Working capital management

Virksomheder vurderes i dag på evnen til at skabe god likviditet, hvor en forbedret likviditet øger den generelle værdi af virksomheden.

En reduktion af working capital er en af de billigste måder til at frigøre likvide midler til reinvestering i virksomhedens fremtidige vækst.

Hvad er arbejdskapital?

Arbejdskapital eller working capital er den likviditet, det kræver at opretholde den daglige drift i virksomheden. Arbejdskapital er defineret ved de penge, der er bundet i debitorer, kreditorer og lagre. Ved at reducere pengebindingen gennem nedbringelse af debitorer og lagre samt forøgelse af kreditorer kan der frigøres midler med bedre likviditet og omkostningsbesparelser til følge. Evnen til at holde et lavt niveau af arbejdskapital og stadig eksekvere på strategien vil ofte medføre et bedre afkast af investeret kapital.

Få PwC's anbefalinger:

Optimering af arbejdskapital

Vi rådgiver vores kunder omkring forbedring af arbejdskapital ved hjælp af en struktureret proces, som skaber likviditetsforbedringer.

Gevinster ved aktiv working capital management

Udover her-og-nu forbedringer af likviditeten vil et arbejdskapitalprojekt med PwC medføre finansielle og procesmæssige forbedringer.

 

Vores store ekspertise med arbejdskapitalforbedringer har vist, at aktiv working capital management giver:

 • Færre renteomkostninger

 • Færre tab på debitorer

 • Færre lagernedskrivninger som følge af ukurante varer

 • Færre håndteringsomkostninger gennem bedre procedurer

 • Besparelser på personaleområdet, som så kan frigives til mere profitable aktiviteter.

 

Derudover har tidligere projekter vist, at virksomheder kan reducere pengebindingen ved at:

 • Optimere rykkerprocedurerne og sætte disse i system

 • Forbedre prognosemetoder, der i mange tilfælde vil give betydelig gevinst

 • Arbejde systematisk med størrelsen af lagerbeholdningen.

Opnå store fordele – med en relativt beskeden indsats

Aktiv working capital management vil typisk frigive 20-30% af de bundne midler, som sat i forhold til omkostningerne i forbindelse med gennemførelse af projektet, vil have en meget kort tilbagebetalingstid.

 

Hvilke forhold påvirker pengebindingen i arbejdskapitalen?

At reducere pengebindingen i arbejdskapitalen er ikke udelukkende et spørgsmål om at genforhandle alle kunde- og leverandørkontrakter. Både interne og eksterne forhold påvirker pengebindingen i arbejdskapitalen. De eksterne forhold er umiddelbart vanskelige at påvirke på kort sigt, fx vil kunder i Sydeuropa være mindre tilbøjelige til at indgå aftaler med korte betalingsfrister end nordeuropæiske kunder. Det er derimod vores erfaring, at virksomheden ved at ændre en række interne processer kan forbedre likviditeten. 

Virksomheden kan reducere pengebindingen ved at:

 • Optimere rykkerprocedurerne og sætte disse i system

 • Forbedre prognosemetoderne, der i mange tilfælde vil give betydelig gevinst

 • Arbejde systematisk med størrelsen af lagerbeholdningen.

Store besparelser i dansk erhvervsliv

Vores afdeling har regnet på potentialet for at reducere pengebindingen gennem working capital management i 50 af Danmarks største virksomheder. Tallene viser, at virksomhederne har forøget pengebindingen i working capital med knap 30 mia. kr. gennem de seneste år. Dels fordi processerne for styring af lagre, debitorer og kreditorer ikke er fulgt med tiden og løbende er blevet optimeret i en vækstperiode, og dels fordi kapitalbindingen i mange virksomheder har været et upåagtet fokusområde.

Nedenstående regneeksempler illustrerer de mulige besparelser i:

En industrivirksomhed med 350 medarbejdere og en omsætning på 500 mio. kr.

I en industrivirksomhed med en årlig omsætning på 500 mio. kr. udgør arbejdskapitalen 30%, svarende til 150 mio. kr. Arbejdskapitalen opgøres som lager plus tilgodehavender hos debitorer minus udeståender til kreditorer. Ved at igangsætte et projekt med fokus på working capital vil de bundne midler i arbejdskapitalen erfaringsmæssigt kunne reduceres med 20-30% eller 37,5 mio. kr. Herudover vil der kunne høstes en årlig rentebesparelse svarende til 10% eller 3,5 mio. kr.

En servicevirksomhed med 90 ansatte og en omsætning på 100 mio. kr.

I servicevirksomheden med en årlig omsætning på 100 mio. kr. vil arbejdskapitalen typisk udgøre 20% svarende til 20 mio. kr., fordi der ikke er bundet så store midler i lagre som i industrivirksomheden. Her kan der høstes en konkret besparelse på 5 mio. kr. gennem en reduktion af arbejdskapitalen og yderligere rentegevinster på 0,5 mio. kr. pr. år.

Lad PwC’s eksperter stå for arbejdskapitalprojektet

Vores datadrevne tilgang med fokus på optimering af virksomhedens processer sikrer kort- og langsigtede gevinster.

Et arbejdskapitalprojekt med PwC vil typisk begynde med en datadrevet analyse af det samlede forbedringspotentiale, hvorefter prioriterede indsatsområder med konkrete handlingsplaner identificeres. Det er af afgørende betydning for os at sikre, at virksomheden hele tiden har “hånd i hanke” med processen og ikke mindst, at ekspertise og knowhow overføres til virksomhedens egne ansatte.

Skab hurtige resultater

Tidsperspektivet er værd at notere sig. Det er vores erfaring at både store, men ikke mindst mindre virksomheder med et begrænset antal datterselskaber og/eller filialer kan opnå konkrete og betydelige besparelser i pengebindingen inden for ganske få måneder.

 

Vi hjælper dig med

 • Identifikation af quick wins og implementering af likviditets- og omkostningsforbedringer gennem hele værdikæden (kommercielle betingelser til optimering af processer)

 • Optimering af processer der driver og påvirker arbejdskapitalen

 • Visualisering af udviklingen i arbejdskapitalen gennem stærke analytiske værktøjer

 • Evnen til at identificere muligheder, håndtere implementeringen og monitorere resultaterne på et vedvarende niveau

 • Etablere et 'cash mindset' i organisationen, der optimerer og balancerer KPI’er, likviditet, omkostninger og serviceniveau.

Hent vores PDF

4 gode råd til working capital management

Kontakt os

René Brandt Jensen

René Brandt Jensen

Partner, PwC Denmark

Tlf: 2141 6025

Følg PwC