Grundejer opnår tocifret millionbesparelse i grundskyld

14/12/18

I en nyligt afsagt afgørelse giver Landsskatteretten en grundejer, repræsenteret af PwC, medhold i, at SKAT (den nuværende Vurderingsstyrelse, red.) havde lagt fejlagtige forhold til grund ved fastsættelsen af grund- og ejendomsværdien, herunder niveauet for skatteloftsberegningen for en erhvervsgrund. Landsskatteretten har nu rettet op på fejlen med et tocifret millionbeløb i årlig besparelse til følge for grundejeren.

Beskatningsgrundlaget halveret

Sagen omhandlede spørgsmålet om, hvilket beløb der skulle beregnes henholdsvis grundskyld og dækningsafgift af for grundejeren. Grundskylden beregnes ved brug af en af kommunen fastlagt grundskyldspromille og skal svares af den laveste værdi af enten SKATs grundværdiansættelse for det pågældende år eller af foregående års afgiftspligtige grundlag tillagt en reguleringsprocent (grundskatteloftet, red.). I den konkrete sag havde SKAT fastsat grundværdien og grundskatteloftet på grundlag af fejlagtige oplysninger. Den fejlagtige ansættelse af grundskatteloftet medførte, at grundejeren blev beskattet af et beløb, der var væsentligt højere end det, som en korrekt ansættelse af grundskatteloftet tilsagde.

SKAT havde anvendt en højere områdepris end den, som samtlige de omkringliggende nabogrunde var vurderet til, ved ansættelsen af den aktuelle grundværdi, samt ansat en skønsmæssig værdi til brug for beregningen af grundskatteloftet. Dette til trods for, at grundejerens ejendom ikke adskilte sig fra de øvrige ejendomme i området. Herudover havde SKAT fejlagtigt lagt til grund, at en langt større del af grunden kunne bebygges, end kommunens lokalplan reelt muliggjorde. Disse forhold medførte, at både grundværdien og grundskatteloftet blev langt højere, end hvis de korrekte forhold var lagt til grund fra start.

Landsskatteretten gav grundejeren medhold i, at SKATs vurdering var fejlagtig og medførte såvel en for høj grundværdi og grundskatteloftsværdi. Landsskatteretten korrigerede derfor disse fejl ved at nedsætte grundværdi- og grundskatteloftsværdiberegningen i overensstemmelse med PwC’s påstand.

Endelig fik grundejeren medhold i, at SKATs ansættelse af ejendomsværdien (svarende til den samlede værdi af grund og bygninger) skulle nedsættes væsentligt.

Konsekvens for grundejeren

Landsskatterettens afgørelse er af stor økonomisk betydning for grundejeren, som i årene efter sin overtagelse af ejendommen har måttet acceptere at betale et tocifret millionbeløb for meget i årlige ejendomsskatter. Med afgørelsen har Landsskatteretten nu bragt vurderingerne i overensstemmelse med, hvad der er gældende for nabogrundene i området samt ejendommens konkrete forhold, og grundejeren kan se frem til at få tilbagebetalt den ejendomsskat og dækningsafgift, som i årenes løb er betalt for meget.

Hvad kan PwC hjælpe med?

Hvis I er interesserede i at få foretaget en vurdering af, om I har betalt for meget i ejendomsskat på jeres ejendomsportefølje, er I meget velkomne til at kontakte os for yderligere information.

Kontakt os

Martin Franck Sørensen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 8932 5581

Følg PwC