Førtidig udbetaling af skattekredit - fristen er senest den 15. maj 2020

29/04/20

Skatteministeren fastholder, at anmodning om førtidig udbetaling af skattekredit af underskud fra forsøgs- og forskningsudgifter for indkomståret 2019 skal indgives senest den 15. maj 2020.

Skatteministeriet fremsatte den 21. april lovforslag L 175, som er omtalt nærmere her.

Èt af elementerne i lovforslaget er, at virksomheder kan anmode om førtidig udbetaling af skattekredit efter ligningslovens § 8 X for indkomståret 2019, dvs. udbetaling af skatteværdien af underskud for indkomståret 2019, der stammer fra afholdelse af forsøgs- og forskningsudgifter. Skattekreditten udgør maksimalt DKK 5,5 mio.

Førtidig udbetaling medfører, at Skatteforvaltningen så vidt muligt overfører skattekreditten til virksomhedens skattekonto senest den 30. juni 2020, mod normalt i november 2020. Initiativet er således ment som en likviditetsmæssig hjælp til virksomhederne.

Skatteministeriet fastholder den 15. maj 2020 som frist for anmodning om førtidig udbetaling

Efter det fremsatte lovforslag skal virksomhederne anmode om førtidig udbetaling senest den 15. maj 2020. Dette er blevet mødt med bekymring, da virksomhederne dermed kun har 11 hverdage fra lovens forventede vedtagelse den 30. april og indtil, at anmodningen skal være indgivet senest den 15. maj.

Bekymringen skal bl.a. ses på baggrund af, at anmodningen skal ledsages af dels oplysninger fra virksomheden om karakteren og størrelsen af de konkrete udgifter, der er afholdt i indkomståret 2019, dels en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor. Det forventes, at revisor skal forholde sig til, om virksomheden ud fra den foreliggende dokumentation må anses for at have afholdt de pågældende udgifter i indkomståret, om udgifterne omfattes af skattekreditordningen, og om det ud fra den foreliggende dokumentation må anses for sandsynligt, at virksomheden vil have underskud i indkomståret.

Skatteministeren har imidlertid i et svar til Folketingets skatteudvalg  oplyst, at anmodningsfristen den 15. maj fastholdes. Det var foreslået at rykke fristen til den 1. juni, men det mener ministeren medfører, at Skatteforvaltningen ikke har den fornødne tid til at foretage kontrol inden udbetaling.

Påbegynd arbejdet nu, hvis der ønskes førtidig udbetaling

Lovforslaget skal som nævnt vedtages den 30. april. Virksomheder, der ønsker at gøre brug af muligheden for førtidig udbetaling af skattekredit, bør i lyset af fristen den 15. maj igangsætte arbejdet med det samme, herunder kontakte sin revisor med henblik på dennes erklæringsafgivelse.

Hvis virksomheden allerede har selvangivet og anmodet om skattekredit for indkomståret 2019 - fx hvis indkomståret blev afsluttet den 30. juni 2019 - må det antages, at virksomheden alligevel kan anmode om førtidig udbetaling af skattekredit, sådan at beløbet udbetales senest 30. juni 2020, i stedet for i november 2020. Dette er dog ikke umiddelbart omtalt i lovforslaget.

Skatteministeren vil i øvrigt i en bekendtgørelse fastsætte de nærmere regler om indholdet af revisorerklæringen. Bekendtgørelsen må komme umiddelbart efter, at lovforslaget er vedtaget.

Ellers kan der anmodes efter de sædvanlige regler

Virksomheder, der ikke ønsker eller kan nå at anmode om førtidig udbetaling af skattekredit, vil kunne anmode om udbetaling efter de sædvanlige regler for indkomståret 2019, dvs. samtidig med indgivelsen af selvangivelsen for indkomståret 2019 og med udbetaling normalt i november 2020.

Fristen for selvangivelsen for indkomståret 2019 er for de fleste skatteydere udskudt  til den 1. september 2020, som derfor også er anmodningsfristen, hvis der ikke søges om førtidig udbetaling.

Kontakt os

Lars Thygesen

Lars Thygesen

Partner, Corporate Tax, statsautoriseret revisor, PwC Denmark

Tlf: 2346 8244

Følg PwC