Kraftvarmeværker og fjernvarmeværker

Få overblik over gældende regler

Afgiftsvejledningen 2024

El- og varmefremstilling – kraftvarmeproduktion

Der gælder særlige regler for kraftvarmeværker, der fremstiller elektricitet og fjernvarme. Nedenfor har vi kort beskrevet reglerne.

Der gælder andre regler for anlæg, der udelukkende producerer elektricitet, se afsnittet ”Elfremstilling”.

Fordeling af forbruget af brændsler til el- og varmeproduktion

Fordelingen af forbruget af brændsler (fx naturgas, olie eller kul) til henholdsvis el- og varmeproduktion udgør grundlaget for kraftvarmeværkernes betaling af miljø- og energiafgifter.

Kraftvarmeværkerne kan vælge mellem to metoder til at foretage fordelingen af brændsler. De to metoder er benævnt:

  1. Varmevirkningsgrad 1,20
  2. Elvirkningsgrad 0,67.

Godtgørelse af energiafgift på brændsler

Kraftvarmeværkerne kan få godtgjort hele energiafgiften på brændsler, som kan henføres til elproduktionen. Derimod skal der betales fuld energiafgift på brændsler, som kan henføres til fjernvarmeproduktionen.

Godtgørelse af CO2-afgift på brændsler

For alle kraftvarmeværker skal der betales fuld CO2-afgift af brændsler, som kan henføres til fjernvarmeproduktionen.

For brændsler, som kan henføres til elproduktionen, er det afgørende for godtgørelsen af CO2-afgiften, om kraftvarmeværket er omfattet af CO2-kvoteordningen. Kraftvarmeværker inden for kvotesektoren er fritaget for CO2-afgift af brændsler til elproduktion. Kraftvarmeværker uden for kvotesektoren skal derimod betale fuld CO2-afgift af brændsler til elproduktion.

Elforbrug til fremstilling af elektricitet ved samtidig produktion af varme

Elforbrug, der anvendes direkte til elfremstilling, er fritaget for elafgift. Dette gælder bl.a. for elforbrug, der kan henføres til elfremstilling på kraftvarmeværker.

For det elforbrug, der anvendes til varmefremstilling, kan virksomheder få godtgjort elafgiften. Den andel af elafgiften, som virksomhederne kan få godtgjort, fremgår af bilag 1.

Godtgørelse af NOX - og metanafgift

Det er i visse tilfælde muligt for værkerne at få godtgjort NOX-afgift og metanafgift. Der henvises til afsnittene ”NOX-afgift” og ”Metanafgift”.

Oversigter over godtgørelse og satser

Stilstandsvarme

Stilstandsvarme og opvarmning af kedler og olietanke m.v. anses for procesenergi. Det betyder, at kraftvarmeværker og fjernvarmeværker kan få godtgjort energiafgifter af dette energiforbrug. Det kræves dog, at forbruget er målt. Den andel af elafgiften, som virksomhederne kan få godtgjort, fremgår af bilag 1.

Varmeproduktion på spidslastkedler, elkedler og varmepumper

Kraftvarmeværker kan få godtgjort en del af elafgiften og energiafgiften på brændsler, der anvendes til fremstilling af varme på andre anlæg end kraftvarmeenheden (den såkaldte ”elpatronordning”).

Der vil typisk være tale om varmefremstilling på spidslastkedler og elkedler eller i varmepumper.

Oversigter over godtgørelse og satser

Krav til værkerne

For at opnå godtgørelse af elafgift og energiafgift på brændsler gælder der følgende krav:

1. Momsregistreret varmeproducent med kraftvarmekapacitet

Virksomheder har kraftvarmekapacitet, når den samlede varmeleverance i mindst 75 % af året kan dækkes af kraftvarmeenheden. Mindst 25 % af energiproduktionen i kraftvarmeenheden skal udgøres af elektricitet.

2. Anlægget leverer varme til det kollektive fjernvarmenet eller andre lignende fjernvarmene

Ordningen kan således ikke anvendes for interne varmenet m.v.

3. Anlægget drives af den virksomhed, der har kraftvarmekapaciteten

Det er således et krav, at den virksomhed, som råder over kraftvarmeenheden, står for indkøb af brændsler og er ansvarlig for driften af det varmeproducerende anlæg (fx spidslastkedler). Det er dog ikke en betingelse, at der er tale om samme juridiske enhed.

Hvis værkerne opfylder alle ovenstående krav, kan værkerne få godtgjort en andel af el­afgiften og energiafgiften på brændsler samt eventuelt en andel af CO2-afgiften.

Godtgørelse af miljø- og energiafgifter – opgørelsen

Der skal ske en opgørelse af den andel af elafgiften eller energi- og CO2-afgiften på brændsler, som værkerne kan få godtgjort. Der skal ikke længere foretages en modregning i godtgørelsen af energiafgiften i de tilfælde, hvor grænsen for godtgørelse af CO2-afgift er højere end den betalte CO2-afgift for det anvendte brændsel. Se bilag 6 og bilag 10 for de aktuelle satser.

Opdateret januar 2024

Få et samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter

Hent hele Afgiftsvejledningen 2024

Søg i publikationen eller gå tilbage til oversigten

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Michael Troelsgaard

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Maria Füchsel

Maria Füchsel

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3149

Charlott  Boldrup

Charlott Boldrup

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9710

Christian Bering Morsø Windberg

Christian Bering Morsø Windberg

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9577

Anne Neerup Krogh

Anne Neerup Krogh

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 5151 0183

Simone Jull Jørgensen

Simone Jull Jørgensen

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3374

Christina Bisgaard Fast

Christina Bisgaard Fast

Associate, Indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3748

Følg PwC