Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Klimaaftale: Væsentlige ændringer på vej til energi- og varmesektoren

09/07/20

Regeringens klimaaftale for energi og industri af 22. juni 2020 stiller krav til både energi- og varmesektoren, og forsyningsbranchen må forvente at skulle tilpasse sig nye incitamentsstrukturer og regulering. Få indsigt i de væsentligste punkter i den nye aftale, som vil få betydning for varmeselskaberne.

Aftalen indeholder en del ændringer, der påvirker jer som varmeselskaber, bl.a.

  • Afgiftsændringer
  • Ophævelse af visse forbrugeres binding til naturgasnettet
  • Ophævelse af kraftvarmekravet
  • Bæredygtig biomasse

Der indkaldes desuden til forhandlinger om ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren i løbet af anden halvdel af 2020, hvori også mulighederne for geotermi behandles. Regeringen vil fremlægge modeller forud for forhandlingerne. Den nye regulering skal sikre lave forbrugerpriser og CO2-reduktioner gennem en omkostningseffektiv omstilling af fjernvarmesektoren.

Afgiftsændring

Regeringen vil fremme udbredelsen af den grønne fjernvarme. I aftalen fastlægges en række ændringer i afgiftsstrukturen.

Vi har skrevet en lille artikel om ændringerne her.

PwC’s afgiftsteam har stor erfaring med kraftvarmeselskaber, og hvordan deres økonomi og drift påvirkes af brændselsafgifterne. Hvis I allerede nu har brug for sparring til at forudse betydningen af afgiftsændringerne for netop jer, står teamet til rådighed for en uformel drøftelse af konsekvenserne og en snak om, hvordan man bedst kommer ændringen i forkøbet, fx ved omlægning af kraftvarmeproduktionen.

Vi kan også hjælpe med analyser af den økonomiske betydning af de endelige afgifter, og hvordan produktionen optimeres under den nye afgiftsstruktur.

Forbrugere flyttes fra naturgas til fjernvarmenettet

Aftaleparterne er enige om at ophæve den binding til naturgasnettet, som visse forbrugere er underlagt. Det er for at sikre, at ingen forbrugere er pålagt at købe varme produceret med fossile varmekilder. Samtidig vil regeringen give økonomiske tilskud til forbrugere, der ønsker at tilslutte sig fjernvarmenettet. Dette vil forventeligt flytte nogle forbrugere fra naturgas/olie til fjernvarmenettet. Med aftalen håber man, at fjernvarmeselskaberne kan udvide forsyningsområdet og tilslutte nye forbrugere. Derudover bliver der også afsat midler til omstilling fra olie- og naturgasfyr til varmepumper.

Det kan være relevant at se på, om I som varmeselskab skal tilbyde eksempelvis varmepumpeløsninger, hvis fjernvarmen af den ene eller anden grund ikke kan lade sig gøre.

Ophævelse af kraftvarmekravet

Kraftvarmekravet ophæves, og kraftvarmeværker er dermed ikke længere er pålagt at have samproduktion af el- og varme. Samtidig ophæves brændselsbindingen til naturgas. På den måde skal det gøres lettere for varmesektoren at udnytte nye teknologier baseret på elektrificering, fx varmepumper og geotermi.

Denne del af aftalen øger mulighederne for investeringer i nye teknologier. Samtidig vil en ophævelse af kraftvarmekravet gøre produktionen mere fleksibel, understøtte markedstilpasning og konkurrencedygtige priser. Særligt for de værker, der bliver hårdt ramt af bortfald af grundbeløbet, vil ophævelsen af kraftvarmekravet være en positiv nyhed.

PwC’s Energi- og forsyningsteam kan hjælpe med at analysere de regulatoriske og økonomiske konsekvenser af en udfasning af elproduktionen. Vi kan også hjælpe med muligheder for at få dækket investeringsomkostninger til nye, grønne teknologier.

Dokumentation for bæredygtig biomasse

Med regeringens klimaaftale vil der for biomassefyrede værker komme et lovkrav om dokumenteret bæredygtighed af træbiomasse til energi. Dette er ikke nærmere defineret i aftalen, men er beskrevet i regeringens klimaudspil fra maj 2020. Bl.a. skal det sikres, at træet er lovligt fældet, bliver genplantet, at produktionen beskytter biodiversiteten, og at udledningerne i produktionen holdes på et lavt niveau. I klimaudspillet giver regeringen udtryk for, at den ønsker at bygge videre på eksisterende internationale certificeringsordninger for biomasse. Som det ser ud nu, er der altså ikke lagt op til en særskilt dansk certificering.

PwC’s Sustainability & Governance team har stort kendskab til de forskellige bæredygtighedscertificeringer af træ til biomasse. Hvis kravene til dokumentation og sporbarhed af bæredygtig biomasse øges, kan det blive nødvendigt for det enkelte selskab at stille sig mere kritisk overfor de eksisterende certificeringer. Her kan vores specialister rådgive jer om, hvilken dokumentation I kan efterspørge fra leverandørerne for at sikre bæredygtigheden og sporbarheden, og hvordan I selv kan sandsynliggøre, at den biomasse I køber, faktisk er bæredygtig.

De skærpede krav kan også åbne op for muligheder for danske virksomheders investering i nye biobrændsler, hvor bæredygtigheden kan dokumenteres gennem hele produktionskæden. Med den tekniske og miljømæssige viden, der er forankret hos de danske biomassefyrede værker, kan der opstå gode synergier mellem varmeproduktion og produktudvikling. Vi ser allerede innovative produkter, der fx udnytter restprodukter til produktion af bæredygtigt biobrændsel.

Kontakt os

Jens Pultz Pedersen

Director, Sustainability Solutions, PwC Denmark

Tlf: 3945 9234

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Thomas Riis

Partner, Statsaut. revisor, Energi & forsyning, PwC Denmark

Tlf: 2961 5910

Følg PwC