tab af nøgleleverandører eller nøglekunder, reduktion af kreditforsikringsramme mv.

Cash Management

Reducér finansieringsomkostninger og optimér renteindtægter
PwC’s eksperter har bred og dybdegående erfaring med cash management. Vi yder professionel rådgivning om optimering af cash management-funktionen med henblik på at holde finansieringsomkostningerne så lave som muligt.
I en tæt dialog med vores kunder hjælper vi med at:

 • organisere målrettede tiltag, der nedbringer omkostningerne ved cash management
 • optimere bank-setuppet – service vs. omkostninger
 • optimere intercompany- og cross-border-betalinger
 • reorganisere og implementere cash management-procedurer.

Gældsrådgivning

Har virksomheden behov for yderligere finansiering efter en virksomhedsovertagelse, eller skal eksisterende lånerammer refinansieres, så kan PwC’s specialister hjælpe dig. Vi rådgiver ligeledes, hvis der er behov for yderligere finansiering for at opfylde målsætninger, eller hvis virksomheden har vanskeligheder ved at opnå kredit hos bankforbindelser og leverandører.

Vi hjælper med at optimere virksomhedens finansiering og rådgiver om refinansiering med henblik på at reducere finansielle omkostninger. Vi kan hjælpe med at skabe overblik over mulighederne og sammensætte den mest optimale finansiering for virksomheden.

Likviditets-forecast

Mangler virksomheden overblik over det fremtidige likviditetsbehov, eller er der udfordringer med overskridelse af virksomhedens nuværende finansieringsramme, kan PwC’s specialister hjælpe.

Vi hjælper vores kunder med at udarbejde og vurdere det kort- og langsigtede likviditetsbehov, herunder sikre forbedring af pengestrømme og optimering af arbejdskapital.

Endvidere kan vi hjælpe virksomheden med at udarbejde en likviditetsmodel, som løbende kan opdateres og give et overblik over den fremtidige likviditetsudvikling. Vi har bl.a. udviklet en “Ready To Go” 13-ugers excel-baseret likviditets-forecast model, der tillader hurtig indsigt i likviditetssituationen. Modellen er en standardmodel, som vi stiller til rådighed, men for at få det fulde udbytte, vil der være behov for tilpasning af modellen til den konkrete virksomhed. Vi hjælper også med at tilpasse modellen til et acceptabelt præcisionsniveau.

Kontakt os

René Brandt Jensen

René Brandt Jensen

Partner, PwC Denmark

Tlf: 2141 6025

Mads Johansson

Mads Johansson

Partner, statsautoriseret revisor, PwC Denmark

Tlf: 2321 1412

Følg PwC