Ny bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger – i fire måneder

06/05/20

Nu er den nye bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger kommet. I denne nyhed har vi sammenfattet de væsentligste ændringer til den hidtil kendte ordning.

Som bekendt har et enigt Folketing besluttet at indføre bl.a. en kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger, hvis virksomheden oplever en væsentlig omsætningsnedgang som følge af COVID-19.

De oprindelige regler var fastsat i bekendtgørelse 350.2020, som siden blev ændret ved bekendtgørelse 398.2020. Ved ændringen blev bl.a. indført en regel om begrænsning af kompensation, hvis virksomheden havde underskud i sidste regnskabsår. Indførelse af denne ”underskudsregel” skyldtes overholdelse af EU’s statsstøtteregler.

Nu ophæves bekendtgørelse 350.2020 og erstattes af bekendtgørelse 574 af 5. maj 2020. Den nye bekendtgørelse skal udmønte den politiske aftale om forlængelse og justering af bl.a. hjælpepakken om kompensation for faste omkostninger, der blev indgået den 18. april 2020, og som vi har omtalt her.

Den nye bekendtgørelse medfører ændringer til de hidtidige regler på flere områder. Nedenfor gennemgår vi de væsentligste ændringer mv.

Kompensationsperioden

Kompensationsperioden - dvs. den periode, i hvilken virksomheden kan få kompensation for sine faste omkostninger - ændres sådan, at virksomheden skal søge om kompensation for én af følgende perioder:

a) Tre måneder beregnet fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020.

b) Fire måneder beregnet fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020.

Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, kan supplere perioden i litra a) eller b) ved at søge om kompensation for den særskilte periode, hvor virksomheden har forbud mod at holde åbent.

Den mulige kompensationsperiode udvides altså med én måned fra og med den 9. juni til og med den 8. juli 2020 – men der er ikke noget til hinder for alene at søge om kompensation for den hidtil kendte periode fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020.

Kompensationssatsen

Efter de tidligere regler skulle virksomhedens omsætningsnedgang udgøre minimum 40 % for at kunne modtage kompensation.

Det ændres nu til minimum 35 % i omsætningsnedgang, sådan at omsætningsnedgang i intervallet 35 % - 60 % berettiger til 25 % i kompensation af de faste omkostninger.

Kompensationssatserne er altså herefter følgende:

Omsætningsnedgang

Kompensationssats for faste omkostninger

Fra og med 35 % til 60 %

25%
Fra og med 60 % til 80 % 50%
Fra og med 80 % til 100 % 80%

Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, kompenseres med 100 % af virksomhedens faste omkostninger, i det tidsrum forbuddet er gældende, hvis virksomheden ikke har haft omsætning i denne periode. Det gælder uanset, om virksomheden i den samlede kompensationsperiode oplever en omsætningsnedgang på minimum 35 %. 

Referenceperioden

Referenceperioden er den sammenligningsperiode, som virksomhedens nedgang i omsætning opgøres i forhold til. Referenceperioden er:

a) Hovedregel

Perioden fra og med den 1. april 2019 til og med den 30. juni 2019.

b) Undtagelse 1

For virksomheder, der ikke har haft omsætning i perioden i a), danner perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020 grundlag for opgørelsen.

c) Undtagelse 2

For virksomheder, der ikke har haft omsætning i hele perioden i a) eller b), danner perioden fra stiftelsestidspunktet frem til og med den 9. marts 2020 grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned.

d) Undtagelse 3

Virksomheder omfattet af en i litra a)-c) angiven periode, der grundet helt særlige omstændigheder ikke vurderer, at denne referenceperiode giver et retvisende sammenligningsgrundlag for virksomheden, kan søge om at anvende en referenceperiode, der som minimum opgøres over tre sammenhængende måneder. Denne referenceperiode skal starte den 1. april 2019 eller senere og slutte senest den 9. marts 2020.

e) Undtagelse 4

Virksomheder, der pga. ”ekstraordinære omstændigheder” ikke omfattes af ”underskudsreglen” (se senere), undergives et særligt krav til referenceperioden. Det forekommer uklart, hvilken referenceperiode der skal bruges i denne situation.

Litra a)-d) ovenfor er i det store hele som i den hidtidige bekendtgørelse. 

For virksomheder, der ønsker at søge om kompensation for fire-måneders perioden 9. marts 2020 - 8. juli 2020, ser det på baggrund af bekendtgørelsens ordlyd umiddelbart ud til, at referenceperioden for opgørelse af omsætningsnedgangen stadig i udgangspunktet er en tre-måneders periode på 1. april – 30. juni 2019.

