Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Oversigter over godtgørelse og satser m.m.

Afgiftsvejledningen

Godtgørelse af elafgift

Elektricitet
Procesformål - Rumvarme
- Opvarmning af vand
- Komfortkøling
  2020 2021 2020 2021
Elafgift Hele elafgiften undtaget 0,004 kr. pr. kWh Hele elafgiften undtaget 0,004 kr. pr. kWh 0,682 kr. pr. kWh Hele elafgiften
undtaget 0,004
kr. pr. kWh

Godtgørelse af energiafgift på brændsler

Olie, kul og naturgas
Procesformål - Rumvarme
- Opvarmning af vand
- Komfortkøling
  2020 2021 2020 2021
Energiafgift
Hovedregel: Godtgørelsen nedsættes med 4,50 kr. pr. GJ. Alternativt kan anvendes 7,93 %
Hovedregel: Godtgørelsen nedsættes med 4,50 kr. pr. GJ. Alternativt kan anvendes 7,17 %
- -
CO2-afgift1 Mulighed for bundfradrag Mulighed for bundfradrag - -
 1. Gælder kun ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Ved kvoteomfattet brændselsforbrug godtgøres 100 % af CO2-afgiften.

Godtgørelse af energiafgifter ved ”særlige processer”

”Særlige processer”1
  2020 2021
Elektricitet
Elafgift Hele elafgiften undtaget 0,004 kr. pr. kWh Hele elafgiften undtaget 0,004 kr. pr. kWh
Brændsler
Energiafgift 100 % 100 %
CO2-afgift2 Mulighed for bundfradrag Mulighed for bundfradrag
 1. Elektricitet og brændsler anvendt til kemisk reduktion og i elektrolyse samt opvarmning i metallurgiske og mineralogiske
  processer.
 2. Gælder kun ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Ved kvoteomfattet brændselsforbrug godtgøres 100 % af CO2-afgiften.

Godtgørelse af energiafgifter ved landbrug m.m.

”Landbrug m.m.”1
  2020 2021
Elektricitet
Elafgift Hele elafgiften undtaget 0,004 kr. pr. kWh
Hele elafgiften undtaget 0,004 kr. pr. kWh
Brændsler
Energiafgift2 98,20 %
98,40 %
CO2-afgift 0 % 0 %
 1. Elektricitet og brændsler til processer inden for jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug eller pelsdyravl.
 2. Godtgørelsen gælder også for brændsler anvendt til motorbrændstof til formål nævnt i note 1. Det er en betingelse, at der anvendes farvet brændstof.

Vandafgift og godtgørelse af vandafgift

Vandafgift
    2020 2021
(1. januar 2021 - 31. januar 2021)
2021
(1. februar 2021 - 31. december 2021)
Vand        
Vandafgift kr./m3 6,180 6,180 6,370
Drikkevandsbeskyttelsesbidrag kr./m3 0,190 - -
Godtgørelse af vandafgift
  2020 2021
Vandafgift 100 % 100 %
Drikkevandsbeskyttelsesbidrag1 100 % -
 1. Bidrag til drikkevandsbeskyttelse betales til og med den 31. december 2020.

Satser for energi- og CO2-afgifter

Energitype
    2020 2021
Elafgift kr./kWh 0,892   0,900  
Gas   Energiafgift CO2-afgift Energiafgift CO2-afgift
Naturgas og bygas (nedre brændværdi på 39,6 MJ) kr./Nm3 2,246 0,400 2,486 0,403
Bygas i særlige bygasnet (nedre brændværdi på 39,6 MJ) kr./Nm3 2,246 0,400 2,486 0,403
Naturgas, der anvendes som motorbrændstof (nedre brændværdi på 39,6 MJ) kr./Nm3 3,075 0,400 3,102 0,403
Biogas (nedre brændværdi på 39,6 MJ) kr./Nm3 0,098 - 0,098 -
Mineralolie – satser ved dagtemperatur
  Energiafgift CO2-afgift Energiafgift CO2-afgift
Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof kr./l 3,120 0,469 3,147 0,474
Anden gas- og dieselolie kr./l 2,035 0,469 2,252 0,474
Let dieselolie (max. 0,05 % svovl) kr./l 2,999 0,469 3,025 0,474
Svovlfattig dieselolie (max. 0,005 % svovl) kr./l 2,784 0,469 2,808 0,474
Svovlfri dieselolie (max. 0,001 % svovl) kr./l 2,784 0,469 2,808 0,474
Svovlfri dieselolie med 6,8 % biobrændstoffer (svovlindhold max. 0,001 %) kr./l 2,769 0,437 2,793 0,441
Fuelolie kr./kg 2,306 0,561 2,552 0,565
Fyringstjære kr./kg 2,076 0,505 2,297 0,509
Petroleum, der anvendes som motorbrændstof kr./l 3,120 0,469 3,147 0,474
Anden petroleum kr./l 2,035 0,469 2,252 0,474
Autogas (LPG) kr./l 1,888 0,285 1,905 0,288
Flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof kr./kg 3,472 0,529 3,502 0,533
Anden flaskegas (LPG) kr./kg 2,610 0,529 2,889 0,533
Raffinaderigas kr./kg 2,610 0,525 2,889 0,529
Smøreolie og lign. kr./l 2,035 0,469 2,252 0,474
Bioolie kr./l 2,035 - 2,252 -
Methanol kr./l 0,895 - 0,991 -
Kul
  Energiafgift CO2-afgift Energiafgift CO2-afgift
Kulprodukter efter brændværdi eller kr./GJ 56,70 '-2 62,80 '-2
- Stenkul, koks, cinders og koksgrus kr./ton 1.589,00 470,60 1.758,00 474,60
- Jordoliekoks kr./ton 1.873,00 537,20 2.073,00 541,80
- Brunkulsbriketter og brunkul kr./ton 1.079,00 319,40 1.194,00 322,10
- Talolie, trætjære m.v. kr./ton - - - -
Svovlafgift
  Afgift   Afgift  
Opgjort efter svovlindholdet i afgiftspligtige brændsler kr./kg 23,90   24,20  
Opgjort efter udledt svovldioxid i luften kr./kg 12,00   12,10  
Træpiller med svovlholdigt bindemiddel kr./ton 48,00   48,40  
Halm kr./ton 27,60   27,80  
Affald kr./ton 10,80   10,90  
Opgjort for nyttiggjort varme eller elproduktion – forbrug af eget træaffald m.v. kr./GJ 0,843   0,851  
Affald
  Energiafgift CO2-afgift Energiafgift CO2-afgift
Affaldsafgift ved deponering kr./ton 475,00   475,00  
Affaldsafgift ved deponering, farligt affald kr./ton 475,00   475,00  
Affaldsvarmeafgift3 kr./GJ 20,80   25,80  
Tillægsafgift kr./GJ 20,80   25,80  
CO2-afgift pr. ton udledt CO2 ved afbrænding af affald4 kr./ton   177,00   178,50
 1. Bidrag til drikkevandsbeskyttelse betales til og med den 21. december 2020.
 2. Satsen afhænger af kulproduktet.
 3. Er beregnet som affaldsvarmeafgift med fradrag af tillægsafgiften divideret med 1,20.
 4. Gælder dog ikke affald, der er bionedbrydeligt. For virksomheder, som ikke har tilladelse til udledning af CO2, anvendes en standardemissionsfaktor på 28,34 kg. CO2 pr. GJ affald.

