Oversigter over godtgørelse og satser m.m.

Få overblik over gældende regler

Afgiftsvejledningen 2024

Bilag 1: Godtgørelse af elafgift

Elektricitet
Gælder alt elforbrug uanset anvendelse1  
  2023 2024    
Elafgift Hele elafgiften undtaget 0,004 kr. pr. kWh  Hele elafgiften undtaget 0,004 kr. pr. kWh    

Indtil 1. januar 2023 galt der særlige regler for liberale erhverv. Fra 1. januar 2023 kan liberale erhverv dog som udgangspunkt få godtgjort elafgiften af deres elforbrug i samme omfang som de har fradrag for moms - uanset hvad elektriciteten anvendes til. Se afsnittet ”Liberale erhverv”.

Bilag 2: Godtgørelse af energiafgift på brændsler

Olie, kul og naturgas
Procesformål Rumvarme
  2023 2024 2023 2024
Energiafgift

Hovedregel: Godtgørelsen nedsættes med 4,50 kr. pr. GJ. Alternativt kan anvendes 7,05 % (1. januar 2023 - 31. marts 2023) 

Hovedregel: Godtgørelsen nedsættes med 8,70 kr. pr. GJ. Alternativt kan anvendes 13,63 % (1. april 2023 - 31. december 2023) 

Hovedregel: Godtgørelsen nedsættes med 9,30 kr. pr. GJ. Alternativt kan anvendes 13,53 %

CO2-afgift1 Mulighed for bundfradrag Mulighed for bundfradrag
  1. Gælder kun ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Ved kvoteomfattet brændselsforbrug godtgøres 100 % af CO2-afgiften.

Bilag 3: Godtgørelse af energiafgifter ved ”særlige processer”

”Særlige processer”1
  2023 2024
Elektricitet
Elafgift Hele elafgiften undtaget 0,004 kr. pr. kWh Hele elafgiften undtaget 0,004 kr. pr. kWh
Brændsler
Energiafgift 100 % 100 %
CO2-afgift2 Mulighed for bundfradrag Mulighed for bundfradrag
  1. Elektricitet og brændsler anvendt til kemisk reduktion og i elektrolyse samt opvarmning i metallurgiske og mineralogiske processer.
  2. Gælder kun ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Ved kvoteomfattet brændselsforbrug godtgøres 100 % af CO2-afgiften.

Bilag 4: Godtgørelse af energiafgifter ved landbrug m.m.

”Landbrug m.m.”1
  2023 2024
Elektricitet
Elafgift Hele elafgiften undtaget 0,004 kr. pr. kWh
Hele elafgiften undtaget 0,004 kr. pr. kWh
Brændsler
Energiafgift2 98,40 %
98,40 %
CO2-afgift 0 % 0 %
  1. Elektricitet og brændsler til processer inden for jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug eller pelsdyravl.
  2. Godtgørelsen gælder også for brændsler anvendt til motorbrændstof til formål nævnt i note 1. Det er en betingelse, at der anvendes farvet brændstof.

Bilag 5: Vandafgift og godtgørelse af vandafgift

Vandafgift
  2023
2024
Vandafgift kr./m3 6,37 6,37
Godtgørelse af vandafgift
  2022 2023
Vandafgift 100 % 100 %

Bilag 6: Satser for energi- og CO2-afgifter

Energitype
 
  2023   2024  
Elektricitet  
Elafgift

0,008 (1. januar 2023 - 30. juni 2023)

0,697 (1. juli 2023 - 31. december 2023)

