Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Skattekreditordningen

Vækstplanen, der blev vedtaget i Folketinget i 2013, medførte en udvidelse af den såkaldte skattekreditordning. Med udvidelse af ordningen kan virksomheder, hvis underskud der er relateret til udgifter til forskning og udvikling, nu få udbetalt skatteværdien af underskud op til 25 mio. kr.

Formål

Formålet med ordningen er at forbedre mulighederne for iværksættelse af forsknings- og udviklingsaktiviteter i Danmark. Med ordningen kan eksisterende og nye vækstvirksomheder få tilført likviditet i den fase, hvor de forsker og udvikler nye produkter, og deres indtægter og dermed typisk likviditet er begrænset.

Ordningens anvendelse

Skattekreditordningen giver mulighed for, at virksomheder og personer kan få udbetalt skatteværdien af den del af deres underskud, der hidrører fra forsknings- og udviklingsaktiviteter. Udbetalingen er skattefri. Til gengæld nedsættes årets underskud med det beløb som modsvares af skattekreditten. Skattekreditten finansierer dermed fremtidige investeringer i virksomhedens forsknings- og udviklingsfase.

Udbetalingen af skattekreditten vil finde sted på samme tidspunkt, som udbetalingen af overskydende skat for selskaber, hvilket normalt er i november måned efter indkomstårets udløb.

Hvad kan man få skattekredit af?

For at få udbetalt en skattekredit skal virksomhedens udgifter være afholdt til forsøgs- og udviklingsaktiviteter.

Dette omfatter bl.a. udviklingsarbejde i forbindelse med nye eller væsentlige forbedrede materialer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser. Endvidere skal virksomhedens forsøgs- og udviklingsaktiviteter indebære originale undersøgelser med henblik på at opnå ny videnskabelig eller teknisk viden.

Ordningen er ofte særlig attraktiv for virksomheder, der opererer inden for medicin, it, cleantech og lignende. Definitionen af forsøgs- og udviklingsaktiviteter er dog bred, og ordningen kan derfor være relevant for andre brancher. Der skal dog foretages en konkret vurdering heraf.

Typiske udgifter

De mest almindelige udgifter, der opstår i tilknytning til forsøgs- og udviklingsaktiviteter, er typisk lønudgifter, udgifter til materiale og leje af lokaler m.v. Det skal desuden bemærkes, at SKAT Jura har bekræftet, at der kan søges om skattekredit på baggrund af bruttoomkostningerne uden fradrag for tilskud. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at tilskud, hvis disse er skattepligtige, påvirker det skattemæssige underskud i virksomheden og dermed grundlaget for udbetaling af skattekreditten. Men tilskuddet skal altså ikke umiddelbart modregnes i forsknings- og udviklingsomkostningerne.

Hvad udgør skattebesparelsen?

Selskaber m.v. og selvstændigt erhvervsdrivende i virksomhedsskatteordningen kan få udbetalt skatteværdien af underskud, der stammer fra udgifter til forskning og udvikling på op til 25 mio. kr.

Virksomhederne kunne derved skaffe likviditet på op 22% af maksimalt 25 mio. kr = 5,5 mio. kr.

Betingelser

Der gælder en række betingelser, der skal være opfyldt for at modtage skattekredit:

  1. Virksomheden skal være underskudsgivende - hermed menes, at der er et skattemæssigt underskud. Er virksomheden et selskab, der indgår i en sambeskatning, stilles der kun krav om, at sambeskatningsindkomsten skal være negativ.
  2. Virksomhedens underskud skal være relateret til forsøgs- og udviklingsudgifter i overensstemmelse med skattelovgivningens definition heraf.
  3. Anmodning om skattekredit skal ske senest samtidig med indsendelse af selvangivelsen. Anmodning sker elektronisk til SKAT. 

Begrænsningsregel

I relation til beløbsgrænsen på 25 mio. kr., hvoraf der kan anmodes om skattekredit, er der indført en begrænsningsregel i de situationer, hvor en aktionær kontrollerer flere selskaber m.v. Beløbsgrænsen på 25 mio. kr. vil i disse situationer skulle opgøres samlet for de af samme fysiske person kontrollerede enheder.

Baggrunden for reglen er, at det ikke skal have betydning for skattekredittens beløbsmæssige størrelse, om forsknings- og udviklingsaktiviteterne placeres i ét eller flere kontrollerede enheder.  

Muligheder

Skattekreditordningen er en rigtig god måde at tilføre likviditet til virksomheden i forsknings- og udviklingsfasen, og er derfor en attraktiv ordning for mange virksomheder med forsknings- og udviklingsaktiviteter. Særligt set i lyset af de nye regler om begrænsning af underskud, hvor udnyttelsen af underskud begrænses, hvis det årlige skattepligtige overskuds overstiger 8.025.000 kr (2017).

Assistance med skattekredit

Vi assisterer gerne din virksomhed med anmodning om skattekredit, herunder:

  1. Vurdering af om virksomhedens forsøgs- og udviklingsaktiviteter opfylder betingelserne i skattelovgivningen for anmodning om skattekredit.
  2. Gennemgang af de afholdte forsknings- og udviklingsomkostninger, herunder vurdering af, om omkostningerne er omfattet af skattekreditordningen.
  3. Udarbejdelse og indsendelse af anmodning om skattekredit.
  4. Assistance med fordeling af skattekreditten i en sambeskatningskreds.   

Kontakt venligst din lokale revisor eller nævnte kontaktpersoner for assistance med skattekreditordningen.

Udsendt oktober 2017

Kontakt os

Niels Henrik B. Mikkelsen

Partner, Statsaut. revisor, Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9252

Erik Jensen

Director, PwC Denmark

Tlf: 2163 0271

Følg PwC