Dette vil dog føre til, at man skal sammenligne omsætningen i en tre-måneders referenceperiode med omsætningen i en fire-måneders kompensationsperiode.

Umiddelbart kan dette medføre et ”skævvredet” billede af en omsætningsnedgang, da referenceperioden og kompensationsperioden ikke er af samme længde – med heraf følgende mulige konsekvens for kompensationssatsen. Dette forekommer ikke umiddelbart i overensstemmelse med hensigten i hjælpepakken.

Maksimum for kompensation

I den tidligere ordning var der et maksimum for kompensationsbeløbet på DKK 60 mio.

I den nye ordning gælder, at en virksomhed maksimalt kan opnå kompensation på DKK 82,5 mio., hvis virksomheden anvender en kompensationsperiode på tre måneder (9. marts – 8. juni 2020).

Anvender virksomheden en kompensationsperiode på fire måneder (9. marts – 8. juli 2020), udgør det maksimale kompensationsbeløb DKK 110 mio.

For at modtage kompensation på mere end DKK 60 mio. - uanset om kompensationsperioden er tre måneder eller fire måneder - er det som udgangspunkt en betingelse, at virksomheden ikke har kapitalafgang, herunder udbetaler udbytte, eller foretager aktietilbagekøb, i regnskabsår med balancedag i 2020 og 2021. Og dette skal dokumenteres ved indgivelse af en erklæring for virksomheder, der ansøger om kompensation på mere end DKK 60 mio.

Kapitalafgang mv. kan dog ske, hvis et aktietilbagekøb sker som følge af individuel aftale med medarbejdere i virksomheden eller virksomhedens datterselskab eller virksomhedens bestyrelsesmedlemmer indgået før den 9. marts 2020.

Som i den tidligere ordning kan kompensationen for faste omkostninger ikke overstige den nominelle nedgang i omsætningen fra referenceperioden (i udgangspunktet tre måneder) til kompensationsperioden (som kan være enten tre måneder eller fire måneder).

Minimumsbeløb for faste omkostninger i kompensationsperioden

I den tidligere ordning skulle virksomheden have faste omkostninger i tre-måneders kompensationsperioden 9. marts - 8. juni 2020 på mindst DKK 25.000 for at kunne modtage kompensation.

Det ændres sådan, at hvis der anvendes en tre-måneders kompensationsperiode 9. marts - 8. juni 2020, skal virksomheden have faste omkostninger i perioden på mindst DKK 12.500.

Anvender virksomheden en kompensationsperiode på fire måneder (9. marts – 8. juli 2020), skal virksomheden have faste omkostninger i perioden på mindst DKK 16.666.

”Underskudsreglen”

Ved ændringsbekendtgørelse 398.2020 blev ”underskudsreglen” som nævnt indført.

Efter den hidtidige affattelse af underskudsreglen blev virksomhedens i øvrigt opgjorte kompensationsbeløb for faste omkostninger reduceret, hvis virksomhedens ”seneste resultat” var negativt. Dette seneste resultat var det regnskabsmæssige resultat efter skat i en nærmere bestemt periode.

Den hidtidige affattelse af underskudsreglen medførte, at virksomhedens i øvrigt opgjorte kompensation for faste omkostninger blev reduceret med en fjerdedel af virksomhedens seneste resultat, ganget med den konkrete virksomheds procentsats for kompensation for faste omkostninger.

Underskudsreglen vil efter den ændrede bekendtgørelse skulle udmøntes på følgende måde:

Hovedregel

 • Hvis virksomhedens seneste resultat er negativt, reduceres virksomhedens kompensation for faste omkostninger.
 • Anvendes en tre-måneders kompensationsperiode 9. marts – 8. juni 2020, beregnes reduktionen uændret som en fjerdedel af virksomhedens seneste resultat, ganget med den konkrete virksomheds procentsats for kompensation for faste omkostninger.
 • Anvendes en fire-måneders kompensationsperiode 9. marts – 8. juli 2020, beregnes reduktionen som en tredjedel af virksomhedens seneste resultat, ganget med den konkrete virksomheds procentsats for kompensation for faste omkostninger.

