Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Vand

Afgiftsvejledningen

Afgiften på vand består af én afgift, der hedder ”vandafgift”.

Tidligere har afgiften på vand bestået af både en vandafgift og et drikkevandsbeskyttelsesbidrag. Fra den 31. december 2020 betales der ikke længere drikkevandsbeskyttelsesbidrag.

Virksomheder kan få godtgjort vandafgiften i samme omfang, som de har fradrag for moms – se bilag 5.

Det er underordnet for godtgørelsen, hvad virksomhederne anvender vandet til. Virksomheder kan således få godtgjort vandafgiften, uanset om vandet er brugt til produktion af varer, til bad, til rengøring eller til kaffe m.v.

Liberale erhverv – også mulighed for godtgørelse

Virksomheder med liberalt erhverv kan modsat elafgiften også få godtgjort vandafgiften. Se desuden afsnittet ”Liberale erhverv – specielle regler”.


Oversigter over godtgørelse og satser

Vandafledningsbidrag

Virksomheder betaler vandafledningsbidrag af den mængde vand, der ledes til kloakken. Vandafledningsbidraget beregnes normalt af den samme mængde som mængden af ledningsført vand. Vandafledningsbidraget opkræves af forsyningsselskabet, og størrelsen varierer fra kommune til kommune.

Mulighed for at få godtgjort vandafledningsbidraget

Virksomheder med erhvervsmæssig aktivitet kan få godtgjort vandafledningsbidraget for vand, der medgår i produktionen af varer eller af anden grund ikke ledes til kloaksystemet.

Betingelsen for at virksomheder kan få godtgjort vandafledningsbidraget er, at virksomhederne kan måle, opgøre eller beregne den vandmængde, hvoraf virksomhederne ønsker at få godtgjort vandafledningsbidraget.

Virksomheder skal anmode den, der administrerer spildevandsanlægget, om at få godtgjort en del af vandafledningsbidraget.

Trappemodel for betaling af vandafledningsbidrag

Der er indført en trappemodel for betaling af den variable del af vandafledningsbidraget. Trappemodellen medfører, at virksomheder med et årligt vandforbrug over 500 m3 kan opnå en reducering af deres betaling af vandafledningsbidrag i tre ”trapper” alt afhængig af, hvor stort et vandforbrug virksomhederne har. Trappemodellen blev indført i 2014, og reduktionen i betalingen er gradvist blevet større frem til 2018, hvor trappemodellen er fuldt indfaset.

Virksomhederne skal selv tilmelde sig trappemodellen, og tilmeldingen skal ske for hver af virksomhedernes ejendomme. Det er også muligt at tilmelde sig trappemodellen, hvis man lejer en ejendom. I denne situation skal der dog indgås en aftale (fx via en fuldmagt) med udlejer omkring tilmelding til trappemodellen. Det er en betingelse for at kunne tilmelde sig trappemodellen, at virksomhederne sælger varer eller tjenesteydelser mod vederlag fra ejendommen.

Tilmeldingen sker via www.trappetilmelding.dk

Spildevandsafgift

Virksomheder skal betale spildevandsafgift af hus- og industrispildevand, der enten:

  • udledes i søer, vandløb, havet eller 
  • nedsives eller udledes på marker og lignende med henblik på nedsivning.

Godtgørelse af spildevandsafgift – proces med stort vandforbrug

Momsregistrerede virksomheder kan i særlige tilfælde få godtgjort en andel af spildevandsafgiften. Dette gælder for virksomheder, der har processer med et større vandforbrug, eksempelvis virksomheder i fiskeindustrien og virksomheder der fremstiller vitaminer eller papir.

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Michael Troelsgaard

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Anne Neerup Krogh

Anne Neerup Krogh

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 0006

Maria Raabye Füchsel

Maria Raabye Füchsel

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3149

Følg PwC