Signifikant lempelse af forskerskatteordningen, som accepterer, at dele af lønnen beskattes i udlandet

Folketinget har vedtaget en lempelse af forskerskatteordningen, der gør det muligt at anvende forskerskatteordningen, selvom en del af arbejdet udføres i udlandet under udenlandsk beskatning. Lempelsen træder i kraft allerede fra 1. januar 2017.

Under den nuværende ordning er det ikke muligt for en medarbejder, der bor i Danmark, at anvende forskerskatteordningen, hvis medarbejderen udfører arbejde uden for Danmark i et sådant omfang, at beskatningsretten overgår til udlandet i medfør af en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Lempelsen har til formål at sikre, at medarbejdere, der i øvrigt opfylder forskerskatteordningens betingelser, ikke udelukkes fra at anvende ordningen, selvom beskatningsretten til dele af lønnen overgår til et andet land, fordi de udfører en del af arbejdet i et andet land.

Lempelsen åbner op for, at flere medarbejdere får mulighed for at anvende forskerskatteordningen, og ændringen vil især have stor betydning for globale virksomheder. Fx vil medarbejdere i datterselskaber i Danmark, der udfører en del af arbejdet i et moderselskab i udlandet under udenlandsk beskatning, kunne anvende ordningen under visse betingelser.

Indførelse af 30-dagesregel

Der indføres en 30-dagesregel i kildeskattelovens § 48 E, stk. 2, med virkning fra 1. januar 2017.

Medarbejdere, der i kalenderåret 2017 eller senere kalenderår udfører arbejde, som et andet land har beskatningsretten til, vil kunne anvende forskerskatteordningen, hvis arbejdet i udlandet samlet set ikke strækker sig over mere end 30 dage i det pågældende kalenderår.

I opgørelsen af de 30 dage medregnes samtlige arbejdsdage, herunder også delvise arbejdsdage, fx også arbejde af blot et par timers varighed.

Betalt skat i udlandet

I de tilfælde, hvor en medarbejder udfører arbejde i udlandet omfattet af 30-dagesreglen, nedsættes forskerskatten med faktisk betalt skat i udlandet, forudsat at denne skat ikke overstiger den danske skat af indkomsten.

Udsendt december 2016 

Kontakt os

Følg PwC