Generationsskifte i familieejede virksomheder

Et succesfuldt generationsskifte kræver en del planlægning både på det ledelsesmæssige, organisatoriske og økonomiske niveau, så det sikres, at driften kan fortsætte i den eksisterende ramme med de nødvendige kompetencer.

Et succesfuldt generationsskifte kræver en del planlægning, både på det ledelsesmæssige, organisatoriske og økonomiske niveau, så det sikres, at driften kan fortsætte i den eksisterende ramme med de nødvendige kompetencer. Desuden vil et generationsskifte være forbundet med en likviditetsbelastning af virksomheden til betaling af skatter og afgifter. Familiemedlemmernes roller, ansvar og involvering skal aftales, og i den proces kan det være værdifuldt at udarbejde en familieforfatning, der tager stilling til familiens værdier og vision mv.

I rigtig mange familievirksomheder drømmer den ældre generation om at give stafetten videre til næste generation, men de er ikke altid opmærksomme på, at det kræver nøje planlægning, der skal påbegyndes mindst 3-5 år, førend generationsskiftet ønskes gennemført. Det er vores erfaring, at planlægning i god tid er med til at sikre den bedste løsning.

Første del af et generationsskifte handler ofte om det ledelsesmæssige. Det er fx væsentligt at overveje, hvorvidt det både er et ledelsesmæssigt og ejermæssigt skifte, der skal gennemføres, eller om det alene er et ejermæssigt skifte. I den forbindelse er det væsentligt at tage stilling til, om næste generation har de rette kompetencer både fagligt og ledelsesmæssigt, og om den yngre generation overhovedet har lyst til at videreføre familievirksomheden. Der skal tages stilling til, om det er familiemedlemmer, der skal sidde for bordenden, og om det skal være en ejerledet eller direktionsdrevet virksomhed. Valget vil ofte afhænge af, om næste generation har de rette kompetencer. Undertiden er det hensigtsmæssigt, at det ledelsesmæssige generationsskifte gennemføres over en længere periode afhængig af de konkrete forhold.

I familievirksomheder med en bredere ejerkreds kan det også spille ind på valget i mellem de to, hvis der fx er flere familiemedlemmer, der kan og gerne vil overtage virksomheden. Det skal besluttes, hvem der skal overtage, eventuelt hvordan familien sikres indflydelse, hvis de ikke er en del af den daglige ledelse, hvordan fremtidige konflikter ved fælles ejerskab løses, ligesom det skal overvejes, om man skal have mulighed for at købe hinanden ud mv. 

Ofte ser vi, at et succesfuldt generationsskifte inden for familien med flere familiemedlemmer, og evt. tillige flere generationer, ledsages af en familieforfatning, der tager stilling til familiens værdier og vision, den ledelsesstruktur, der ønskes, hvordan kommunikation og beslutningsprocesser ska foregå mv. Familieforfatningen hjælper ofte til at sætte en retning for ejerskiftet, men også for ejerskabet og virksomheden i fremtiden. Det kan også være hensigtsmæssigt at etablere et Family Office, som tilbyder et overblik over familiens formue og personlige forhold.

Afgifter, skat og fortjeneste

Herefter kommer selve planlægningen af gennemførelsen, som ofte forudsætter tilpasninger af ejer- og virksomhedsstrukturen. Denne del vil ofte også indeholde en lang række økonomiske overvejelser både i forhold til den virksomhed, der ønskes generationsskiftet, men også i forhold til den yngre og ældre generation.

Der skal tages stilling til værdiansættelsen af virksomheden, hvordan overdragelsessummen skal finansieres, om der forinden skal gennemføres omstruktureringer mv. Ofte er omdrejningspunktet for disse overvejelser, bl.a. hvorledes generationsskiftet skal finansieres, så generationsskiftet ikke i væsentligt omfang begrænser virksomheden i den fremtidige drift. 

Overdrages virksomheden inden for familien, kan man få gavn af visse finansieringsmæssige fordele, fordi forældre kan hjælpe med at stille likviditet til rådighed for børnene. Det kan spare børnene for at stifte gæld. Desuden er der visse skattemæssige fordele ved overdragelse inden for familien, som betyder, at virksomheden ikke drænes for likviditet pga. store skattebetalinger. Mange forældre vil typisk vælge at overdrage deres virksomhed til børnene som en gave.

De skattemæssige fordele kan man opnå, hvis overdragelsen kan gennemføres med succession, da de letter den økonomiske byrde ved et generationsskifte. Hvis generationsskiftet gennemføres med skattemæssig succession, betyder det, at den skatteforpligtelse, der hviler på virksomheden, og som normalt ville blive udløst i forbindelse med et salg til tredjemand, vil blive overført til næste generation.

I stedet for at skatten skal betales i forbindelse med generationsskiftet, så bliver den udskudt til, at børnene på et tidspunkt måtte vælge at sælge virksomheden.

At overføre skatteforpligtelsen på den måde kan være afgørende for et succesfuldt ejerskifte. Såfremt der skal betales skat ifm. overdragelsen, vil det typisk være nødvendigt at skaffe pengene til at finansiere skattebetalingen. Dette kan enten gøres ved at trække penge ud af virksomheden, og dermed dræne virksomheden for likviditet, eller ved at stifte gæld. Begge dele kan svække virksomheden, så den yngre generation overtager en mindre solid forretning.

Generationsskifte med skattemæssig succession letter omkostningerne ved generationsskiftet og gør det billigere at overdrage og overtage en virksomhed, fordi sælger, den ældre generation, ikke skal beskattes af salget. I kontrast hertil er ulempen for køber dog, at der følger en latent skattebyrde med overdragelsen, samt at afskrivningssaldoen for de overtagne aktiver er lavere.

Men man skal være opmærksom på, at det ikke er alle virksomheder, der kan generationsskiftes med succession. Hvis virksomheden har mange “passive aktiver”, som fx likvider, værdipapirer og fast ejendom, så er det undertiden ikke muligt at anvende reglerne om skattemæssig succession, medmindre der gennemføres omstruktureringer først.

Kontakt os

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, EMEA & Family Business Leader, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Jørgen Rønning Pedersen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 8932 5577

Følg PwC