Regeringens lovprogram 2020-21

Direkte skat - selskaber mv.

Regeringen har i forbindelse med åbningen af Folketinget præsenteret et lovprogram (download det fulde lovprogram, PDF)  om bl.a. ændringer inden for skat, moms og afgifter.

Er du nysgerrig på, hvad lovprogrammet indeholder, så kan du her læse mere om, hvad lovprogrammet indeholder vedrørende direkte skat - selskaber mv..

Du finder links til andre områder i lovprogrammet længere nede.

Det offentliggjorte lovprogram omtaler ikke de tiltag, som regeringen har lagt til grund for finansieringen af sit forslag om en tilbagetrækningsreform (”Arne-forslaget”), dvs. fx initiativet om lagerbeskatning af selskabers investeringsejendomme.

Af lovprogrammet for Beskæftigelsesministeriets område fremgår det dog, at lovforslag om en ny ret til tidlig pension for visse personer med lang anciennitet på arbejdsmarkedet forventes fremsat i november. Om dette lovforslag også vil indeholde lovændringer relateret til finansieringen, herunder på skatteområdet, er uvist.

Lovprogrammet på skatteområdet indeholder derimod genfremsættelse af en del forslag, der allerede blev fremsat i 2019/20, men ikke nåede at blive vedtaget.

På lovprogrammet er bl.a.:

Udgifter til forsøg og forskning - forhøjet fradragsret i indkomstår 2020 og 2021

Ifølge det tidligere offentliggjorte lovudkast skal de nuværende satser for fradrag for udgifter til forsøg og forskning på 103 % i 2020 og 105 % i 2021 hæves, så de nævnte udgifter i begge indkomstår kan fradrages med 130 %. De nye forhøjelser af fradraget er dog maksimeret, så virksomheder maksimalt kan få en skatteværdi af merfradraget på 50 mio. kr. for hvert af de to år.

Læs mere om det tidligere lovudkast: Skattefradrag på 130 % for udgifter til forskning og udvikling i 2020 og 2021 – udkast til lovforslag er offentliggjort 

Lovforslaget forventes fremsat i oktober.

Fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v.

Lovforslaget kommer som følge af, at hidtidig dansk praksis er blevet underkendt af EU-domstolen. Ifølge lovforslaget skal danske selskaber kunne fradrage underskud fra visse udenlandske datterselskaber, udenlandske faste driftssteder og udenlandske faste ejendomme, når underskuddene er endelige og betingelser opfyldes. Forslaget er en genfremsættelse af L 48 fra 2019/20.

Lovforslaget forventes fremsat i oktober.

Fast driftssted – definition justeres

Ved lovforslaget justeres definitionen af, hvornår der foreligger et fast driftssted, så den bliver i overensstemmelse med OECD’s modeloverenskomst fra 2017. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 48 fra 2019/20, der medfører en udvidelse af agentreglen og indførelse af en ”anti-fragmentation rule”.

Læs mere om det tidligere lovudkast: Ny definition af fast driftssted i dansk skatteret

Lovforslaget forventes fremsat i oktober.

Skønsmæssige ansættelser i relation til TP-dokumentation

Lovforslaget skal tydeliggøre Skatteforvaltningens adgang til at foretage en skønsmæssig ansættelse af indkomsten, når TP-dokumentationen ikke er sendt rettidigt. Tydeliggørelsen er blevet nødvendiggjort af Højesterets underkendelse af skattemyndighedernes hidtidige praksis.

Lovforslaget er en genfremsættelse af L 48 fra 2019/20, der indeholdt forslag om, at TP-dokumentationen skulle indgives senest 60 dage efter fristen for indgivelse af selvangivelsen.

Læs mere om det tidligere lovudkast her: Krav om indsendelse af transfer pricing-dokumentation samtidig med selvangivelsen (oplysningsskemaet)

Lovforslaget forventes fremsat i oktober.

