Ny vejledning til afrapportering om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn

Erhvervsstyrelsen har den 11. marts 2016 udsendt vejledningen ’Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom’, som samler og erstatter de to vejledninger, der indtil nu har været gældende

Præciseringer og lempelser i den nye vejledning

Kravet om fastlæggelse af og rapportering om måltal og politikker trådte i kraft for regnskabsår, der begyndte den 1. januar 2013 eller senere. Kravet omfatter i dag ca. 1.100 virksomheder. De virksomheder, der er omfattet, er børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber (omfattet af regnskabsklasse D) og alle ”store virksomheder” (omfattet af regnskabsklasse C). Ved ”store virksomheder” menes de virksomheder, der i to følgende regnskabsår overskrider to af følgende værdier:

  • Balancesum på 156 mio. kr.

  • Nettoomsætning på 313 mio. kr.

  • Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede, 250.

Den nye vejledning indeholder en række præciseringer og lempelser, hvoraf de væsentligste vedrører rækkeviden af forpligtelsen til at fastsætte måltal for det øverste ledelsesorgan samt afrapporteringen i ledelsesberetningen af måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i koncerner.


Fastsættelse af måltal for det øverste ledelsesorgan

Der skal for de omfattede virksomheder opstilles et måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øverste ledelsesorgan – ofte bestyrelsen, hvis virksomheden ikke har en ligelig kønsfordeling blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Virksomheden har frie rammer til at fastsætte et måltal, så længe det er ambitiøst og fører virksomheden tættere på en ligelig kønsfordeling. En ligelig kønsfordeling anses som en 40 % / 60 % fordeling mellem de to køn. Af vejledningen fremgår en nærmere præcisering af, hvad der forstås ved ligelig fordeling fordelt på en række forskellige størrelser af bestyrelserne:

Generalforsamlingsvalgte

bestyrelsesmedlemmer

Ligelig kønsfordeling
Antal Personfordeling Procentvis fordeling
3 personer  33,33  66,67 
4 personer  25,00 75,00
5 personer  40,00  60,00 
6 personer  33,33  66,67 
7 personer  28,57  71,43 
8 personer  37,50  62,50 


Som hidtil skal det tydeligt fremgå af rapporteringen i virksomhedens ledelsesberetning, såfremt der er opnået en ligelig kønsfordeling i det øverste ledelsesorgan. Er der ikke opnået ligelig kønsfordeling, skal virksomhedens rapportering indeholde:

  • Oplysninger om det opstillede måltal samt tidshorisonten for den forventede opfyldelse heraf

  • Oplysninger om forholdet af kvinder og mænd i den aktuelle sammensætning af det øverste ledelsesorgan med hensyn til de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, og

  • Begrundelse for hvorfor det opstillede mål ikke er nået.

Vejledningen indeholder dog også en lempelse i forhold til den tidligere vejledning i de tilfælde, hvor en virksomhed har opfyldt et fastsat måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan. Hidtil har virksomheden med det samme skullet fastsætte et nyt måltal, der førte virksomheden tættere på en ligelig kønsfordeling i det øverste ledelsesorgan. Fremadrettet har virksomhederne i henhold til vejledningen fri mulighed for at fastsætte et nyt måltal eller fastholde det opnåede måltal. Virksomheden skal dog fortsat oplyse om det opnåede måltal i årsrapporten, så længe der ikke er opnået en ligelig kønsfordeling i øverste ledelsesorgan.

 

Afrapportering af måltal og politikker i koncerner

Der er ligeledes i vejledningen indført en vigtig lempelse i forhold til rapportering om måltal og politikker for selskaber i koncerner. Moderselskabet, der aflægger koncernregnskab, kan vælge at fastsætte måltal og udarbejde politikker for koncernen som helhed og afrapportere samlet for koncernen efter to forskellige modeller:

  1. Moderselskabet kan vælge at lade alle virksomheder i koncernen være omfattet af måltal og politikker. Det vil betyde, at også de virksomheder i koncernen, som ikke selvstændigt er omfattet af reglerne, alligevel omfattes af de koncernfastsatte måltal og politikker. Dette gælder også evt. udenlandske virksomheder.

  2. Moderselskabet kan dog også vælge alene at lade de virksomheder, som selvstændigt opfylder betingelserne for at være omfattet af reglerne (dvs. store virksomheder), være omfattet af koncernmåltal og -politikker. I så fald vil evt. udenlandske store virksomheder ikke som udgangspunkt blive omfattet heraf.

Model 1 har hidtil været den eneste, der efter Erhvervsstyrelsens vurdering har været tilladt. Det er imidlertid åbenlyst, at ikke mange virksomheder har ønsket at benytte denne lempelse, eftersom forudsætningen for brugen heraf er, at virksomheder, der ikke selv har været omfattet af reglerne om måltal og politikker – f.eks. udenlandske virksomheder – også har skullet forholde sig til måltal og politikker.

Introduktionen af model 2 betyder, at det nu også for store koncerner med mange datterselskaber kan være relevant at fastsætte koncernmåltal og udarbejde koncernpolitikker, hvor det hidtil har været forbundet med større byrder at skulle afrapportere for alle datterselskaber i koncernen – store som små og danske såvel som udenlandske.

Vælger et moderselskab ikke at udarbejde måltal og politikker for hele koncernen, skal de datterselskaber i koncernen, som selvstændigt er omfattet af reglerne om måltal og politikker, sørge for at udarbejde måltal for den øverste ledelse og politikker for den øvrige ledelse i virksomheden selv.


Vejledningen kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside og ved at følge dette link

Læs også yderligere i Erhvervsstyrelsens ’Spørgsmål/svar’ til vejledningen her

Kontakt os

Jens Pultz Pedersen

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 9234

Frederik Bo Rementorp

Manager, PwC Denmark

Tlf: 3945 3010

Følg PwC