Salg af lejligheder efter udlejning kan ske uden moms. Landskatteretten underkender Skattestyrelsens praksis.

10/05/19

Landsskatteretten har i en ny afgørelse slået fast, at salg af en lejlighed anvendt til momsfri boligudlejning var momsfrit. Afgørelsen er en klar afvisning af Skatterådets vurdering, hvorefter salget var momspligtigt. PwC har ført sagen ved Landsskatteretten.

Landsskatteretten har i en afgørelse fra 3. maj 2019 taget stilling til, hvorvidt salget af en ny lejlighed (mindre end 5 år gammel), der udelukkende havde været anvendt til momsfri boligudlejning, var momspligtigt eller ej. Konkret skulle der tages stilling til, om den særlige momsregel, hvorefter aktiver kan sælges uden moms, hvis de udelukkende har været anvendt til momsfrie aktiviteter, finder anvendelse ved salg af nyopført fast ejendom.

Afgørelsen udspringer af et bindende svar fra 2016, hvor Skatterådet vurderede, at salget af en konkret lejlighed var momspligtigt. Der var tale om salg fra en ejendom, der var opført og anvendt til momsfri boligudlejning. Denne udlejning skete på sædvanlige, uopsigelige vilkår og uden tidsbegrænsning. Derfor var der ikke taget momsfradrag i forbindelse med opførelsen af ejendommen.

Ejendommen var opført i et selskab af en pensionskasse, som efterfølgende havde videresolgt selskabet. Spørger (selskabet) ønskede at sælge en række lejligheder i takt med, at lejerne flyttede ud, hvilket skete 2-3 år efter færdiggørelsen.

Skatterådet lagde i sit bindende svar vægt på tre forhold, som argumenter for, at salget var momspligtigt:

  • Ejendommen var matrikelmæssigt opdelt i ejerlejligheder.
  • Den nuværende ejer af selskabet havde ikke godtgjort, at selskabet var erhvervet udelukkende med henblik på udlejning.
  • Det er muligt at opnå et kompenserende momsfradrag efter reglerne for investeringsgoder, hvis salget er momspligtigt.

Momsfri anvendelse ”trumfer” momspligten

Landskatteretten slår fast, at salget af den konkrete lejlighed var fritaget for moms, da denne udelukkende havde været anvendt til momsfri boligudlejning, og da der ikke var taget fradrag for moms i forbindelse med opførelsen af ejendommen. 

Videre udtaler Landsskatteretten, at det er uden betydning for den momsmæssige behandling af salget, at ejendommen var opdelt i selvstændige ejerlejligheder, og at der blev oprettet en ejerforening. Herudover var det uden betydning, at pensionskassen havde videresolgt selskabet efter opførelsen af ejendommen.

PwC: Det rigtige resultat

Vi er glade for Landsskatterettens afgørelse, da det ud fra momslovens ordlyd er det rigtige resultat. Afgørelsen indebærer, at det er muligt at frasælge lejligheder, der alene er anvendt til momsfri udlejning, når lejerne flytter ud. Dette selvom, der er tale om salg af nye lejligheder rent momsmæssigt (mindre end 5 år efter opførelse). Det er vigtigt, at der har været tale om almindelig, uopsigelige lejevilkår, og at salg derfor kun bliver muligt, fordi lejer ønsker at fraflytte lejemålet.

Vi vil nævne, at vi på nuværende tidspunkt afventer, om Skattestyrelsen ønsker at påklage afgørelsen til Domstolene.

Har du eller din virksomhed spørgsmål til, hvorvidt afgørelsen får betydning for den momsmæssige behandling af tidligere eller kommende salg af udlejningslejligheder, er I velkomne til at kontakte os for en drøftelse.

Kontakt os

Jacob Holme

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5674

Line Høvring Lassen

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 3573

Følg PwC