Den nye ansøgningsrunde til lønkompensation er nu åbnet

02/06/20

Den 29. maj 2020 blev den nye bekendtgørelse om lønkompensation offentliggjort, og ansøgningsrunden for forlængelse af ordningen til den 8. juli er nu åbnet.

Vigtige opdateringer

Virksomheder, der ønsker at ansøge om lønkompensation, skal søge senest den 30. juli 2020. 

Når der ansøges om forlængelse efter den 29. maj 2020, skal virksomheder være opmærksomme på, at medarbejderstaben ifølge virksomhedsguiden.dk fastsættes ud fra antallet af ansatte med kontraktuel tilknytning til virksomheden pr. 8. marts 2020.

Virksomheder kan ikke søge om forlængelse, hvis de ikke har en allerede godkendt ansøgning om lønkompensation, da der ikke vil være en ansøgt periode at forlænge. I dette tilfælde ansøges der således én gang for perioden 9. marts til 8. juli 2020. 

Det er ikke muligt at søge om forlængelse i virksomheder, der har afskediget medarbejdere af økonomiske årsager i kompensationsperioden.

Kompensationen fastsættes ud fra de lønaftaler, som var gældende, da der oprindeligt skete indtræden i ordningen.

Virksomhedsguiden.dk har ligeledes opdateret deres ansøgningsvejledning, herunder en beskrivelse af, hvor mange dage, virksomhederne skal undtage ved ansøgningen. Her fremgår det, at beregningen af lønkompensation bygger på kalenderdage og ikke arbejdsdage. Virksomheder skal derfor være opmærksomme på at medtage weekender, helligdage m.v., i opgørelsen. 

I ansøgningsvejledningen på virksomhedsguiden.dk gives følgende eksempler, hvor dage skal undtages i ansøgningen:

 1. Du vælger at genindkalde en medarbejder i én måned ud af de tre måneder, hvor denne er hjemsendt. Du skal indtaste 31 kalenderdage, for at kompensationsberegningen bliver retvisende.
 2. Du ved, at din medarbejder skal holde en uges ferie uden løn eller en uge på uddannelse. Uanset hvor mange ugentlige arbejdsdage din medarbejder normalt har, skal du skal indtaste 7 dage.
 3. Du vælger at lave en rotationsordning, hvor du genindkalder din medarbejder 2 ud af 5 arbejdsdage i ugen. Du skal opgøre antallet af arbejdsdage, hvor medarbejderen er genindkaldt. For hver gang din medarbejder er genindkaldt 5 arbejdsdage, skal du lægge to dage til for at tage højde for weekender. 

Det er PwC’s vurdering, at dette har været meget uklart for mange virksomheder, hvorfor vi opfordrer til, at virksomheder sørger for at have dette in mente, så de er forberedt på efterreguleringen, når lønkompensationsperioden er slut.

Afskedigelse i kompensationsperioden

Ifølge den netop offentliggjorte bekendtgørelse, anses økonomisk begrundet varsling eller afskedigelse i kompensationsperioden for at være en fuldstændig afbrydelse af kompensationsperioden, hvorefter det kompensationsberettigede beløb reduceres forholdsmæssigt i hele påbegyndte dage, og eventuel overskydende allerede udbetalt kompensation skal tilbagebetales.Erhvervsstyrelsen kan træffe afgørelse om hel eller delvist tilbagebetaling af kompensation, hvis der er udbetalt for stor kompensation som følge af, at hjemsendelsen afbrydes før udløbet af den i ansøgningen oplyste forventede hjemsendelsesperiode. 

Virksomheder skal således alene tilbagebetale kompensation for den resterende del af lønkompensationsperioden efter varslingen/afskedigelsen, og dette gælder kompensation for alle hjemsendte medarbejdere, uanset om de er varslet afskediget eller ej. Der er her tale en ny udmelding, idet PwC har erfaret, at Erhvervsstyrelsen har oplyst til flere, at der ved økonomisk begrundet varsling/afskedigelse skulle ske tilbagebetaling af kompensation for hele kompensationsperioden og således ikke kun for den resterende del af perioden. 

“Skattely-undtagelse”

Det fremgår af bekendtgørelsens § 4, stk. 8, at retten til kompensation er betinget af, at virksomheden for indkomståret 2020 har betalt eller vil betale den skat, som den er forpligtet til i henhold til gældende internationale aftaler og nationale regler. 