Overskudsvarmeafgift

Afgift af overskudsvarme
    2020 20211 20212
Fra almindelig proces3
kr./GJ 52,10
52,50 25,70
Salg af overskudsvarme fra certificerede virksomheder kr./GJ     10,30
Fra ”særlige processer” beskrevet i loven4 kr./GJ 56,70 57,20 25,70
Fra almindelig proces (eget industrielt kraftvarmeværk) kr./GJ 43,40 43,80 25,70
Fra ”særlige processer” beskrevet i loven4 (eget industrielt kraftvarmeværk) kr./GJ 47,30 47,70 25,70
Salg af overskudsvarme (%-andel af vederlaget ekskl. afgift) % af kr. 33,00 33,00 - 5
 1. Disse satser anvendes i 2021, indtil nye satser (højre kolonne) træder i kraft.
 2. Disse satser fremgår af et lovforslag vedtaget i januar 2020. Lovforlslaget er dog endnu ikke trådt i kraft.
  For allerede igangsatte overskudsvarmeprojekter vil reglerne fra før 2021 forventeligt kunne anvendes i en 15-årig periode.
  Vi tager forbehold for, at 2021-niveauet for satserne ikke er offentliggjort ved redaktionens afslutning.
 3. Gælder også salg af varmen
 4. Overskudsvarme fra bl.a. kemisk reduktion og elektrolyse samt opvarmning i metallurgiske og mineralogiske processer.
 5. Satserne for salg af overskudsvarme ophæves

NOX -afgift

NOX-afgift
    2020 2021
Afgift pr. kg NO2-ækvivalenter udledt til luften kr./kg 5,20 5,30
Standardsatser – satser ved dagtemperatur
Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof øre/l 0,90 0,90
Anden gas- og dieselolie øre/l 0,90 0,90
Svovlfri dieselolie øre/l 0,90 0,90
Fuelolie øre/kg 2,90 2,90
Fyringstjære øre/kg 2,70 2,70
Petroleum, der anvendes som motorbrændstof øre/l 0,90 0,90
Anden petroleum øre/l 0,90 0,90
Autogas øre/l 1,80 1,80
Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie og anvendes som motorbrændstof øre/kg 3,30 3,40
Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie øre/kg 0,90 0,90
Naturgas, dog ikke til motorer øre/Nm3 0,80 0,80
Naturgas til motorer (inklusive stationære) øre/Nm3 2,90 2,90
Kul, koks, brunkul, orimulsion og petroleumskoks kr./GJ 0,50 0,50
Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l) øre/l 0,80 0,80
Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l) øre/l 0,80 0,80
Kul, koks, brunkul, orimulsion og petroleumskoks kr./ton 16,60 16,70
Biogas og andet flydende VE til motor i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW kr./GJ 1,00 1,10
Biogas og andet flydende VE til andet end motorer i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW kr./GJ 0,30 0,30
Halm og anden fast biomasse bortset fra træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW kr./ton eller
kr./GJ
7,00 eller 0,50 7,00 eller 0,50
Træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW kr./GJ 0,50 0,50

Metanafgift på naturgas og biogas

Satser ved dagtemperatur
    2020 2021
Naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ pr. Nm3, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg øre/Nm3 6,90 6,90
Biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW kr./GJ 1,20 1,30

Max. afgiftsbelastning på fjernvarme ab værk

Max. afgiftsbelastning på fjernvarme ab værk
    2020 2021
Energiafgift
Brændsler kr./GJ 47,30 52,30
Elektricitet kr./MWh 221,00 8,00
CO2-afgift
Brændsler kr./GJ 14,10 14,20

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Michael Troelsgaard

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Anne Neerup Krogh

Anne Neerup Krogh

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 0006

Maria Raabye Füchsel

Maria Raabye Füchsel

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3149

Følg PwC