Virksomhedsordningen

Driver du virksomhed i personligt regi?

Hvis du driver virksomhed i personligt regi, kan det være en fordel, at jeres skatteberegning foretages efter særlige regler ved anvendelse af "virksomhedsordningen". Ifølge disse regler skal du kun betale 24,5 % a conto af den del af det skattemæssige resultat, der opspares i virksomheden. Acontoskatten nedsættes gradvis til 23,5% i 2015 og til 22 % fra og med 2016.

Hvornår kan man anvende virksomhedsordningen?

Det er et ufravigeligt krav, at der er regnskabsmæssig adskillelse af privatøkonomien og virksomhedsøkonomien, ligesom det er tilfældet i øvrige selskabstyper. Virksomhedens egenkapital skal bogføres på særlige konti. Der er desuden en række andre oplysningskrav i forbindelse med indsendelse af virksomhedens regnskab til skattemyndighederne.

Beslutningen om at anvende virksomhedsordningen skal oplyses i selvangivelsen.

Hvis det efter indgivelse af selvangivelsen viser sig, at det er uhensigtsmæssigt at anvende virksomhedsordningen, er der mulighed for at fortryde beslutningen helt frem til den 30. juni i det andet kalenderår efter udløbet af det pågældende indkomstår. Der er modsat også mulighed for at fortryde, hvis virksomhedsordningen ikke har været anvendt. Der er ingen betingelser for en sådan fortrydelse.

Skatteberegningen

Ved brug af virksomhedsordningen opgøres virksomhedens indkomst med enkelte undtagelser på samme måde som efter skattelovgivningens almindelige regler. Det er skatteberegningen, der er anderledes. En væsentlig forskel er, at virksomhedens renteudgifter reducerer det beløb, der beskattes som personlig indkomst, med op til ca. 56,5 % inkl. arbejdsmarkedsbidraget på 8 %. Ved anvendelse af de almindelige regler for beskatning af indkomst fra en personligt ejet virksomhed, vil virksomhedens renteudgifter alt andet lige kun have en skatteværdi på ca. 33 %. Indtil 2019 nedsættes skatteværdien yderligere gradvist fra ca. 33 % til ca. 25 % i 2019.

Hvis der ikke er behov for at hæve hele virksomhedens overskud til dækning af diverse udgifter og forpligtelser i privatøkonomien, kan et sådant "restoverskud" spares op i virksomhedsordningen mod betaling af en foreløbig skat på 24,5 % (2014). Selv om det på et senere tidspunkt bliver nødvendigt at trække det opsparede overskud ud af virksomheden, betyder den foreløbige acontoskat en likviditetsbesparelse, der kan anvendes i virksomheden. Desuden kan det være, at marginalskatten på hævetidspunktet er lavere end på opsparingstidspunktet.

Der beregnes desuden en rente efter særlige regler (kapitalafkast), der skal være udtryk for en forrentning af den kapital, som virksomhedsejeren har investeret i virksomheden. Denne rente beskattes som kapitalindkomst uden beregning af arbejdsmarkedsbidrag.

Valg af beskatningsform

Om I skal bruge virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, eller om beskatningen af virksomhedens indkomst skal ske efter bestemmelserne i Personskatteloven, afhænger af en konkret skatteberegning.

En god tommelfingerregel er, at hvis de samlede indkomstforhold resulterer i betaling af topskat, og virksomhedens renteudgifter er større end det kapitalafkast, der kan beregnes efter kapitalafkastordningen, vil virksomhedsordningen formentlig være en god løsning.

Pensionsforhold kan også påvirke valget af virksomhedsform, herunder om virksomheden skal drives i et selskab eller i personligt regi. Drives virksomheden i personligt regi, kan der foretages pensionsindbetalinger efter den såkaldte 30 %-ordning, som betyder, at der kan indbetales indtil 30 % af virksomhedens overskud før renter, uden at indbetalingen bliver ramt af fradragsbegrænsning. Drives virksomheden i selskabsform, kan der maksimal privat og via arbejdsgiver indbetales i alt 50.900 kr. (2014) på ratepensionsordninger.

Til og med indkomståret 2014 kan indskud efter 30 %-ordningen indbetales på en rateordning.

Fra og med indkomståret 2015 kan indskud alene ske på en livsvarig livrente.

PwC hjælper dig i gang med virksomhedsordningen

Brug af virksomhedsordningen vil i de fleste tilfælde kræve professionel assistance, da en række betingelser skal være opfyldt for at opnå de fordele, som ordningen indebærer.

Vi kender betingelserne og loven til bunds. Vi arbejder med virksomhedsordningen hver dag for et meget stort antal klienter, og vi kan også rådgive i din konkrete situation.

I forbindelse med disponeringen af årets resultat er det vigtigt, at der foretages en skatteoptimering.

Det er ikke nødvendigvis optimalt at opspare mest muligt i virksomhedsordningen. Beslutningen afhænger af de personlige indkomstforhold uden for virksomhedsordningen. Vi har de nødvendige værktøjer til at foretage en sådan skatteoptimering.

Kontakt os

Søren Jesper Hansen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 3945 3320

Charlotte Dohm

Skattepartner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 9428

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 3945 3276

Følg PwC