Strategisk planlægning af indirekte skatter

For at sikre indtægter er myndighederne naturligt interesserede i at revidere måden, virksomhederne afregner de indirekte skatter på.

Strategisk planlægning af momshåndteringen

I forbindelse med strategisk planlægning af momshåndteringen er det væsentligt at være opmærksom på følgende tre forhold:

 1. Myndighederne vil sikre, at din virksomhed opkræver korrekt moms og, at det er de rette beløb, der overføres til statskassen. Det er i din virksomheds interesse, at de pålagte forpligtelser udføres så omkostningsbevidst og smidigt som muligt.
 2. Din virksomhed er selv "forbruger" og har stor interesse i at minimere omkostninger og administration.
 3. For din virksomhed er det vigtigt at kende og styre risici, da det kan blive dyrt ikke at opfylde krav og forpligtelser eller at lave fejl.

Betydning af fejl og unøjagtigheder

Virksomheder behandler tusindvis af momstransaktioner, og selv banale fejl eller en meget lav fejlprocent kan betyde:

 • Store beløb i efterbetalinger, bøder, strengere betalingskrav, højere sikkerhedsstillelse, inddragelse af særlige tilladelser, dårligere renommé og højere kontrolfrekvens
 • Forkert told- eller afgiftsbehandling kan få stor effekt på virksomhedens "bundlinje"
 • Logistiske processer kan blive alvorligt påvirket, hvis virksomhedens processer eller overholdelse af reglerne ikke er god nok.

Styring af indirekte skatter

Vi ser en virksomheds styring af indirekte skatter som et forhold mellem tre behov, der bør have lige stor opmærksomhed:

 • Højere fortjeneste
 • Procesforbedringer
 • Strategi og risici.

Højere fortjeneste

Vi rådgiver dig om de mest effektive måder at reducere omkostninger til og udgifter ved håndtering af indirekte skatter. Det inkluderer bl.a.:

 • at vi sikrer, at produkter opnår moms-, afgifts- og toldmæssigt optimal status og klassificering,
 • at du vælger forretningssted, der hvor moms- og afgiftssatser samt regler er mest fordelagtige,
 • at vi sørger for, at momsmedarbejdere kender og forstår de krav og forpligtelser, som lovgivningen pålægger,
 • at vi analyserer data for at udpege de områder, hvor din virksomhed ikke udnytter muligheder for refusion eller godtgørelse,
 • at dine momstransaktioner planlægges og tilrettelægges ud fra globale told- og afgiftsregler.

Varer fra eller til lande udenfor EU

Håndterer virksomheden varer fra eller til lande udenfor EU, er der mange muligheder for at effektivisere og reducere omkostninger bl.a. ved at anvende særlige toldordninger, forenklede metoder og sikre korrekt klassificering og værdiansættelse. Processer, procedurer og arbejdsbeskrivelser er en vigtig del af de certificeringer, som kræves globalt efter lovgivning om sikring af gods (i EU "Autoriseret Økonomisk Operatør").

Procesforbedringer

Din virksomhed vil drage fordel af processer, der sikrer korrekt datagrundlag og for at håndtere angivelse, betaling og refusion af moms samt eventuelt angivelse, betaling eller godtgørelse af afgifter. For at øge effektiviteten og reducere omkostningerne er det vigtigt, at processerne optimeres.

Vores services på dette område fokuserer bl.a. på:

 • Administrative besparelser ved elektronisk fakturering og arkivering (regler, systemer, rådgivning om strategiske, operationelle og tekniske løsninger).
 • Momskodning af stamdata og data input.
 • Effektivisere rapporteringsprocesser og rapporter.
 • Forbedre cash flow ved hurtige fradrag for eller tilbagesøgning af moms/afgifter.
 • Gennemgang og analyse af historiske data for at finde fejl, mangler og muligheder.
 • Integrations-/opfølgningsrådgivning om registreringsforhold, processer, og kontroller ved opkøb og fusioner.
 • Sikre korrekt moms-/afgiftshåndtering, optimere rapporteringer mv. ved konfigurering af ERP-systemer.
 • At forretningsgange og arbejdsbeskrivelser beskrives, valideres, opdates mv. til interne kontroller eller ansøgninger om certificeringer, tilladelser o. lign.

Strategi og risici

Vi assisterer din virksomhed med at udarbejde en strategi for indirekte skatter og sikrer, at der er de nødvendige processer og kontroller, så din virksomhed opfylder gældende krav og forpligtelser samt opnår den mest fordelagtige momsmæssige situation.

Vi tilbyder services på dette område, der bl.a. fokuserer på:

 • Overensstemmelse mellem strategi og dagligdag.
 • Opkøb, fusioner, omstruktureringer, salg, overdragelser o.a., herunder due diligence og projektplanlægning.
 • Forretningssteders placering (muligheder og konsekvenser).
 • Virksomhedens produkter, markedsføring, indkøbsstrategier, vareflow, og forretningsprocesser (analyse, vurdering og anbefalinger).
 • Eksponering og risici bør løbende identificeres og vurderes (rådgivning om struktureret proces, assistance med at gennemføre, vurdere og følge op).
 • Momsfradrag (optimering, strukturering, cash flow styring).
 • Moms-/afgiftsangivelser og betalinger (strukturering og cash flow styring).
 • Rapporteringer (strukturering og effektivisering).
 • "Shared service center", "call center" og andre særlige enheder.
 • Outsourcing-muligheder og -modeller.
 • Bindende svar fra myndigheder og/eller sager ved klageinstanser vedrørende moms-, told- eller afgiftsforhold.
 • Opfølgning på revision eller kontrol fra myndighederne.

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, så kontakt os. Du finder kontaktinformation øverst til højre på siden.

Kontakt os

Anders Strandet Jepsen

Anders Strandet Jepsen

Partner, PhD, leder af indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3381

Henrik Mørk Pedersen

Henrik Mørk Pedersen

Partner, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 5151 4726

Sandra Erichsen

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Følg PwC