  0,761  
Gas Energiafgift CO2-afgift Energiafgift CO2-afgift
Naturgas og bygas (nedre brændværdi på 39,6 MJ) 2,531 0,410 2,726 0,442
Bygas i særlige bygasnet (nedre brændværdi på 39,6 MJ) 2,531 0,410 2,726 0,442
Naturgas, der anvendes som motorbrændstof (nedre brændværdi på 39,6 MJ) 3,158 0,410 3,400 0,442
Biogas (nedre brændværdi på 39,6 MJ) 0,098 0,098
Mineralolie – satser ved dagtemperatur
Energiafgift CO2-afgift Energiafgift CO2-afgift
Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof 3,204 0,482 3,450 0,519
Anden gas- og dieselolie 2,293 0,482 2,469 0,519
Let dieselolie (max. 0,05 % svovl) 3,080 0,482 3,316 0,519
Svovlfattig dieselolie (max. 0,005 % svovl) 2,859 0,482 3,078 0,519
Svovlfri dieselolie (max. 0,001 % svovl) 2,859 0,482 3,078 0,519
Svovlfri dieselolie med 6,8 % biobrændstoffer (svovlindhold max. 0,001 %) 2,844 0,449 3,062 0,483
Fuelolie 2,598 0,576 2,797 0,620
Fyringstjære 2,339 0,518 2,518 0,558
Petroleum, der anvendes som motorbrændstof 3,204 0,482 3,450 0,519
Anden petroleum 2,293 0,482 2,469 0,519
Autogas (LPG) 1,939 0,293 2,088 0,315
Flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof 3,565 0,543 3,839 0,585
Anden flaskegas (LPG) 2,941 0,543 3,166 0,585
Raffinaderigas 2,941 0,539 3,166 0,580
Smøreolie og lign. 2,293 0,482 2,469 0,519
Bioolie 2,293 2,469
Methanol 1,009 1,087
Kul
Energiafgift CO2-afgift Energiafgift CO2-afgift
Kulprodukter efter brændværdi eller 63,90  1 68,8 1
- Stenkul, koks, cinders og koksgrus 1.790,00  483,30 1.927,00 520,40 
- Jordoliekoks 2.110,00  551,60  2.272,00 593,90
- Brunkulsbriketter og brunkul 1.215,00 328,00 1.308,00  353,10
- Talolie, trætjære m.v.
Svovlafgift
Afgift   Afgift  
Opgjort efter svovlindholdet i afgiftspligtige brændsler 24,60    26,50  
Opgjort efter udledt svovldioxid i luften 12,30    13,20  
Træpiller med svovlholdigt bindemiddel 49,30   53,10   
Halm 28,30   30,50  
Affald 11,10   12,00  
Opgjort for nyttiggjort varme eller elproduktion – forbrug af eget træaffald m.v. 0,866   0,932  
Affald
Afgift CO2-afgift Afgift CO2-afgift
Affaldsafgift ved deponering 475,00   475,00  
Affaldsafgift ved deponering, farligt affald 475,00   475,00  
Affaldsvarmeafgift2 26,70   30,80  
Tillægsafgift 26,50   26,50  
CO2-afgift pr. ton udledt CO2 ved afbrænding af affald3   181,70   195,70
  1. Satsen afhænger af kulproduktet.
  2. Er beregnet som affaldsvarmeafgift med fradrag af tillægsafgiften divideret med 1,20.
  3. Gælder dog ikke affald, der er bionedbrydeligt. For virksomheder, som ikke har tilladelse til udledning af CO2, anvendes en standardemissionsfaktor på 28,34 kg. CO2 pr. GJ affald.

Bilag 7: Overskudsvarmeafgift

Afgift af overskudsvarme1  
    2023 2024
Til internt brug
kr./GJ 26,20 28,20
Salg af overskudsvarme (ej energiaftalevirksomhed/certificret) kr./GJ 26,20 28,20
Salg af overskudsvarme (energiaftalevirksomhed/certificeret) kr./GJ 0,00 0,00
  1. Disse satser gælder kun for brændselsbaseret overskudsvarme.

