Bæredygtige investeringer i fokus i ny europæisk regulering

13/12/19

Nye forordninger om oplysningsforpligtelser og CO2-benchmark

EU har netop offentliggjort en forordning, der pålægger finansielle institutioner at offentliggøre langt flere oplysninger end hidtil om bæredygtige investeringer og de dertilhørende risici.

Forordningen fastsætter, hvordan finansielle markedsaktører og rådgivere skal integrere identificerede bæredygtighedsrisici og muligheder inden for bæredygtighed i deres processer. Forordningen sigter mod at skabe ensartede regler for, hvordan finansielle aktører skal informere investorerne. Det gælder både i form af udarbejdelse af politik for bæredygtighedsrisici og i form af offentliggørelse af eksempelvis politikker for integration af bæredygtighedsrelaterede risici i investeringsbeslutningsprocessen. Forordningen indeholder også krav om rapportering på områderne, der vil stille nye krav til de data, som virksomhederne skal have til rådighed.

Samtidig har EU vedtaget en ny kategori af finansielle benchmarks, som skal give bedre oplysninger om en investeringsporteføljes CO2-fodaftryk. Reglerne tilføjes den eksisterende benchmarkforordning. Den nye kategori af benchmarks (benchmarks for EU's klimaomlægning og EU-benchmarks, der overholder Parisaftalen) har til formål at vejlede investorer om en investeringsporteføljes CO2-fodaftryk og fastsætter endvidere forpligtelsen til, at alle benchmarks eller benchmarkfamilier skal forklare, hvordan miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer (ESG) afspejles i deres investeringsstrategi, herunder hvordan metodologien er tilpasset målet om at reducere CO2-emissioner.

EU’s handlingsplan for bæredygtig finansiering

De nye regulatoriske tiltag er en del af den handlingsplan, som EU-Kommission fremsatte i foråret 2018 vedrørende bæredygtig finansiering. Handlingsplanen har til formål at højne EU's økonomiske bæredygtighed og understøtte EU’s 2030-målsætninger ved gennemførelsen af Paris-aftalen, herunder en nedskæring på 40% i CO2-udledningen. For at kunne leve op til denne hensigt har Kommissionen beregnet det årlige investeringsbehov til at være på EUR 180 mia. for hvert af årene 2021 til 2030.

Handlingsplanen vil få betydelig indflydelse på den finansielle sektor og produktudbuddet i de kommende år, og derfor følger PwC den europæiske agenda tæt. EU’s handlingsplan for bæredygtig finansiering omfatter følgende ti punkter:

  1. Etablering af et fælles EU-klassificeringssystem ("taksonomi")
  2. Udarbejdelse af standarder og mærkning af grønne finansielle produkter (Green Bonds og Ecolabel)
  3. Fremme investeringer i bæredygtige projekter
  4. Bæredygtighed skal indarbejdes i investeringsrådgivningen
  5. Udvikling af benchmarks for bæredygtige klimaovergange i overensstemmelse med Paris-aftalen
  6. Bæredygtighed skal være en integreret del af ratings og analyser
  7. Præcisering af institutionelle investorers og kapitalforvalteres pligter (øgede oplysningskrav)
  8. Indarbejdelse af bæredygtighed i de tilsynsmæssige krav (herunder kapitalkrav)
  9. Styrkelse af oplysningerne om bæredygtighed i regnskaber og af udarbejdelsen af nye regnskabsregler med fokus på bæredygtighed
  10. Fremme corporate governance-reglerne i relation til bæredygtighed

Samtidigt med arbejdet om at nå i mål med de ovennævnte regler om oplysningskrav og benchmarks, arbejder EU fortsat med at færdiggøre forordningsforslag om et fælles EU-klassificeringssystem ("taksonomi"). Taksonomien har til hensigt at fastlægge harmoniserende kriterier for, hvorvidt økonomiske aktiviteter er miljømæssigt bæredygtige eller ej. Den vil dermed give klarhed for aktører og investorer i forhold til bæredygtighed, så de kan træffe mere kvalificerede beslutninger om eksempelvis investeringer i grønne tiltag. Taksonomien kan blandt andet anvendes til at sætte standarder for Ecolabel og EU Green Bonds, ligesom taksonomien vil kunne anvendes som redskab til at måle, hvor stor en andel af en investeringsportefølje, der er grøn. Taksonomien forventes i første omgang alene at være vejledende, inden den bliver gjort obligatorisk, så sektoren får mulighed for at indhente de nødvendige data fra de forskellige samarbejdspartnere og underleverandører.

Selvom EU allerede har iværksæt en række initiativer på baggrund af handlingsplanen fra 2018, så er der ikke grund til at tro, at det stopper der. Den nye EU-kommissionsformand Ursula von der Leven har nemlig udtalt, at hun, som en del af sin mandatperiode, vil fremlægge en europæisk grøn aftale og klimalov i løbet af de første 100 dage. Under ”the European Green deal” vil bæredygtighed blive kernen af de finanspolitiske og økonomiske politikker. Når de finanspolitiske og makroøkonomiske politikker for EU-landene skal koordineres, vil bæredygtighed derfor være et fremtrædende element. Markedet må derfor forvente, at den grønne dagsorden er kommet for at blive, hvilket man som finansiel virksomhed må forbedrede sig på. 

Samtidig er EU ikke den eneste internationale aktør, som arbejder målrettet på at udvikle et mere standardiseret marked for bæredygtig finansiering. FN har blandt andet udviklet internationalt anerkendte principper for en bæredygtig bankvirksomhed, som 130 banker indtil videre har forpligtet sig til. Samtidig har TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures etableret af Financial Stability Board) udarbejdet en række anbefalinger, som skal hjælpe den finansielle sektor med at adressere og håndtere klimarisici.

Bæredygtig finansiering er på forholdsvis kort tid blevet genstand for stor politisk bevågenhed, og det vil være en integreret del af den finansielle agenda på europæisk plan i lang tid fremad.

Næste skridt

Er du i tvivl om, hvordan den nye bølge af regulatoriske initiativer indenfor bæredygtig finansiering kommer til at påvirke din organisation, er du velkommen til at kontakte PwC.

Kontakt os

Helle Dreyer

Partner, Financial Services Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3212

Tobias Søttrup

Director, Financial Services Risk & Compliance, PwC Denmark

Tlf: 3945 3520

Følg PwC