Brændsler – olie, kul og gas

Få overblik over gældende regler

Afgiftsvejledningen 2024

Hvilke afgifter er der på brændsler? 

Brændsler er i de fleste tilfælde belastet med både energi- og CO2-afgift. Derudover vil brændsler ofte være belastet med NOX-afgift, og i nogle tilfælde svovl- og metanafgift.

Opdeling af forbruget af brændsler

Brændsler betragtes som udgangspunkt for anvendt til rumvarme og opvarmning af vand. Kun hvis anvendelsen er direkte beskrevet i loven som procesenergi, kan virksomheder få godtgjort energiafgiften.

Brændsler anvendt til proces

Virksomheder kan få godtgjort størstedelen af energiafgiften på brændsler, der anvendes til procesformål.

Hvornår er der tale om procesenergi?

Et brændsel vil som udgangspunkt være anvendt til procesformål, såfremt energien er anvendt til følgende:

 • energien er anvendt til en produktion, hvor varen undergår en forandring, og
 • energien er anvendt til fremstilling af en vare, der er bestemt til afsætning.

Eksempler på procesforbrug

Energi anvendt til følgende formål anses blandt andet for procesenergi:

 • Produktion og forarbejdning af varer
 • Opvarmning af særlige rum eller særlige procesanlæg
 • Nedkøling af serverrum og andre lokaler, hvor kølingen sker af hensyn til maskiner og produkter.

Hvor meget kan man få godtgjort i energiafgift?

Virksomheder kan få godtgjort størstedelen af energiafgiften. Den del af energiafgiften, som virksomhederne ikke kan få godtgjort, fremgår af bilag 2.

Kan man få godtgjort CO2-afgift?

Virksomheder kan som hovedregel ikke få godtgjort CO2-afgift på brændsler.

Dog godtgøres CO2-afgiften, når brændslerne anvendes til procesformål i virksom­heder, der har tilladelse til udledning af CO2 (i henhold til CO2-kvoteordningen).

Tilsvarende godtgøres CO2-afgiften af varmeleverancer fra kvoteomfattede virksomheder, når varmen anvendes til procesformål (fx opvarmning af malekabiner med fjernvarme). Se afsnittet ”CO2-kvoter”.

CO2-afgiften kan i visse tilfælde godtgøres ved anvendelse af brændsler til skibe, fly og tog.

Ikke-kvoteomfattede virksomheder omfattet af proceslisten har mulighed for at få et bundfradrag i betalingen af CO2-afgift på brændsler, se bilag 11.

Bemærk, at der er en omlægning af CO2-afgiften på vej, som også påvirker muligheden for at få godtgjort CO2-afgift. Læs nærmere i afsnittet ”Godtgørelse af CO2-afgiften”.

Brændsler anvendt til rumvarme, opvarmning af vand og komfortkøling

Virksomheder kan som udgangspunkt ikke få godtgjort afgiften på brændsler, der er anvendt til rumvarme, opvarmning af vand samt komfortkøling.

Hvis en række specifikke forhold er opfyldt, behandles brændsler, der anvendes til fx opvarmning af rengøringsvand, som anvendt til proces. Det betyder, at virksomhederne kan få godtgjort energiafgiften efter de almindelige regler, se afsnittet "Brændsler anvendt til proces".

Brændsler anvendt til rumvarme

Ved rumvarme forstås brændsler, som virksomheder anvender til at opvarme lokaler, der anvendes til fx:

 • Produktion
 • Lager
 • Salg
 • Kontorer
 • Pakkerier.

Brændsler anvendt til opvarmning af vand

Ved opvarmning af vand forstås i denne forbindelse vand, som virksomheder sælger eller fx anvender til:

 • Rengøring af lokaler og produktionsanlæg
 • Bad
 • Opvask
 • Vask af hænder.

Brændsler anvendt til komfortkøling

Ved komfortkøling forstås fx klimaanlæg eller airconditionanlæg, hvor kølingen sker af hensyn til de ansattes eller kundernes komfort.

Brændsler anvendt til ”særlige processer”

Virksomheder kan som nævnt ovenfor få godtgjort størstedelen af energiafgiften. Der skal ikke ske en nedsættelse af virksomhedernes godtgørelse, hvis der er tale om ”særlige processer”.

Hvornår er der tale om ”særlige processer”?

Der er anvendt brændsler til ”særlige processer”, når brændslet er anvendt til følgende processer:

Ved ovenstående processer kan virksomheder få godtgjort energiafgiften fuldt ud. Det er dog yderligere en betingelse, at energiforbruget anvendes direkte til processer omfattet af proceslisten, se bilag 10.

Vedrørende godtgørelse af CO2-afgift, se afsnittet "Kan man få godtgjort CO2-afgift?".