Bilag 8: NOX -afgift

NOX-afgift  
    2023 2024
Afgift pr. kg NO2-ækvivalenter udledt til luften kr./kg 5,30 5,80
Standardsatser – satser ved dagtemperatur  
Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof øre/l 1,00 1,00
Anden gas- og dieselolie øre/l 1,00 1,00
Svovlfri dieselolie øre/l 1,00 1,00
Fuelolie øre/kg 3,00 3,20
Fyringstjære øre/kg 2,80 3,00
Petroleum, der anvendes som motorbrændstof øre/l 1,00 1,00
Anden petroleum øre/l 1,00 1,00
Autogas øre/l 1,80 2,00
Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie og anvendes som motorbrændstof øre/kg 3,40 3,70
Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie øre/kg 1,00 1,00
Naturgas, dog ikke til motorer øre/Nm3 0,90 0,90
Naturgas til motorer (inklusive stationære) øre/Nm3 3,00 3,20
Kul, koks, brunkul, orimulsion og petroleumskoks kr./GJ 0,50 0,60
Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l) øre/l 0,90 0,90
Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l) øre/l 0,90 0,90
Kul, koks, brunkul, orimulsion og petroleumskoks kr./ton 17,00 18,30
Biogas og andet flydende VE til motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW kr./GJ 1,10 1,20
Biogas og andet flydende VE til andet end motorer i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW kr./GJ 0,30 0,30
Halm og anden fast biomasse bortset fra træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW kr./ton eller
kr./GJ
7,20 eller 0,50 7,70 eller 0,60
Træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW kr./GJ 0,50 0,60

Bilag 9: Metanafgift på naturgas og biogas

Satser ved dagtemperatur  
    2023 2024
Naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg
øre/Nm3 7,10 7,60
Biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW
kr./GJ 1,30 1,40

Bilag 10: Max. afgiftsbelastning på fjernvarme ab værk

Max. afgiftsbelastning på fjernvarme ab værk  
    2023 2024
Energiafgift  
Brændsler kr./GJ 53,20
57,30
Elektricitet kr./MWh 8,00 8,00
CO2-afgift  
Brændsler kr./GJ 14,40 15,50

Bilag 11: Bilaget til CO2-afgiftsloven (proceslisten)

Liste over anvendelse af afgiftspligtige varer, der er omfattet af særlig tilbagebetaling.

1. Der anvendes til opvarmning af væksthuse med et overdækket areal på mindst 200 m2 i gartneriet dog bortset fra væksthuse, hvorfra der foregår detailsalg.

2. Der anvendes direkte ved inddampning og tørring af vandopløst natriumklorid.

3. Der anvendes direkte ved fremstilling af mælkebaserede produkter med et tørstofindhold på mindst 90 pct. Den særlige tilbagebetaling omfatter både elektricitet og brændsler. Forbruget af varme, varmt vand og varer, der direkte eller indirekte anvendes til fremstillingen af varme eller varmt vand, og som anvendes i lokaler, hvori ovennævnte produkter fremstilles, er endvidere omfattet af den forhøjede tilbagebetaling. Tilbagebetalingen ydes dog højst for 0,1 kWh elektricitet og 2 MJ brændsel pr. kg ostepulver med et tørstofindhold på mindst 90 pct., højst 0,7 kWh elektricitet og 14 MJ brændsel pr. kg vallebaserede mælkeprodukter samt kaseiner og kaseinater med et tørstofindhold på mindst 90 pct. og højst 0,35 kWh elektricitet og 7 MJ brændsel pr. kg af andre fremstillede mælkebaserede produkter med et tørstof-indhold på mindst 90 pct.

4. Der anvendes direkte ved fremstilling af foderstoffer, fodertilsætning, herunder foderfosfat, og foderblandinger samt tørring og inddampning af vinasse, mask, roepiller og lignende varer bestemt til dyrefoder. Dette gælder dog ikke forbrug til tørring af korn og frø. Til fremstillingen af varmebehandlet og pilleteret foderstof ydes dog særlig tilbagebetaling for et forbrug af elektricitet på op til 15 kWh pr. t færdigt foderstof.

5. Der anvendes direkte ved fremstilling af mel, pulver og pellets af kød eller slagteaffald, uegnet til menneskeføde, henhørende under position 2301.10 i EU’s kombinerede nomenklatur bortset fra fedtegrever egnet til menneskeføde.

