IFRS 16-model til håndtering af leasingaftaler

IFRS 16 trådte i kraft fra d. 1. januar 2019 og medførte, at alle leasingaftaler – med få undtagelser – skal indregnes af leasingtager i balancen hos virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS. Reglerne for indregning og måling af leasingaftaler efter IFRS 16 gælder også for virksomheder, der aflægger regnskab efter regnskabsbekendtgørelserne for henholdsvis kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Disse virksomheder har haft mulighed for at udskyde de ændrede regler for indregning og måling af leasing til regnskabsperioder, der begynder 1. januar 2020.

Virksomheder, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, har desuden mulighed for frivilligt at anvende bestemmelserne i IFRS 16 til deres behandling af leasingaftaler.

For at kunne foretage de løbende registreringer og opgøre effekten fra fx lejereguleringer og ændring af aftalerne har PwC udviklet et værktøj, der kan hjælpe dig med at holde styr på den regnskabsmæssige værdi af leasingaktivet og den tilhørende forpligtelse.

Hvad kan PwC’s leasingmodel?

PwC's leasingmodel er en Excel-baseret løsning, som er velegnet til håndtering af op til 3-400 leasingaftaler i én fil, uanset om der er tale om lejemål eller leasing af biler eller andre driftsmidler. Da modellen kan anvendes som en permanent løsning, er den tilstrækkelig fleksibel til at kunne håndtere bl.a.:

  • Variable leasingydelser, der indekseres på baggrund af fx nettoprisindekset eller en fast procentsats
  • Lejefrie perioder eller perioder med trappeleje
  • Forlængelses- og opsigelsesoptioner
  • Forpligtelser til reetablering af lejemål
  • Forventede betalinger i forbindelse med restværdigarantier
  • Omkostninger direkte forbundet med indgåelse af lejemål

Leasingmodellen kan desuden håndtere de ændringer og modifikationer, der typisk kan forekomme i løbet af en leasingaftales løbetid. Herunder fx genforhandling af leje, delafståelser eller ændrede forventninger til udnyttelse af forlængelses- og opsigelsesoptioner.

Ønsker du ikke en dyr og omfangsrig systembaseret it-løsning, eller har du for en periode behov for en midlertidig løsning, kan PwC’s Excel-baserede leasingmodel være løsningen for dig.

Det får du med modellen

Ved hjælp af et brugervenligt indtastningsark oprettes nye leasingaftaler let i modellen, ligesom det er enkelt at opdatere modellen med løbende ændringer.

Leasingmodellen genererer på månedsbasis grundlaget til brug for den løbende bogføring af afskrivninger, renteomkostninger og afdrag, som kan følges ned til den enkelte kontrakt. Har der i en periode været modifikationer eller andre ændringer til de fremtidige betalinger, beregner modellen den nødvendige regulering af leasingaktivet og -forpligtelsen, der følger af genmålingen.

PwC’s leasingmodel muliggør afstemning til finans samt en effektiv opfølgning of controlling.

Med modellen får du også grundlaget til brug for noteoplysningerne, der skal afgives i forbindelse med årsregnskabet.

Baseret på det indtastede data får du desuden let et overblik over de fremtidige afskrivninger, renteomkostninger og betalinger, herunder værdierne af leasingaktivet og -forpligtelsen.
 

Med et enkelt klik oprettes der automatisk et nyt stamark til brug for indtastning af stamdata for den enkelte kontrakt. Stamdata omfatter bl.a.: leasingperiodens start- og slutdato, størrelsen på leasingydelsen, betalingsfrekvens og diskonteringsrente.

Såfremt leasingbetalingerne er pålagt indeksering og/eller rabatter, skal der ligeledes indtastes nogle få oplysninger herom.

Derudover er der mulighed for at indtaste oplysninger omkring forventede omkostninger til reetablering af lejemålet ved fraflytning, direkte omkostninger afholdt i forbindelse med indgåelse af leasingaftalen, mv.

På baggrund af de indtastede kontraktdata beregner leasingmodellen de fremtidige pengestrømme til brug for opgørelsen af værdien af leasingforpligtelsen og det tilhørende leasingaktiv, der skal indregnes i balancen.

For hver kontrakt indeholder modellen en amortiseringstabel, der viser de fremtidige betalinger, renter og afdrag. Ligeledes indeholder modellen en tabel, der viser de fremtidige afskrivninger på leasingaktivet.

Hvis leasingydelserne er pålagt variabel indeksering, vil der løbende være behov for at genberegne leasingforpligtelsen og regulere værdien af leasingaktivet. Ved at indtaste indekseringprocenten beregner modellen størrelsen af reguleringen, der skal foretages for både leasingaktivet og -forpligtelsen.

Tilsvarende beregner modellen de nødvendige reguleringer, der skal foretages til den bogførte værdi af leasingaktivet og -forpligtelsen i tilfælde af genforhandling af kontrakten - det kan f.eks. være i forbindelse med en ændring af leasingydelsen, -perioden eller størrelsen af lejemålet.

Leasingmodellen danner for hver måned grundlaget for den løbende bogføring og giver dermed de posteringer, der skal foretages vedr. renter, afdrag, afskrivninger og eventuelle øvrige reguleringer til leasingaktivet og -forpligtelsen som følge af ændringer. Bogføringsgrundlaget kan spores ned til de individuelle kontrakter, og det er let at sortere på f.eks. aktivtype.

En enkel og fleksibel model

PwC's leasingmodel er fleksibel og kan tilpasses dine virksomhedsspecifikke behov. Desuden indeholder leasingmodellen også en række datavalideringer, der hjælper med at forhindre fejl i forbindelse med indtastning af kontraktdata.

Som udgangspunkt kan modellen håndtere op til 500 leasingaftaler i én Excelfil, men kan udvides, hvis der er behov herfor. Modellen er velegnet til virksomheder, som ikke ønsker en dyr systembaseret it-løsning, og da modellen er baseret på Excel, får du yderligere fordelen af, at der ikke er særlige systemkrav, lang installationsperiode eller yderligere installationsomkostninger.

Du vil være klar til at bruge PwC’s leasingmodel efter en kort introduktion.
 

Kontakt os

Henrik Steffensen

Partner, leder af Accounting Advisory Services, PwC Denmark

Tlf: 3945 3214

Følg PwC