Måling af energi fra brændsler

Når energiforbruget anvendes både til proces og rumvarme mv., skal virksom­hederne som udgangspunkt måle sit samlede energiforbrug samt energiforbruget til procesformål, for at få godtgjort energiafgiften af energiforbruget til procesformål. Dette er fx tilfældet, hvis virksomhederne anvender brændsler i anlæg, som fremstiller varme/kulde, der anvendes til både:

 • proces og
 • rumvarme, opvarmning af vand og/eller komfortkøling.

Ved manglende måling vil virksomhederne som hovedregel ikke være berettiget til at få godtgjort energiafgifter.

Der er dog en række undtagelser, hvor virksomhederne kan undgå at opsætte målere og i stedet anvende standardmetoder til at opgøre energiafgifter af energiforbruget til rumvarme eller opvarmning af vand og/eller komfortkøling.

Standardmetoder

Virksomheder kan i nogle tilfælde undlade at opsætte målere og i stedet vælge at opgøre energiafgiften af forbruget til rumvarme og komfortkøling eller energiafgiften af forbruget til opvarmning af vand efter følgende standardmetoder:

 • Rumvarme og komfortkøling: Rumvarmeafgift på 10 kr. pr. m2 pr. måned (omfatter ikke energiforbruget til opvarmning af vand).
 • Opvarmning af vand: Forbruget af varmt vand kan skønnes, når forbruget til varmt vand er under 50 GJ pr. år. Forbruget kan som udgangspunkt fastsættes til 0,2 GJ varmt vand pr. ansat pr. måned. Hvis det varme vand også bruges til bade­faciliteter, skal der regnes med et større forbrug.

På baggrund af ovenstående standardmetoder kan virksomhederne beregne det beløb, som deres godtgørelse af energiafgift skal reduceres med.

Måleresultater kan anvendes for tidligere perioder

Virksomheder, der ikke tidligere har målt det godtgørelsesberettigede energiforbrug, har mulighed for at opsætte målere og anvende et helt års måleresultater til at få godtgjort yderligere energiafgifter for de tre foregående år. De tre foregående år fastsættes fra det tidspunkt, hvor der første gang sker en korrekt direkte måling. 

Ønsker virksomheden at anvende denne mulighed, skal følgende betingelser være opfyldt, for at en regulering kan finde sted:

 • Regulering kan kun ske efter forudgående tilladelse fra Skattestyrelsen.
 • Regulering kan maksimalt ske for afgiftsperioder op til tre år før den afgiftsperiode, hvori der først foretages korrekt måling.
 • Reguleringen skal være baseret på en efterfølgende måling af mindst 12 måneders varighed.
 • Virksomhederne skal betale 10.000 kr. for at foretage en regulering – det vil sige, at det kun vil være beløb over 10.000 kr., der udbetales.
 • Reguleringsbeløb over 200.000 kr. skal være attesteret af en revisor.
 • Der skal fremlægges månedsvise registreringer af målervisninger i den pågældende 12-måneders-periode.
 • Virksomhedernes produktions- og afgiftsmæssige forhold skal være uændrede.

Det er desuden en betingelse, at det beløb, virksomhederne vil få godtgjort ved måling, udgør mindst 75 % af den energiafgift, som virksomhederne tidligere har fået godtgjort. Denne betingelse vil reelt set kun være aktuel, såfremt virksomhederne har fået godtgjort for meget i energiafgifter. Dette skyldes, at har virksomhederne anvendt en af ovenstående standardmetoder, vil de som hovedregel have fået godtgjort for lidt i energiafgifter, og betingelsen vil derfor være opfyldt.

 

Særregel for fordeling

Der kan ses bort fra hovedreglen om måling af energiforbruget til procesformål, hvis:

 • anlægget har en fremløbstemperatur på over 90° C (hedtvandsanlæg og dampanlæg)
 • energiforbrug på andre anlæg til rumvarme, varmt vand og kulde, som ikke kan godtgøres, udgør under 10 % af den samlede fremstillede mængde energi
 • energiforbrug på andre anlæg til rumvarme, opvarmning af vand og produktion af kulde, som ikke kan godtgøres, udgør mindre end 200 GJ årligt, og energiforbruget skal kunne sandsynliggøres.

Der gælder helt særlige regler for opgørelse af energiforbruget i disse anlæg, som ikke beskrives i denne vejledning.

Opdateret januar 2024

Få et samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter

Hent hele Afgiftsvejledningen 2024

Søg i publikationen eller gå tilbage til oversigten

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Michael Troelsgaard

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Maria Füchsel

Maria Füchsel

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3149

Charlott Boldrup

Charlott Boldrup

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9710

Christian Bering Morsø Windberg

Christian Bering Morsø Windberg

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9577

Anne Neerup Krogh

Anne Neerup Krogh

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 5151 0183

Simone Jull Jørgensen

Simone Jull Jørgensen

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3374

Christina Bisgaard Fast

Christina Bisgaard Fast

Associate, Indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3748

Følg PwC