Energiafgifter

Afgiftsvejledningen

De fleste virksomheder har et forbrug af elektricitet og brændsler (fx naturgas) og betaler derfor energiafgifter. Betalingen af afgifter sker typisk via fakturaen fra forsyningssel­skabet.

Energiprodukterne kan opdeles i følgende:

Brændsler

 • Olieprodukter som benzin, bioolie, dieselolie, fuelolie, gasolie m.v. (mineralolieafgiftsloven)
 • Kulprodukter som stenkul, jordoliekoks, affaldsvarme m.v. (kulafgiftsloven)
 • Naturgas, biogas og bygas (gasafgiftsloven).

Brændsler er som udgangspunkt belastet med både energi- og CO2-afgift. Derudover skal der ofte betales NOX-afgift og i nogle tilfælde svovlafgift og metanafgift.

Elektricitet

 • Elektricitet (elafgiftsloven).

Ændring af afgiftssatserne

Satserne for elafgift, energi- og CO2-afgifter på de enkelte energiprodukter fremgår af bilag 6. Afgiftssatserne på svovl fremgår også af bilag 6. Afgiftssatserne på NOX af bilag 8 og afgiftssatserne på metan af bilag 9.

Afgiftssatserne bliver som udgangspunkt ændret hvert år 1. januar enten baseret på afgiftssatser fastsat i lovgivningen eller på baggrund af ændringer i nettoprisindekset.


Oversigter over satser

Godtgørelse af energiafgifter

Virksomheder, der er momsregistrerede, kan ofte få godtgjort en andel af energiafgifterne.

En del virksomheder kan også få godtgjort CO2-afgift og i visse tilfælde svovlafgift, NOX-afgift og metanafgift.

 

Hovedbetingelser for godtgørelse af energiafgifter

I afgiftslovene er der fire hovedbetingelser, der skal være opfyldt, for at en virksomhed kan få godtgjort energiafgiften eller en andel heraf:

 • Energien skal være forbrugt af virksomheden, og omkostningerne hertil skal være afholdt af virksomheden
 • Momsen på energiforbruget skal være fradragsberettiget.
 • Energien må ikke være anvendt til motorbrændstof
 • Energien må som hovedregel ikke være anvendt til rumvarme, opvarmning af vand eller komfortkøling.

Der er stor forskel på, hvor meget virksomheder kan få godtgjort i energiafgifter alt efter virksomhedens aktiviteter, hvad energien anvendes til osv. Hvor stor en andel af energiafgiften, virksomhederne kan få godtgjort, fremgår af bilag 1-5.


Oversigter over godtgørelse og satser

Ad 1) Energien skal være forbrugt af virksomheden

Det er en betingelse for at få godtgjort energiafgifter, at virksomheden er den reelle forbruger af energien, og at virksomheden afholder omkostningerne.

Energi, som ikke kan anses for at være forbrugt af virksomheden, er fx:

 • Energi, der videresælges
 • Energi, der anvendes af lejere i forbindelse med udlejning af fast ejendom
  • dette gælder uanset, hvem der betaler for energien
 • Energi, der anvendes til fremstilling af varme eller kulde, som efterfølgende afsættes
  • dog mulighed for delvis godtgørelse af elafgift og særlige regler for visse kraftvarmeværker.

Ad 2) Momsen på energiforbruget skal være fradragsberettiget

Det er som udgangspunkt en betingelse for at få godtgjort energiafgifter, at virksomheden har fradrag for moms. Dette skyldes, at virksomheder kan få godtgjort energiafgifter i samme omfang, som den enkelte virksomhed har fradrag for moms på fakturaen. Det vil sige, at en virksomhed med delvist fradrag for moms kan få godtgjort energiafgifter delvist.

Ad 3) Energien må ikke være anvendt til motorbrændstof

Det er som udgangspunkt en betingelse for at få godtgjort energiafgifter, at virksomheden ikke har anvendt energien til motorbrændstof. Dette gælder alle former for motorbrændstof – også motorbrændstof, der anvendes i stationære motorer.

Virksomheder kan dog få godtgjort afgift af elektricitet, der anvendes i eldrevne motorer. 

Se afsnittet ”Motorbrændstof” og ”Kraftvarmeværker og fjernvarmeværker”.

Derudover gælder der specielle regler for virksomheder inden for landbrug – herunder jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug eller pelsdyravl. 

Se afsnittet ”Landbrug”.

Endelig gælder der særlige regler for brændstof til skibe, fly og tog.

Ad 4) Energien må som hovedregel ikke være anvendt til rumvarme, opvarmning af vand eller komfortkøling

Virksomheder kan som hovedregel ikke få godtgjort energiafgift af brændsler, der anvendes til rumvarme, opvarmning af vand eller komfortkøling. Dette gælder, uanset om energi-forbruget er baseret på olie, gas eller kul.

Den 1. januar 2021 blev det muligt for virksomheder, der anvender elektricitet til rumvarme, opvarmning af vand eller til komfortkøling, at få godtgjort elafgiften i samme omfang, som for elektricitet anvendt til andre ting. Se hvor stor en andel virksomheder kan få godtgjort i bilag 1.

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Michael Troelsgaard

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Maria Füchsel

Maria Füchsel

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3149

Christian Bering Morsø Windberg

Christian Bering Morsø Windberg

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 2426 5534

Følg PwC