Kompensationsordning for selvstændige – og nu også freelancere

19/03/20

Med pressemødet den 19. marts 2020 kom der flere oplysninger om den ordning, der skal kompensere de selvstændigt erhvervsdrivende for omsætningsnedgangen som følge af COVID-19. Bl.a. ser det ud til, at ordningen udvides til også at omfatte selvstændige uden CVR-nr., såkaldte ”freelancere”. 

På nuværende tidspunkt foreligger der alene et Bilag 1 til den politiske aftale og et ”fakta-ark”. Begge dele kan læses via linket nedenfor. De præcise detaljer af ordningen er derfor ikke kendt endnu. Følg også med på virksomhedsguiden.dk.

Ordningen for selvstændigt erhvervsdrivende

Hvem kan ansøge om kompensation

For at være omfattet af ordningen, skal følgende være opfyldt:

 • Den forventede omsætningsnedgang skal være på mindst 30 %, og skal skyldes COVID-19
 • Den forventede omsætningsnedgang skal formentligt måles for hele eller dele af perioden 9. marts til 9. juni 2020 og sammenholdes med den gennemsnitlige månedlige omsætning i regnskabsåret 2019 som reference
 • Virksomheden skal i gennemsnit have haft en omsætning på mindst 15.000 kr. per måned i en forudgående periode. Det betyder sandsynligvis, at virksomhedens omsætning i regnskabsåret 2019 skal udgøre mindst 180.000 kr.
 • Virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte
 • Den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR- og CPR-registrene, og virksomheden skal være registreret senest den 1. februar 2020
 • Virksomhedsejeren skal have en ejerandel på mindst 25 % og skal arbejde i virksomheden.
 • Virksomhedsejerens personlige indkomst for regnskabsåret 2020 må ikke overstige 800.000 kr.
 • Erhvervsministeriet er citeret for at have bekræftet, at både virksomheder drevet i personligt regi og i selskabsform kan omfattes af ordningen
 • Det er også usikkert, om kompensationen tilgår virksomhedsejeren direkte eller tilgår den virksomhed, der oplever omsætningsnedgangen

Hvilken kompensation kan opnås

 • Kompensationen vil udgøre 75 % af det forventede omsætningstab i perioden, der sandsynligvis kan omfatte 9. marts til 9. juni 2020, sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår
 • Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned (per CPR-nr. hvis virksomheden har flere ejere)
 • Har den selvstændige en medarbejdende ægtefælle, hæves maksimum til 46.000 kr. pr. måned
 • Kompensationen er skattepligtig

Ansøgning og dokumentation

Der skal ansøges hos Erhvervsstyrelsen, og med ansøgningen skal følge:

 • En opgørelse af et forventet omsætningstab med tilhørende tro- og loveerklæring
 • En begrundelse for, at omsætningstabet skyldes COVID-19

Viser det sig efterfølgende, at omsætningen ikke faldt med mindst 30 % i kompensationsperioden i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår, skal virksomhedsejeren tilbagebetale den udbetalte kompensation med tillæg af renter.

Der vil således på et senere tidspunkt ske en kontrol af, at betingelserne for udbetaling var opfyldt. Virksomhedsejere vil i den forbindelse blive bedt om at dokumentere, at omsætningstabet udgjorde minimum 30 % i kompensationsperioden i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Erhvervsstyrelsen vil i den forbindelse kunne pålægge virksomheden at anvende revisorbistand.

Hvis virksomhedsejeren ikke opgør et årsregnskab, skal opgørelsen af omsætningstabet ske på baggrund af momsregistreringerne til Skattestyrelsen. Har virksomheden eksisteret under 6 måneder, er det op til virksomheden på anden vis at dokumentere, at der er tale om et omsætningsfald, og at dette fald skyldtes COVID-19. Dette vil forventeligt ske via bl.a. en tro- og loveerklæring.

Viser det sig efterfølgende, at virksomhedsejerens personlige indkomst i skattesystemet for indkomståret 2020 overstiger 800.000 kr., skal en udbetalt kompensation ligeledes tilbagebetales med tillæg af renter.

Virksomhedsejeren kan være omfattet af ordningen i maksimalt tre måneder. Det er muligt, at der bliver behov for at udvide tidsrummet, specielt i relation til de mange virksomheder, der opererer i brancher, hvor den økonomiske effekt først indtræder på et senere tidspunkt.

Ordningen for freelancere m.v.

Denne ordning er tiltænkt selvstændigt erhvervsdrivende, der ikke har et CVR-nr., og som også forventer et indtægtstab på mindst 30 % som følge af COVID-19 (tab af B-indkomst). Opnåelse af kompensation er herudover betinget af, at personens B-indkomst i 2019 var på minimum 180.000 kr., svarende til mindst 15.000 kr. pr. måned i gennemsnit.

Det er også en betingelse for at opnå kompensationen, at den selvstændiges personlige indkomst i 2020 ikke kommer over 800.000 kr.

For de, som ikke var freelancere i 2019, og som derfor ikke kan dokumentere en B-indkomst på minimum 180.000 kr. i 2019, angives det, at der blive fastlagt en administrationsmodel.

Opfyldes betingelserne, vil den selvstændige kunne få dækket 75 % af det forventede B-indkomsttab i perioden 9. marts til 9. juni 2020, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Der er ikke i den offentliggjorte tekst anført oplysninger om efterfølgende kontrol af, om indtægtstabet blev på mindst 30 %, men dette må antages.

Det angives, at de politiske partier bag aftalen er enige om at undersøge, hvorvidt 0-timerskontraktansatte vil kunne være omfattede af ordningen.

Læs Bilag 1 om midlertidig kompensationsordning for selvstændige i den politiske aftale om COVID-19 initiativer her.

Læs Finansministeriets fakta-ark om midlertidig kompensationsordning for selvstændige her.

Kontakt os

Jesper Wiinholt

Jesper Wiinholt

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3311

Lars Thygesen

Lars Thygesen

Partner, Corporate Tax, statsautoriseret revisor, PwC Denmark

Tlf: 2346 8244

Følg PwC