Undtagelse

 • Undtagelse 1: Hvis reduktionen efter hovedreglen er mere end 50 % af kompensationsbeløbet, kan Erhvervsstyrelsen efter en konkret vurdering af virksomhedens forventede negative resultat og variable omkostninger i kompensationsperioden fastholde en udbetaling på 50 % af kompensationsbeløbet.
  Efter den nye bekendtgørelse gælder, at virksomheder omfattet af ovenstående efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen skal indsende virksomhedens forventede resultat og variable omkostninger for den valgte kompensationsperiode.
 • Undtagelse 2: Hvis virksomhedens seneste resultat er negativt som følge af ”ekstraordinære omstændigheder” angivet i nummer 1) og 2) nedenfor, vil virksomhedens kompensation for faste omkostninger ikke blive reduceret (det bemærkes, at det formentligt skal forstås som nummer 1) ”eller” 2) nedenfor):
 1. Virksomhedens resultat for de tre regnskabsår med balancedag i 2017, 2018 og 2019 er samlet set positivt, eller virksomhedens resultat er positivt for hvert af de tre regnskabsår med balancedag i 2016, 2017 og 2018.
 2. Virksomheden kan dokumentere, at det seneste resultat er negativt som følge af ekstraordinære omstændigheder. Der er udarbejdet særskilt vejledning om ansøgning til den midlertidige kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger, herunder om dokumentation af ekstraordinære omstændigheder. I den politiske aftale er bl.a. følgende nævnt som mulige eksempler herpå: klimainvesteringer, energieffektiviseringer og ekstraordinær vækst.

Afgrænsningen af ”faste omkostninger”

Afgrænsningen af ”faste omkostninger” er ikke ændret. Og lønudgifter indgår stadig ikke, heller ikke selvom disse ikke kompenseres efter ”lønkompensationsordningen” (dog undtaget lønomkostninger, som er nødvendige for at opretholde en nødbemanding til nødvendig pasning af dyrene i zoologiske anlæg).

Der er heller ikke ændret på, at der ydes godtgørelse for 80 % af udgifterne til revisorpåtegning, hvis virksomhedens ansøgning udløser kompensation, dog maksimeret til DKK 16.000. i godtgørelse.

Virksomheder, der ikke kan modtage kompensation (”skattely-betingelse”)

Efter den nye bekendtgørelse gælder, at:

 1. Retten til kompensation er betinget af, at virksomheden har betalt og for indkomståret 2020 vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler.
 2. Dette indebærer efter bekendtgørelsen, at retten til kompensation er betinget af, at virksomheden selv eller en legal ejer, der har kontrol med virksomheden, fx i form af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 %, ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over lande med skattely.

Og virksomheden skal i ansøgningen under strafansvar på tro og love erklære, at virksomheden har betalt og for indkomståret 2020 vil betale, som den er forpligtet i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler.

Denne ”skattely-betingelse” blev indført med den politiske aftale indgået den 18. april 2020. Den nærmere forståelse heraf har været usikker. Og usikkerheden bliver ikke mindre efter ordlyden af den nye bekendtgørelse:

 • Det er for det første usikkert, om betingelse 1) (virksomheden har betalt og for indkomståret 2020 vil betale den skat) ”overtrumfer” betingelse 2) (ikke legal ejer i skattely). Med andre ord: Hvis virksomheden har betalt alle skatter for indkomståret 2020 i henhold til nationale regler og gældende internationale aftaler i henhold til betingelse 1), er betingelse 2) om ejerforholdene så uden betydning?
 • For det andet forekommer det efter betingelse 2) lidt uklart, hvordan den kompensationssøgende virksomhed selv skulle kunne være skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over lande med skattely. Den kompensationssøgende virksomhed skal således efter bekendtgørelsen være en juridisk person eller en personligt ejet virksomhed mv., der senest den 9. marts 2020 er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), dvs. en ”dansk” virksomhed. Det er muligt, at bekendtgørelsens ordlyd om, at ”virksomheden ikke selv må være skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over lande med skattely”, skal forstås derhen, at virksomheden efter de skatteretlige regler ikke må have ”ledelsens sæde” i et sådant land.
 • For det tredje er begrebet ”legal ejer” i betingelse 2) ikke defineret i den nye bekendtgørelse. Umiddelbart læst er den legale ejer en ejer, som direkte ejer aktier/anparter mv. i den danske kompensationssøgende virksomhed - dvs. den juridiske ejer.
 • For det fjerde er begrebet ”EU’s liste over lande med skattely” ikke defineret i den nye bekendtgørelse. Men det er formentligt disse lande (angivet med deres engelske navne):
  - American Samoa
  - Cayman Islands
  - Fiji
  - Guam
  - Oman
  - Palau
  - Panama
  - Samoa
  - Trinidad and Tobago
  - US Virgin Islands
  - Vanuatu
  - Seychelles

Den nærmere rækkevidde af ”skattely-betingelsen” vil forhåbentligt fremgå af vejledningen.

