Ændringer i udlændingeloven er trådt i kraft den 1. juni 2019

12/06/19

Der er indført lempeligere krav til arbejdsstyrken for at gøre det lettere for virksomhederne i Danmark at ansætte og fastholde medarbejdere uden for EU/EØS.

Folketinget har vedtaget en række ændringer af udlændingeloven, som vedrører en del af de ordninger, der administreres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Ændringerne er trådt i kraft den 1. juni 2019.

De vedtagne dele af forslaget trådte i kraft den 1. juni 2019, hvilket fremover vil gøre det lettere for danske virksomheder at opnå og opretholde certificering i henhold til fast track-ordningen, ligesom myndighederne vil hjælpe virksomhederne med henblik på at forhindre ulovlig beskæftigelse i fremtiden.

Mens forslaget om lempelse af minimumslønnen på beløbsordningen for en række lande og forslaget om en ny og moderniseret positivliste blev afvist, blev en mere fleksibel fast track-ordning vedtaget. I forbindelse med sidstnævnte blev det desuden besluttet, at arbejdsgiverne i fremtiden vil blive orienteret af myndighederne, hvis en af deres udenlandske medarbejdere får afvist en ansøgning om opholdstilladelse, eller hvis medarbejderens opholdstilladelse bortfalder eller ikke længere opfylder de betingelser, der danner grundlag for opholdstilladelsen.

Her er et overblik over nogle af ændringerne:

Fast track-ordningen

Fast track-ordningen giver danske virksomheder, som er fast track-certificerede, samt de af deres medarbejdere, der har opnået en dansk arbejdstilladelse baseret på fast track-ordningen, stor fleksibilitet med hensyn til at arbejde i og uden for Danmark, uden at tilladelsen bortfalder. Desuden er behandlingstiden for denne type ansøgning væsentlig kortere sammenlignet med andre ordninger.

Her er nogle af de lovændringer, som er vedtaget:

  • Korttidsophold (short-term stay) for udenlandske medarbejdere, der ønsker at arbejde i Danmark i mindre end 3 måneder. Indtil den 1. juni 2019 var det – uanset om opholdet var på 1 uge eller 3 måneder – kun muligt at ansøge om et korttidsophold ad gangen i løbet af et år. Med den nye lov er det nu muligt at ansøge om mere end et kort ophold i løbet af et år under fast track-ordningen. Kravet om, at det samlede ophold ikke må overstige 90 dage om året, gælder dog fortsat.
  • Fra den 1. juni 2019 er det muligt at skifte stilling internt inden for samme virksomhed uden at skulle ansøge om en ny arbejdstilladelse. Før lovændringen ville myndighederne anmode arbejdsgiveren om at ansøge om en helt ny tilladelse, dvs. en helt ny ansøgningsproces med sagsbehandlingstid kan fremadrettet helt undgås nu. Denne lempelse gælder for alle fire "spor" i fast track-ordningen, herunder også beløbsordningen, der er nævnt nedenfor.

Beløbsordningen

Ved ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på beløbsordningen er det en betingelse, at ansættelseskontrakten skal være almindelig efter danske forhold, herunder den ugentlige arbejdstid. 

  • Med den nye lov er det nu muligt at ansøge om en arbejdstilladelse, hvor den ugentlige arbejdstid kan være på 30 timer. Kravet til den ugentlige arbejdstid var førhen på minimum 37 timer.
  • Minimumskrav til løn på beløbsordningen opretholdes stadig. I 2019 er bruttolønskravet minimum 426.985,06 kr. pr. år, og satsen reguleres årligt.

Hvordan kan arbejdsgivere undgå ulovlige ansættelser?

Med lovens indførelse bliver arbejdsgiverne nu støttet i deres udfordringer med ulovlig beskæftigelse af udenlandske medarbejdere. De danske immigrationsmyndigheder etablerer således et informationssystem, hvor arbejdsgiverne vil blive underrettet direkte, hvis medarbejderens arbejdstilladelse bortfalder og/eller ikke længere opfylder kriterierne. Med denne lov er det tiltænkt løbende at hjælpe virksomhederne med at overholde udlændingeloven og mindske risikoen for ulovligt arbejde samt udstedelsen af bøder.

Generelt gælder for arbejdsgivere, der enten ansætter udenlandske arbejdstagere uden for EU/EØS uden gyldige arbejdstilladelser eller ikke opretholder gældende betingelser, der danner grundlag for udstedelsen af arbejdstilladelsen, at disse risikerer bøder eller fængsel i op til to år.

Bødeniveauet

Pr. 1. juni 2019 er det vedtaget at hæve bødeniveauet for ulovligt arbejde af udenlandske medarbejdere. Virksomhederne kan risikere at få større bøder for manglende overholdelse af udlændingelovens regler, hvis disse handler passivt eller ikke overholder de lovgivningsmæssige ændringer. Vi forventer, at retsafgørelser i den kommende fremtid inden for ulovligt arbejde vil statuere eksempler herpå.

For mere information om reglerne – også vedrørende andre områder, som gælder for autorisation af læger, kunstnere og studerende mv.

PwC's kommentar

Vi forventer, at de danske virksomheder fremover får bedre muligheder og en smidigere sagsbehandlingsproces, når de skal ansætte udenlandske medarbejdere. Vi ser også en øget risiko for, at virksomhederne kan blive udtaget til kontrol af de danske udlændingemyndigheder, hvorfor vi anbefaler, at din virksomhed søger professionel rådgivning, når der ansættes udenlandske medarbejdere uden for EU/EØS.

Spørgsmål?

Hos PwC arbejder vores immigrationsteam tæt sammen med vores kolleger i People & Organisation, Global Mobility Tax Services og Legal, og vi står altid klar til at rådgive om problemstillinger i forbindelse med immigration, ligesom vi tilbyder en bred vifte af immigrationsydelser. Vores globale immigrationsservice dækker 175 lande med over 1.800 immigrationsspecialister. Kontakt os for mere information.

Denne nyhed er udarbejdet alene som en generel orientering og gør det ikke ud for professionel rådgivning.

Kontakt os

Betri Pihl Schultze

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9443

Anna Avanesian Mørch

Senior Associate, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 3945 9543

Zehra Øzdemir Cömert

Senior Associate, People & Organisation, PwC Denmark

Tlf: 3945 9424

Følg PwC