6. Der anvendes direkte ved fremstilling af grøntmel, grøntpiller og andet kunsttørret grønt. Til fremstillingen af pilleteret grøntfoder ydes dog særlig tilbagebetaling for et forbrug af elektricitet på op til 15 kWh pr. t færdigt foderstof.

7. Der anvendes direkte til fremstilling af pectinstoffer, pectinater og pectater samt planteslimer og gelateringsmidler, også modificerede, udvundet af vegetabilske stoffer henhørende under position 1302.20 til og med position 1302.39 i EU’s kombinerede nomenklatur og modificeret stivelse henhørende under position 3505 i EU’s kombinerede nomenklatur samt direkte ved fremstilling af emulgatorer bestemt til fødevarefremstilling eller til teknisk brug på basis af vegetabilske eller animalske fedt- og oliestoffer.

8. Der anvendes direkte ved destillering af alkohol og i kombination hermed fremstilling af gær, herunder efterfølgende tørring af gær.

9. Der anvendes direkte ved tørring eller inddampning af papir- og papmasse eller andre stoffer eller produkter opløst i eller iblandet vand med et tørstofindhold på højst 40 pct. før tørring og et tørstofindhold på mindst 90 pct. efter tørring.

10. Der anvendes direkte ved fremstilling af glas.

11. Der anvendes direkte ved fremstilling af

a) slaggeuld, stenuld og lignende mineralsk uld, ekspanderet vermiculit, ekspanderet ler, skumslagger og lignende ekspanderede mineralske stoffer, blandinger og varer af varmeisolerende, lydisolerende eller lydabsorberende mineralske stoffer henhørende under position 6806 i EU’s kombinerede nomenklatur,

b) glasfibre, herunder glasuld, henhørende under position 7019 i EU’s kombinerede nomenklatur,

c) spånplader, træfiberplader og krydsfiner m.v. henhørende under position 4410, 4411 og 4412 i EU’s kombinerede nomenklatur og preskorkplader eller

d) plader eller blokke af ekspanderet polystyren.

Elektricitet anvendt ved fremstilling af de under litra a, b, c og d nævnte varer er dog også omfattet, i det omfang elektriciteten udelukkende anvendes til opvarmning og varmholdelse af disse produkter samt mellemprodukter hertil i fremstillingsprocessen eller anvendes til ventilation af lokaler, hvori disse processer foregår. Ud over de i 2. pkt. nævnte anvendelser ydes der endvidere tilbagebetaling for elektricitet anvendt direkte til fremstilling af slaggeuld, stenuld og lignende mineralsk uld samt de under litra b nævnte varer for et forbrug på op til 150 kWh pr. t isoleringsmateriale.

12. Der anvendes direkte til keramisk brænding, forudgående tørring af varer bestemt hertil samt til fremstilling af porebeton.

13. Der anvendes direkte til opvarmning, inddampning, tørring eller brænding af kalk, kridt, kridtsten, marmor og andre calciumcarbonatprodukter, gips, moler, bentonit og andre ler-arter, ferrosulfat, kobbersulfat og calciumoxid samt gødningsstoffer med et tørstofindhold på mindst 90 pct., heraf mindst 5 pct. fosfat efter tørring. Elektricitet anvendt direkte til fremstilling af calciumcarbonatprodukter dog alene i form af opvarmning og tørring samt til drift af særlige anlæg, hvorved der som led i forarbejdningsprocessen sker en koncentration af calcium-carbonatprodukterne samt afgiftspligtige varer bortset fra elektricitet til opvarmning af gipspladehærdelokaler, er dog også omfattet. Desuden omfattes elektricitet anvendt direkte ved produktion af moler og bentonit for den del af forbruget, der ikke overstiger 60 kWh pr. t færdigt materiale.