Udsættelse af indberetningsfristen om visse grænseoverskridende ordninger (DAC6)

Ved lovforslaget skabes der mulighed for at udskyde fristen for udveksling af oplysninger efter det såkaldte DAC6-direktiv om indberetning og udveksling af oplysninger om visse grænseoverskridende skatteordninger. Ved bekendtgørelse nr. 1049 af 29. juni 2020 blev fristen for at foretage indberetning udskudt 6 måneder (til 1. januar henholdsvis 28. februar 2021 afhængigt af, hvornår første skridt i den grænseoverskridende ordning var taget). Udskydelse af myndighedernes pligt til at udveksle oplysninger kunne ikke ske ved bekendtgørelse, men krævede et lovforslag, der så bliver fremsat i det kommende folketingsår.

Lovforslaget er allerede fremsat.

Erhvervsdrivende fonde – skattefri overdragelse af erhvervsvirksomhed

Lovforslaget skal forbedre de skattemæssige vilkår ved overdragelse til en erhvervsdrivende fond, og det er en opfølgning på aftalen om at sikre skattefri overdragelse af erhvervsvirksomhed til erhvervsdrivende fonde. Lovforslaget er en genfremsættelse af L 156 fra 2019/20.

Lovforslaget forventes fremsat i oktober.

Finansielle virksomheder – indberetning af skattepligtige udbetalinger

Lovforslaget skal indføre indberetningspligt vedrørende skattepligtige udbetalinger fra finansielle virksomheder til deres kunder.

Lovforslaget forventes fremsat i oktober.

CFC-beskatning – implementering af skatteundgåelsesdirektiv

Lovforslagets formål er at justere de gældende danske CFC-regler, sådan at der sker en implementering i dansk ret, der opfylder minimumskravene ifølge EU’s skatteundgåelsesdirektiv. Lovforslaget er en ”tilpasset” genfremsættelse af L 48 fra 2019/20, der bl.a. indebar, at CFC-indkomsten blev udvidet til også at omfatte ”inkluderet royalty” (anden indkomst af immaterielle aktiver).

Forslaget blev mødt med stor kritik, herunder at der skete ”overimplementering”, og det bliver spændende at se, om denne kritik er imødekommet i det kommende lovforslag. Det fremgår ikke af lovprogrammets formulering, hvilken ”tilpasning”, der er foretaget, herunder om der implementeres en ”substanstest”.

Læs mere om det tidligere lovforslag: Forslag om ændring af CFC-reglerne

Lovforslaget forventes fremsat i november.

Foranstaltninger i forhold til lande på EU’s sortliste

Formålet med lovforslaget er at indføre konkrete lovgivningsmæssige foranstaltninger i forhold til lande, der indgår på EU’s sortliste, så der skabes et yderligere incitament for de oplistede lande til at efterleve EU-sortlistens kriterier.

Det fremgår ikke af lovprogrammet hvilke foranstaltninger, som påtænkes.

Lovforslaget forventes fremsat i november.

Manglende regelefterlevelse på skatteområdet

Lovforslaget skal skærpe sanktionsmulighederne ved manglende regelefterlevelse på skatteområdet ved bl.a. at udvide reglerne om sikkerhedsstillelse for at styrke indsatsen mod organiseret svig, og ved at skærpe sanktionsmulighederne ved manglende indsendelse af oplysninger til Skatteforvaltningen.

Lovforslaget forventes fremsat i november.

Beskatning af foreninger og investeringsinstitutter

Lovforslaget skal sikre, at beskatningen af udenlandske foreningers og investeringsinstitutters udbytter fra danske aktier er i overensstemmelse med EU-retten, og er i forhold til investeringsinstitutter en opfølgning på en EU-dom.

Lovforslaget forventes fremsat i januar.

Kontakt os

Klaus Okholm

Klaus Okholm

Partner, Corporate Tax, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 8932 5680

Lars Thygesen

Lars Thygesen

Partner, Corporate Tax, statsautoriseret revisor, PwC Denmark

Tlf: 2346 8244

Følg PwC