Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Oversigter over godtgørelse og satser m.m.

Afgiftsvejledningen

Bilag 1: Godtgørelse af elafgift

Elektricitet
Gælder alt elforbrug uanset anvendelse1  
  2021 2022    
Elafgift Hele elafgiften undtaget 0,004 kr. pr. kWh Hele elafgiften undtaget 0,004 kr. pr. kWh    

1. Der gælder særlige regler for liberale erhverv. Det er kun muligt for liberale erhverv at få godtgjort elafgift af elektricitet anvendt til komfort køling, opvarmning af vand og rumvarme i 2022.

Bilag 2: Godtgørelse af energiafgift på brændsler

Olie, kul og naturgas
Procesformål - Rumvarme
- Opvarmning af vand
- Komfortkøling
  2021 2022 2021 2022
Energiafgift
Hovedregel: Godtgørelsen nedsættes med 4,50 kr. pr. GJ. Alternativt kan anvendes 7,17 %
Hovedregel: Godtgørelsen nedsættes med 4,50 kr. pr. GJ. Alternativt kan anvendes 7,14 %
- -
CO2-afgift1 Mulighed for bundfradrag Mulighed for bundfradrag - -
 1. Gælder kun ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Ved kvoteomfattet brændselsforbrug godtgøres 100 % af CO2-afgiften.

Bilag 3: Godtgørelse af energiafgifter ved ”særlige processer”

”Særlige processer”1
  2021 2022
Elektricitet
Elafgift Hele elafgiften undtaget 0,004 kr. pr. kWh Hele elafgiften undtaget 0,004 kr. pr. kWh
Brændsler
Energiafgift 100 % 100 %
CO2-afgift2 Mulighed for bundfradrag Mulighed for bundfradrag
 1. Elektricitet og brændsler anvendt til kemisk reduktion og i elektrolyse samt opvarmning i metallurgiske og mineralogiske processer.
 2. Gælder kun ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Ved kvoteomfattet brændselsforbrug godtgøres 100 % af CO2-afgiften.

Bilag 4: Godtgørelse af energiafgifter ved landbrug m.m.

”Landbrug m.m.”1
  2021 2022
Elektricitet
Elafgift Hele elafgiften undtaget 0,004 kr. pr. kWh
Hele elafgiften undtaget 0,004 kr. pr. kWh
Brændsler
Energiafgift2 98,40 %
98,40 %
CO2-afgift 0 % 0 %
 1. Elektricitet og brændsler til processer inden for jordbrug, husdyrbrug, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug eller pelsdyravl.
 2. Godtgørelsen gælder også for brændsler anvendt til motorbrændstof til formål nævnt i note 1. Det er en betingelse, at der anvendes farvet brændstof.

Bilag 5: Vandafgift og godtgørelse af vandafgift

Vandafgift
    2021
(1. januar 2021 - 31. januar 2021)
2021
(1. februar 2021 - 31. december 2021)
2022

Vand        
Vandafgift kr./m3   6,180 6,370 6,370
Godtgørelse af vandafgift
  2021 2022
Vandafgift 100 % 100 %

Bilag 6: Satser for energi- og CO2-afgifter

Energitype
 
2021   2022  
Elektricitet
Elafgift kr./kWh 0,900   0,903  
Gas   Energiafgift CO2-afgift Energiafgift CO2-afgift
Naturgas og bygas (nedre brændværdi på 39,6 MJ) kr./Nm3 2,486 0,403 2,496 0,405
Bygas i særlige bygasnet (nedre brændværdi på 39,6 MJ) kr./Nm3 2,486 0,403 2,496 0,405
Naturgas, der anvendes som motorbrændstof (nedre brændværdi på 39,6 MJ) kr./Nm3 3,102 0,403 3,114 0,405
Biogas (nedre brændværdi på 39,6 MJ) kr./Nm3 0,098 - 0,098 -
Mineralolie – satser ved dagtemperatur
  Energiafgift CO2-afgift Energiafgift CO2-afgift
Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof kr./l 3,147 0,474 3,159 0,475
Anden gas- og dieselolie kr./l 2,252 0,474 2,261 0,475
Let dieselolie (max. 0,05 % svovl) kr./l 3,025 0,474 3,037 0,475
Svovlfattig dieselolie (max. 0,005 % svovl) kr./l 2,808 0,474 2,818 0,475
Svovlfri dieselolie (max. 0,001 % svovl) kr./l 2,808 0,474 2,818 0,475
Svovlfri dieselolie med 6,8 % biobrændstoffer (svovlindhold max. 0,001 %) kr./l 2,793 0,474 2,804 0,475
Fuelolie kr./kg 2,552 0,565 2,561 0,568
Fyringstjære kr./kg 2,297 0,509 2,306 0,511
Petroleum, der anvendes som motorbrændstof kr./l 3,147 0,474 3,159 0,475
Anden petroleum kr./l 2,252 0,474 2,261 0,475
Autogas (LPG) kr./l 1,905 0,288 1,912 0,289
Flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof kr./kg 3,502 0,533 3,515 0,535
Anden flaskegas (LPG) kr./kg 2,889 0,533 2,900 0,535
Raffinaderigas kr./kg 2,889 0,529 2,900 0,531
Smøreolie og lign. kr./l 2,252 0,474 2,261 0,475
Bioolie kr./l 2,252 - 2,261 -
Methanol kr./l 0,991 - 0,995 -
Kul
  Energiafgift CO2-afgift Energiafgift CO2-afgift
Kulprodukter efter brændværdi eller kr./GJ 62,80 -1 63,00 -1
- Stenkul, koks, cinders og koksgrus kr./ton 1.758,00 474,70 1.765,00 476,50
- Jordoliekoks kr./ton 2.073,00 541,80 2.081,00 543,90
- Brunkulsbriketter og brunkul kr./ton 1.194,00 322,10 1.198,00 323,40
- Talolie, trætjære m.v. kr./ton - - - -
Svovlafgift
  Afgift   Afgift  
Opgjort efter svovlindholdet i afgiftspligtige brændsler kr./kg 24,20   24,20  
Opgjort efter udledt svovldioxid i luften kr./kg 12,10   12,10  
Træpiller med svovlholdigt bindemiddel kr./ton 48,40   48,60  
Halm kr./ton 27,80   27,90  
Affald kr./ton 10,90   11,00  
Opgjort for nyttiggjort varme eller elproduktion – forbrug af eget træaffald m.v. kr./GJ 0,851   0,854  
Affald
  Energiafgift CO2-afgift Energiafgift CO2-afgift
Affaldsafgift ved deponering kr./ton 475,00   475,00  
Affaldsafgift ved deponering, farligt affald kr./ton 475,00   475,00  
Affaldsvarmeafgift2 kr./GJ 25,80   26,00  
Tillægsafgift kr./GJ 26,50   26,50  
CO2-afgift pr. ton udledt CO2 ved afbrænding af affald3 kr./ton   178,50   179,20
 1. Satsen afhænger af kulproduktet.
 2. Er beregnet som affaldsvarmeafgift med fradrag af tillægsafgiften divideret med 1,20.
 3. Gælder dog ikke affald, der er bionedbrydeligt. For virksomheder, som ikke har tilladelse til udledning af CO2, anvendes en standardemissionsfaktor på 28,34 kg. CO2 pr. GJ affald.

