Skatterådet afklarer beskatningen af alternative investeringsfonde

14/03/19

Skatterådet fastslår i ny afgørelse, at AIF-Værdipapirfonde er selvstændige skattesubjekter omfattet af selskabsskatteloven og ikke skattemæssigt transparente enheder. Afgørelsen bidrager med væsentlig skattemæssig afklaring, og PwCs specialister giver en oversigt over den skattemæssige kvalifikation af de forskellige typer af danske UCITS og AIF.

Sidste år blev det ved en ændring i FAIF-loven muligt at etablere nye former for alternative investeringsfonde (AIF) i form af AIF-værdipapirfonde og AIF-SIKAVs (Selskaber med kapital der er variabel). Tidligere gav FAIF-loven kun mulighed for at etablere kapitalforeninger. I modsætning til kapitalforeninger kan de nye AIF-typer udover finansielle instrumenter også investere i andre typer aktiver, herunder ejendomme.

I modsætning til AIF-SIKAVs er AIF-værdipapirfonde ikke selvstændige juridiske enheder med et sæt vedtægter og egne ledelsesorganer i form af bestyrelse og generalforsamling. Den er en såkaldt kontraktuel fond, hvor en udskilt værdipapirportefølje administreres af en forvalter af alternative investeringsfonde efter aftale med investorerne. Investorerne i AIF-værdipapirfonde ejer civilretlig en ideel andel af aktiverne i fonden, idet fonden ikke er en juridisk person og ikke kan have rettigheder og forpligtelser, herunder eje aktiver.

Da AIF-værdipapirfonden ikke er en juridisk person har det indtil nu været uafklaret, om AIF-værdipapirfonde var selvstændige skattesubjekter på samme måde som kapitalforeninger og AIF-SIKAVs, og om ejerandelene dermed beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. 

Ved en ny afgørelse, SKM2019.122.SR, fastslår Skatterådet ved en konkret vurdering, at ejerandele i den pågældende AIF-værdipapirfond, som investerer i værdipapirer, skulle beskattes som et lagerbeskattet investeringsselskab efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 19. Skatterådets afgørelse ligger dermed i forlængelse af SKATs praksisændring i et styresignal fra 2016, hvor skattemyndighederne informerede om, at UCITS værdipapirfonde fremover ville blive anset for selvstændige skattesubjekter, hvor ejerandelene beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Det kan dog ikke fuldstændig afvises, at Skatterådet kan komme til et andet resultat, hvis en AIF-værdipapirfond er struktureret på en anden måde, fx hvis værdipapirfonden ikke udsteder certifikater, og at investorerne kun har ret til indløsning.

Betydningen af Skatterådets afgørelse

Skatterådets nye afgørelse giver mulighed for at AIF-værdipapirfonde kan markedsføres bredt til alle typer af investorer, idet ejerandelene beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Afhængig af fondens investeringsstrategi vil andelene enten blive beskattet efter reglerne for aktier i almindelige selskabsskattepligtige selskaber eller blive lagerbeskattet efter reglerne for aktier mv. i skattefri investeringsselskaber, som investerer i finansielle instrumenter/porteføljeaktier mv. Der er også mulighed for at, at forvalteren kan vælge, at fonden skal have skattemæssig status som investeringsinstitut med minimumsbeskatning (udloddende investeringsinstitut), hvis kravene herfor i øvrigt er opfyldt.

En anden fordel for AIF-værdipapirfonden er, at de er nemme at administrere, da de ikke har egne ledelsesorganer i form af bestyrelse. Dernæst kan der i lighed med de andre fondstyper oprettes selvstændige afdelinger med forskellige investeringsstrategier og andelsklasser, som retter sig mod forskellige typer af investorer, hvilket giver fornøden fleksibilitet.

AIF-værdipapirfonde vil være mindre egnede til institutionelle investorer, som typisk efterspørger en skattemæssig transparens, som giver mulighed for, at de kan få ”credit” for fondens udenlandske kildeskatter ved opgørelsen af deres egen skat. Institutionelle investorer vil derfor typisk foretrække at investere i en kontoførende investeringsforening, som giver denne credit-mulighed. Status som kontoførende investeringsforening er imidlertid indtil videre forbeholdt investeringsfonde af foreningstypen og kan ikke vælges for AIF-værdipapirfonde.

Selvom Skatterådet nu har fastslået, at AIF-værdipapirfonde er selvstændige skattesubjekter er dette ikke afgørende for eventuelle udenlandske investorer. For udenlandske investorer vil en AIF-værdipapirfond typisk skulle kvalificeres efter hjemlandets skatteregler. I flere lande i Europa vil en AIF-værdipapirfond i lighed med andre kontraktuelle fonde, fx Luxembourg FCP (Fonds Commun de Placement), irske CCF (Common Contractual Fund) og UK ACS (Authorised Contractual Scheme) blive kvalificeret som skattetransparente for lokale investorer, hvilket gør fondstypen mindre egnet til eksempelvis detailinvestorer.

Oversigt over beskatningen af danske UCITS og AIF

Ud over de nævnte AIF-typer, som FAIF-loven giver mulighed for at etablere, kan AIFs også organiseres som almindelige selskaber, P/S og K/S. I oversigten nedenfor er i hovedtræk vist de skattemæssige former de forskellige typer af AIF og UCITS efter PwCs bedste vurdering kan have efter gældende regler og praksis, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Bemærk, at regler og praksis kan ændre sig fremover.

Fondstypens skattemæssige status har også indflydelse på, hvordan investorerne bliver beskattet. Der kan for eksempel være forskel på, om AIF´en er struktureret som en AIF- værdipapirfond eller et aktieselskab. Et eksempel er, at andele i en selskabsbeskattet AIF-værdipapirfond umiddelbart ikke kan kvalificere som skattefri porteføljeaktier for selskabsinvestorer, idet denne status er forbeholdt aktier i aktie- og anpartsselskaber.

Som det fremgår af oversigten er der mange muligheder, der skal tages i betragtning ved valg af optimalt fond set-up. Du er velkommen til at rette henvendelse til PwCs specialister omkring strukturering af investeringsfonde og valg af skatteregime.

Oversigt:

Kontakt os

Henrik Laust Poulsen

Director, Financial Services Tax, PwC Denmark

Tlf: 5219 0341

Morten Bang Mikkelsen

Director, FS Tax/Corporate Tax, PwC Denmark

Tlf: 3945 3162

Følg PwC