14. Der anvendes direkte ved fremstilling af vegetabilske olier, sukkerstoffer og proteiner på baggrund af olieholdige frø, nødder og frugter. Videreforarbejdning af vegetabilsk olie til teknisk eller kemisk brug er også omfattet. Forbrug af elektricitet ved ekstraktion eller presning af olie fra frugter og nødder m.v. samt ved ekstraktion eller presning af proteinstoffer fra den oliefrie kage er omfattet.

15. Der anvendes direkte til fremstilling af K-sorbat.

16. Der anvendes direkte ved fremstilling af fiskeolie samt fiskemel henhørende under position 2301.20 i EU’s kombinerede nomenklatur på baggrund af fisk og krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr samt affald heraf. Dette gælder dog ikke forbrug af elektricitet til fremstilling af fiskemel, efter at fiskeolien og limvand er blevet udskilt fra pressekagen, og efter at fiskeolien er blevet separeret fra solubles i produktionsprocessen. Det gælder heller ikke forbrug af elektricitet til videreforædling af fiskeolien, efter at denne er blevet separeret fra solubles.

17. Der anvendes direkte ved fremstilling af rør- og roesukker henhørende under position 17.01 i EU’s kombinerede nomenklatur på baggrund af sukkerroer og sukkerrør.

18. Der anvendes direkte ved fremstilling af stivelse henhørende under position 11.08 i EU’s kombinerede nomenklatur, hvis tørstofindholdet er på mindst 80 pct.

19. Der anvendes direkte til tørring og brænding af malt.

20. Der anvendes direkte til frysning af vand til is henhørende under position 22.01 i EU’s kombinerede nomenklatur. Det er en forudsætning, at mindst 75 pct. af den fremstillede is afsættes til uafhængige aftagere. Uafhængige aftagere er andre virksomheder end dem, som er forbundet med den pågældende virksomhed, ved at samme ejere direkte eller indirekte ejer 90 pct. eller mere af kapitalen i hver virksomhed eller direkte eller indirekte råder over 90 pct. eller mere af en eventuel stemmeværdi i hver virksomhed. Ejere som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4, stk. 2, anses for en og samme person.

21. Der anvendes direkte til fremstilling af papir og pap på basis af retur- og affaldspapir og pap eller pulp heraf eller cellulose samt anvendes til formaling af calciumcarbonatprodukter til pulver med en diameter på højst 3 my, i det omfang pulveret er bestemt til at anvendes til fremstilling af papir. Dette gælder dog ikke afgiftspligtige varer, der anvendes til efterbehandling af papir eller pap, herunder efterfølgende fremstilling af papir og pap eller andre papir- og papprodukter på basis af færdigfremstillet papir, bortset fra coatning eller glitning. Elektricitet anvendt til fremstilling af papir og pap i andre former end ruller eller ark er dog ikke omfattet, når papiret eller pappet har andre former end æggebakker. Afgiftspligtige varer anvendt direkte til fremstilling af æggebakker af andre materialer er også omfattet.

22. Der anvendes direkte til fremstilling af cellulose eller pulp af retur- og affaldspapir og pap.

23. Der anvendes direkte ved fremstilling af hydrogen, argon, inaktive gasser, nitrogen, dinitrogenmonoxyd, ozon og oxygen, herunder påfyldning af disse gasser i trykbeholdere, i det omfang gasserne anvendes i virksomhedens produktion i stedet for indkøbte gasser eller gasserne afsættes.

24. Der anvendes direkte ved fremstilling af mineralske eller kemiske gødningsstoffer henhørende under kapitel 31 i EU’s nomenklatur samt anvendes direkte ved fremstilling af kaliumnitrat og magnesiumsulfat henhørende under henholdsvis position 28.34.21 og position 28.33.21 i EU’s kombinerede nomenklatur samt direkte ved fremstilling af salpetersyre, svovlsyre og fosforsyre, uanset om disse finder anvendelse ved gødningsfremstilling.