Involvering af revisor

Reglerne herom er uændrede, dvs. der skal afgives revisorerklæring om:

 • ·De realiserede faste omkostninger i (som udgangspunkt) perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020.
 • Den realiserede omsætning i referenceperioden, og
 • Virksomhedens seneste resultat (jf. ”underskudsreglen”). 

Ansøgningsfrist mv.

Efter den tidligere bekendtgørelse var ansøgningsfristen den 30. juni 2020.

Efter den nye bekendtgørelse skal der ansøges senest den 31. august 2020. Og det er heri anført, at:

 • Ansøgningen omfatter en kompensationsperiode på tre eller fire måneder.
 • Virksomheden kan kun få kompensation udbetalt én gang – dog med følgende undtagelser:
  a) Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, kan i ansøgningen særskilt anmode om kompensation for perioden, hvor virksomheden har forbud mod at holde åbent.
  b) Virksomheder, der ansøger om kompensation for en kompensationsperiode på tre måneder, kan ansøge om yderligere kompensation i følgende situationer:
  1) Virksomheden kan søge om kompensation på mere end DKK 60 mio., hvis denne er berettiget hertil efter reglerne i den nye bekendtgørelse.
  2) Virksomheden kan søge om forlængelse af kompensationsperioden til fire måneder, og modtage en for hele perioden reguleret kompensation efter reglerne for en kompensationsperiode på fire måneder.

Umiddelbart læst betyder 1), at virksomheder, der har ansøgt og/eller fået udbetalt kompensation for tre måneder, og som er undergivet det hidtidige maksimumsbeløb på DKK 60 mio., kan opnå det nye maksimumsbeløb på DKK 82,5 mio. ved at søge om en yderligere kompensation.

Mens 2) umiddelbart læst betyder, at virksomheder, der har ansøgt og/eller fået udbetalt kompensation for tre måneder, frivilligt kan vælge at gå over på ansøgning om kompensation for fire måneder.

Kontrolfrister mv.

Efter den tidligere bekendtgørelse skulle virksomheden senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over virksomhedens faktiske omsætning samt virksomhedens faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden til Erhvervsstyrelsen. Det gælder stadigt.

Herudover gælder, at hvis virksomhedens seneste resultat, jf. ”underskudsreglen”, er negativt, skal virksomheden yderligere indsende resultatet for kompensationsperioden. Dette forekommer uklart formuleret i bekendtgørelsen.

Hvis virksomhedens:

 • Faktiske omsætning i kompensationsperioden,
 • Faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden,
 • Seneste resultat, eller
 • Øvrige oplysninger

afviger fra det i ansøgningen anførte, træffer Erhvervsstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation, enten i opadgående retning (yderligere kompensation til virksomheden) eller i nedadgående retning (tilbagebetaling af kompensation fra virksomheden).

Ikrafttræden

Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 6. maj 2020, men finder anvendelse på ansøgninger modtaget fra og med den 2. april 2020 (datoen for udstedelse af den oprindelige bekendtgørelse 350.2020).

Virksomheder, der på ikrafttrædelsestidspunktet den 6. maj 2020 har ansøgt eller fået udbetalt kompensation for faste omkostninger, kan ansøge på ny efter reglerne i den nye bekendtgørelse, hvorved kompensationsbeløbet vil blive reguleret ud fra virksomhedens tidligere ansøgning.

Afslutning

Der er i skrivende stund ikke kommet yderligere vejledning eller andet fra Erhvervsstyrelsen, der administrerer ordningen og den nye bekendtgørelse. Tiden må vise, om vejledning mv. afklarer nogle af ovenstående usikkerheder og/eller giver yderligere bidrag til forståelsen.

Kontakt os

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Lars Thygesen

Lars Thygesen

Partner, Corporate Tax, statsautoriseret revisor, PwC Denmark

Tlf: 2346 8244

Steffen Damsgaard Sørensen

Steffen Damsgaard Sørensen

Partner, Assurance, PwC Denmark

Tlf: 8932 5694

Følg PwC