Vejledning om revisionsudvalg

08/05/18

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde den 23. februar 2018 ”Vejledning om revisionsudvalg, version 1.0”. Denne vejledning blev opdateret den 4. maj 2018, efter Erhvervsstyrelsen har modtaget en række kommentarer og bemærkninger til vejledningen. Efter reglerne om revisionsudvalg blev ændret ved ændringen af revisorloven i juni 2016, fik Erhvervsstyrelsen ansvar for at føre tilsyn med, at revisionsudvalgene overholder deres pligter. Vejledningen udtrykker den holdning og fortolkning, som Erhvervsstyrelsen har i relation til Revisionsudvalgets funktion og pligter.

De væsentligste ændringer i vejledningen omfatter:
  • Det blev præciseret, at henvisninger til anbefalinger fra Komitéen for god Selskabsledelse ikke er et udtryk for en tilsidesættelse af ”følg og forklar”-princippet eller for en fortolkning af komitéens anbefalinger.
  • Det blev præciseret, at anvendelsen af udtrykket ”bør” er et udtryk for et eksempel, hvorpå et lovkrav kan efterleves.
  • Det blev præciseret, at der ikke er forbud mod, at fx økonomidirektør og ledende medarbejdere med ansvar for finans, regnskab og økonomi, intern revisor og den eksterne revisor deltager i udvalgets møder.
  • Det blev præciseret, at revisionsudvalgets opgaver som udgangspunkt er ”at overvåge” eller ”at kontrollere og overvåge” et bestemt forhold. Revisionsudvalget skal dermed ikke udføre opgaver, som reelt hører under andre ledelsesorganer, ligesom revisionsudvalget heller ikke er en del af virksomhedens interne kontrolmiljø.
  • Afsnittet om, hvordan revisionsudvalget tager hensyn til resultatet af den seneste kvalitetskontrol af revisionsvirksomheden i forbindelse med overvågningen af den lovpligtige revision, blev præciseret. Revisionsudvalgets overvågning af den lovpligtige revision kan omfatte offentliggjorte rapporter og kvalitetskontrolrapporter på revisionsvirksomhedsniveau. Hvis en rapport ikke er offentliggjort, kan den senest afsluttede kvalitetsrapport drøftes mellem revisionsudvalget og revisor sammen med resultatet af den senest afsluttede kvalitetskontrol. Selve rapporten kan dog ikke udleveres, da rapporten ikke er offentligt tilgængeligt.
  • Det oprindelige bilag B.2. om revisionskvalitet er udgået, da det blev opfattet som en compliance-tjekliste, hvilket ikke var hensigten. I bilag B.2. er i stedet indsat Komitéen for god Selskabsledelses kriterier for uafhængighed, som er flyttet fra vejledningens afsnit 3.1. ”Uafhængighed”).

Kontakt os

Lars Engelund

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 9264

Sahra Albrecht

Senior Manager, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3462

Følg PwC