25. Der anvendes direkte ved fremstilling af vitaminer henhørende under position 29.36 i EU’s kombinerede nomenklatur.

26. Der anvendes direkte ved fremstilling af enzymer henhørende under position 35.07 i EU’s kombinerede nomenklatur.

27. Der anvendes direkte ved fremstilling af hormoner og andre steroider, der hovedsageligt anvendes som hormoner, henhørende under position 29.37 i EU’s kombinerede nomenklatur.

 28. Der anvendes direkte ved raffinering og destillering af mineralolieprodukter samt stenkuls-tjære og andre mineraltjærer samt produkter udvundet heraf.

29. Der anvendes direkte til fremstilling af cement.

30. Der anvendes direkte til smeltning af metaller og glas og varmholdelse af smeltede metaller og glas samt direkte til fremstilling af valsede eller kontinuert støbte slabs og knipler samt til videreforarbejdning af slabs og knipler ved varmvalsning til plader, tråd, stænger og lignende varer af jern og stål, ikke yderligere forarbejdet ved fx sandblæsning m.v., til metalvarme-behandlingsanlæg og til ventilation af lokaler, hvor smeltet metal og glas forarbejdes. Alene opvarmning af glas til over 300 grader samt varmholdelse af glas, der har været opvarmet herover i fremstillingsprocessen, betragtes som smeltning af glas samt varmholdelse af smeltet glas.

31. Der anvendes direkte ved fremstilling af kemiske stoffer og produkter, når mindst 75 pct. finder anvendelse ved fremstilling af varer henhørende under position 38.08 i EU’s kombinerede nomenklatur.

32. Der anvendes direkte ved fremstilling af regenereret plastic i form af pellets, pulver eller granulat på baggrund af plasticaffald m.v. eller direkte ved fremstilling af gummipulver på baggrund af brugte dæk (gummiaffald).

33. Elektricitet anvendt ved fremstilling af de under 1-16 nævnte varer, i det omfang elektriciteten anvendes i inddampningsanlæg, hvor mindst 40 pct. af væsken fordampes ved en temperatur på under 90 pct. af væskens kogepunkt under normalt tryk, dog højst 4 kWh pr. t bortdampet væske.

34. Der anvendes direkte til blanding m.v. af forskellige gummiarter med henblik på fremstilling af ubearbejdede plader, bånd eller batch af ikke vulkaniserede gummiblandinger, samt fremstilling af kalandrede transportgummibånd på basis heraf ikke yderligere forarbejdet end vulkaniseret.

35. Der anvendes direkte til fremstilling af syntetiske organiske pigmenter og fremstilling af præparater hermed.

36. Der anvendes direkte til fremstilling af katalysatorer under position 38.15 i EU’s kombinerede nomenklatur. For elektricitet ydes dog højst tilbagebetaling i følgende omfang: Op til 4.000 kWh pr. t produceret ammoniakkatalysator, op til 2.000 kWh pr. t produceret røgrensnings-katalysator, op til 2.500 kWh pr. t produceret olie- og gasrensningskatalysator og op til 1.500 kWh pr. t produceret øvrig katalysator. Tilbagebetaling af afgift af afgiftspligtige varer efter dette nummer udelukker tilbagebetaling efter andre numre i dette bilag.

37. Der anvendes direkte til fremstilling af aminosyrer ved en aerob fermenteringsproces, dog højst 2 kWh elektricitet pr. kg aminosyrer. 

Opdateret januar 2024

Få et samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter

Hent hele Afgiftsvejledningen 2024

Søg i publikationen eller gå tilbage til oversigten

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Michael Troelsgaard

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Maria Füchsel

Maria Füchsel

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3149

Charlott  Boldrup

Charlott Boldrup

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9710

Christian Bering Morsø Windberg

Christian Bering Morsø Windberg

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9577

Anne Neerup Krogh

Anne Neerup Krogh

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 5151 0183

Simone Jull Jørgensen

Simone Jull Jørgensen

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3374

Christina Bisgaard Fast

Christina Bisgaard Fast

Associate, Indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3748

Følg PwC