Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed

Virksomheder har i dag fradrag for forsøgs- og forskningsudgifter afholdt i tilknytning til den skattepligtiges erhverv. Den skattepligtige kan vælge enten at fradrage udgifterne fuldt ud i det indkomstår, hvori de er afholdt, eller afskrive udgifterne med lige store årlige beløb over det pågældende år og de efterfølgende 4 indkomstår. Afholdes udgifterne ikke af et selskab, men derimod af en selvstændigt erhvervsdrivende, kan udgifterne først fradrages i det indkomstår, hvori virksomheden er påbegyndt, eller afskrives som anført fra og med dette indkomstår.

Udgifter til grundforskning, der afholdes af en igangværende virksomhed, kan tillige fradrages.

Ovennævnte mulighed for straksafskrivning eller åremålsafskrivning gælder ikke udgifter til anskaffelse af bl.a. driftsmidler og fast ejendom, der anvendes til forsøgs- og forskningsvirksomhed hhv. til grundforskning. Sådanne udgifter skal derimod behandles efter de almindelige regler i afskrivningsloven. For driftsmidler anskaffet hertil gælder imidlertid en specialregel i afskrivningslovens § 6, hvorefter det kan vælges at straksafskrive anskaffelsessummen herfor på samme måde, som det kendes fra reglen om småaktiver (men uanset beløbsstørrelse).

Skattekreditordningen i ligningslovens § 8X giver virksomheder mulighed for at få udbetalt skatteværdien af underskud, der stammer fra forsøgs- og forskningsudgifter mv., der er straksafskrevet. Der kan for hvert indkomstår højst udbetales skatteværdien af DKK 25 mio.

Også skattekreditordningen indebærer selvsagt, at afgrænsningen af, hvilke udgifter der kan karakteriseres som ”forsøgs- og forskningsudgifter” hhv. ”grundforskning” og dermed berettiger til udbetaling, er vigtig. Afgrænsningen bliver nu yderligere relevant, idet skatteministeren den 25. april 2018 har fremsat et lovforslag, der indebærer, at virksomheder ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst får ret til et højere fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsaktiviteter og grundforskning.

Forslaget indebærer, at fradraget for virksomhedens udgifter hertil gradvist øges fra de nuværende 100 % til 110 % fra og med 2026.

Der foreslås følgende fradragssats i de enkelte indkomstår frem mod 2026:

År 2018-2019 2020 2021-2022 2023-2025 2026
Fradragssats i % 101,5 103,0 105,0 108,0 110,0

Afgrænsningen af forsøgs- og forskningsudgifter mv.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at forslaget baserer sig på den eksisterende afgrænsning af forsøgs- og forskningsudgifter mv. Det er således ikke hensigten med forslaget at ændre på afgrænsningen af forsøgs- og forskningsudgifter mv. over for fx almindelige driftsomkostninger, der er fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Ved forsøgs- og forskningsvirksomhed forstår man den såkaldte anvendte forskning; Dvs. originale undersøgelser, som retter sig mod at tilegne sig ny videnskabelig eller teknisk viden og forståelse, der primært sigter mod at nå nogle givne mål og resultater, som kan bruges rent praktisk. Omfattet heraf er bl.a. udgifter til udviklingsarbejde, som knytter sig til erhvervsvirksomheden. Det gælder fx anvendelse af videnskabelig eller teknisk viden til at fremstille nye eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer og produkter, processer, systemer og tjenesteydelser.

Ved grundforskning forstår man originale undersøgelser for at opnå ny viden og forståelse af videnskabelig karakter, uden at undersøgelserne primært retter sig mod at nå nogle givne mål og resultater, der kan bruges rent praktisk.

I forhold til de relevante omkostningsarter kan der typisk være tale om lønudgifter, udgifter til råstoffer og udgifter til leje af laboratorier eller lignende, der anvendes til forsøgs- og forskningsaktiviteter mv. Opremsningen er ikke udtømmende.

Imidlertid kan det i praksis være vanskeligt nærmere at afgrænse de pågældende udgifter, hvilket altid skal ske i lyset af den konkrete virksomheds aktiviteter mv. Virksomhederne kan derfor med fordel overveje, hvordan udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed mv. skal håndteres i forbindelse med bogføringen.

Forholdet til skattekreditordningen

Samtidig med anvendelse af det forøgede fradrag for forsøgs- og forskningsudgifter mv. kan virksomheden, hvis den har underskud, anmode om at få udbetalt den del af underskuddet, der stammer fra afholdte forsøgs- og forskningsudgifter mv.

I relation til skattekreditordningen foreslås det dog, at der højst kan udbetales skatteværdien af underskud svarende til de faktisk afholdte udgifter. Der vil således ikke kunne udbetales skattekredit vedrørende den del af underskuddet, der relaterer sig til ekstrafradraget.

Den del af underskuddet, som stammer fra det forøgede fradrag, vil dog fortsat kunne fremføres til modregning i evt. overskud i senere indkomstår.

Kontakt os

Lars Thygesen

Director, Tax, PwC Denmark

Tlf: 8932 5571

Tine Pihlkjær Madsen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 8932 0074

Følg PwC