Det indebærer efter bekendtgørelsen, at retten til kompensation er betinget af i) at virksomheden ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, og af ii) at en legal ejer, der har kontrol med virksomheden, f.eks. som følge af besiddelse af en ejerandel på mindst 25 %, ikke er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner. 

Betingelsen i ii) finder tilsvarende anvendelse for det øverste danske moderselskab i en eventuel dansk sambeskatning, hvori virksomheden indgår.

Indholdsmæssigt er ovenstående identisk med den tilsvarende undtagelse i § 6, stk. 2, i bekendtgørelse 574.2020 om kompensation for faste omkostninger - dog med den væsentlige forskel, at betingelse ii) i ordningen om lønkompensation ikke alene gælder den kompensationssøgende virksomhed selv, men også gælder for det øverste danske moderselskab i en eventuel dansk sambeskatning, hvori den kompensationssøgende virksomhed indgår. 

Et sådant moderselskab kunne fx være et dansk (opkøbs-)selskab, der har opkøbt aktierne i den kompensationssøgende virksomhed. Dette danske moderselskab må altså heller ikke have en legal ejer med kontrol, der er skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner.

I ordningen for faste omkostninger har det været drøftet, om “legal ejer”:

 • Kun omfatter situationer, hvor der er direkte kontrol med den kompensationssøgende virksomhed fra en ikkesamarbejdsvillig skattejurisdiktion

 • Eller også omfatter situationer med indirekte kontrol, dvs. hvor der er indskudt et mellemliggende selskab i en samarbejdsvillig skattejurisdiktion mellem den kompensationssøgende virksomhed og den ultimative ejer hjemmehørende i en ikkesamarbejdsvillig skattejurisdiktion.

En sådan tvivl foreligger ikke i den nye bekendtgørelse om lønkompensation, for i § 4, stk. 9, er det udtrykkeligt anført, at hvis virksomheden indirekte kontrolleres af en fysisk eller juridisk person, der er  skattemæssigt hjemmehørende i et land, som optræder på EU’s liste over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktioner, er retten til kompensation betinget af, at der ikke er blevet indsat mellemliggende selskaber i ejerskabsstrukturen mellem virksomheden og den pågældende fysiske eller juridiske person med opfyldelse af betingelsen i stk. 8, som hovedformål eller et af hovedformålene.

Denne “omgåelsesklausul” i stk. 9 er imidlertid ikke ganske klar. Efter ordlyden skal det mellemliggende selskab således være “blevet indsat med opfyldelse af betingelsen i stk. 8, som hovedformål eller et af hovedformålene”. 

Dette kan forstås sådan, at det mellemliggende selskab skal være indsat med det hovedformål (eller som et hovedformål), at den kompensationssøgende virksomhed opfylder betingelserne for at modtage lønkompensation. 

Hvis dette er den korrekte forståelse, kan det dernæst anføres, at er det mellemliggende selskab indsat inden, at corona-krisen og dermed lønkompensationsordningen overhovedet blev aktuel, bør omgåelsesklasulen i stk. 9 ikke have betydning. Og videre, at det samme resultat bør gælde, hvis det mellemliggende selskab er indsat efter, at lønkompensationsordningen blev aktuel, men uden, at opfyldelse af betingelserne herfor var et hovedformål med indsættelsen.

I forhold til virkningstidspunktet for “skattely-undtagelsen” finder bestemmelserne i § 4, stk. 8 og 9, alene anvendelse på ansøgninger modtaget fra og med ikrafttrædelsestidspunktet den 29. maj 2020 (datoen for bekendtgørelse af den nye bekendtgørelsen i lovtidende), og alene for den del af virksomhedens kompensationsperiode, der løber fra og med 9. juni 2020 til og med 8. juli 2020 (dvs. den “fjerde måned”). 

EU’s liste over ikke samarbejdsvillige skattejurisdiktioner omfatter:

 • Amerikansk Samoa

 • Caymanøerne

 • Fiji

 • Guam

 • Oman

 • Palau

 • Panama

 • Samoa

 • Trinidad og Tobago

 • De Amerikanske Jomfruøer

 • Vanuatu

 • Seychellerne

Læs om den udvidede ordning her, samt den opdaterede ansøgningsvejledning her, samt den offentliggjorte bekendtgørelse her.

 

Kontakt os

Jeanette Vallat

Jeanette Vallat

Director, PwC Denmark

Tlf: 3945 9250

Følg PwC