Bilag 7: Overskudsvarmeafgift

Afgift af overskudsvarme
    2021 20221 20222
Fra almindelig proces
kr./GJ 52,50
52,70 25,80
Fra ”særlige processer” beskrevet i loven3 kr./GJ 57,20 - 25,80
Fra almindelig proces (eget industrielt kraftvarmeværk) kr./GJ 43,80 - 25,80
Fra ”særlige processer” beskrevet i loven3 (eget industrielt kraftvarmeværk) kr./GJ 47,70 - 25,80
Salg af overskudsvarme % af vederlag 33,00 33,00 -4
Salg af overskudsvarme (ej energiaftalevirksomhed) kr./GJ 52,50 52,70 25,80
Salg af overskudsvarme (energiaftalevirksomhed) kr./GJ     0,00
 1. Disse satser anvendes i 2022, indtil de foreslåede satser (højre kolonne) træder i kraft.
 2. Disse satser fremgår af et lovforslag fremsat i november 2021. Lovforlslaget er dog endnu ikke vedtaget.
 3. Overskudsvarme fra bl.a. kemisk reduktion og elektrolyse samt opvarmning i metallurgiske og mineralogiske processer.
 4. Opgørelse på baggrund af vederlag er foreslået ophævet.

Bilag 8: NOX -afgift

NOX-afgift
    2021 2022
Afgift pr. kg NO2-ækvivalenter udledt til luften kr./kg 5,30 5,30
Standardsatser – satser ved dagtemperatur
Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof øre/l 0,90 0,90
Anden gas- og dieselolie øre/l 0,90 0,90
Svovlfri dieselolie øre/l 0,90 0,90
Fuelolie øre/kg 2,90 3,00
Fyringstjære øre/kg 2,70 2,70
Petroleum, der anvendes som motorbrændstof øre/l 0,90 0,90
Anden petroleum øre/l 0,90 0,90
Autogas øre/l 1,80 1,80
Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie og anvendes som motorbrændstof øre/kg 3,40 3,40
Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie øre/kg 0,90 0,90
Naturgas, dog ikke til motorer øre/Nm3 0,80 0,80
Naturgas til motorer (inklusive stationære) øre/Nm3 2,90 3,00
Kul, koks, brunkul, orimulsion og petroleumskoks kr./GJ 0,50 0,50
Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l) øre/l 0,80 0,80
Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l) øre/l 0,80 0,80
Kul, koks, brunkul, orimulsion og petroleumskoks kr./ton 16,70 16,80
Biogas og andet flydende VE til motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW kr./GJ 1,10 1,10
Biogas og andet flydende VE til andet end motorer i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW kr./GJ 0,30 0,30
Halm og anden fast biomasse bortset fra træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW kr./ton eller
kr./GJ
7,00 eller 0,50 7,10 eller 0,50
Træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW kr./GJ 0,50 0,50

Bilag 9: Metanafgift på naturgas og biogas

Satser ved dagtemperatur
    2021 2022
Naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg
øre/Nm3 6,90 7,00
Biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW
kr./GJ 1,30 1,30

Bilag 10: Max. afgiftsbelastning på fjernvarme ab værk

Max. afgiftsbelastning på fjernvarme ab værk
    2021 2022
Energiafgift
Brændsler kr./GJ 52,30 52,50
Elektricitet kr./MWh 8,00 8,00
CO2-afgift
Brændsler kr./GJ 14,20 14,20

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Michael Troelsgaard

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Maria Füchsel

Maria Füchsel

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3149

Charlott Boldrup

Charlott Boldrup

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9710

Christian Bering Morsø Windberg

Christian Bering Morsø Windberg

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 2426 5534

Følg PwC