Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Ændringer til den økonomiske regulering af vandsektoren: Mens vi venter…

17/11/20

I den politiske aftale om ændringer til den økonomiske regulering af vandsektoren fra november 2018 blev der sat fokus på miljø, klima og teknologiudvikling. Med et vurderet effektiviseringspotentiale på 2,5 mia. kr. blev det også vedtaget, at der fortsat skal gennemføres markante effektiviseringer i sektoren.

Status for implementering af nye regler

Aftalen indeholder en række delelementer, hvoraf enkelte er gennemført. Dog venter vandsektoren fortsat på implementeringen af de elementer, som forventes at være mest betydningsfulde for de fleste selskaber. Elementerne er oplistet nedenfor med status for implementering:

1 Implementering af fleksible indtægtsrammer Afventer
2 Dækning af finansieringsomkostninger Afventer
3 Loft over forbrugernes betaling til skatteomkostninger  Afventer
4 Fleksibel reguleringsmodel for mindre, forbrugerejede selskaber  Gennemført
5 Høj forsyningssikkerhed og forbrugertilfredshed  Afventer
6 Stærkt økonomisk tilsyn med sektoren  Gennemført
7 Tilpasning af modregningsreglerne  Afventer

Konsekvens af udtræden for mindre vandselskaber

De mindre forbrugerejede vandselskaber med en debiteret mængde under 800.000 m3 havde i foråret 2020 muligheden for at træde ud af den økonomiske regulering og skattepligt. Selskaber, som valgte at anvende denne mulighed, vil fremadrettet være reguleret via hvile-i-sig-selv-princippet, hvor indtægter skal være lig med omkostningerne over en årrække. Kommunalbestyrelsen skal fortsat godkende vandselskabets takster, ligesom vandselskabet stadig vil være omfattet af de øvrige bestemmelser i vandsektorloven. Det omfatter blandt andet kravet om indberetning til Miljøstyrelsens performance-benchmarking, som evaluerer sundhed, forsyningssikkerhed, energi, klima og miljø.

Mindre selskaber, som ikke træder ud af den økonomiske regulering, bliver også påvirket af de nye regler. Selskaber, som behandler mindre end 800.000 m3 vand, var tidligere undtaget Forsyningssekretariatets regulatoriske benchmarking. Denne undtagelsesregel bortfalder, og fra 2022 vil alle vandselskaber, som modtager økonomiske rammer, også blive benchmarket med risiko for at modtage et individuelt effektiviseringskrav. Dette medfører en række øgede krav til indberetninger, som vandselskaberne med fordel kan forberede sig på allerede i 2021. Det gælder både de mindre, kommunalt ejede selskaber og private, som ikke har valgt at udtræde.

Fleksible indtægtsrammer

Et af de vigtige elementer, som endnu ikke er indført, er fleksible rammer. Med hensigten om at skabe mere fleksible og hensigtsmæssige indtægtsrammer vil disse fremadrettet både kunne stige og falde. Dette sker ved, at rammerne ved hver overgang til en ny 4-årig reguleringsperiode automatisk tilpasses gennemsnittet af de faktiske omkostninger, som vandselskaberne har afholdt i den foregående periode.

Dækning af finansieringsomkostninger

Vandselskaber kan i dag opkræve finansielle omkostninger baseret på de faktiske rentebetalinger m.m., som selskabet afholdt i 2015. Når dette element fra den politiske aftale implementeres, giver det selskaberne mulighed for ligeledes at opkræve finansieringsomkostninger hos forbrugerne på baggrund af en gennemsnitlig finansieringsomkostning for de fremadrettede investeringer. Den nærmere model for finansieringsrammen fastsættes af Forsyningssekretariatet efter nærmere analysearbejde.

Hvad bringer fremtiden?

På PwC’s webinar den 9. december sætter vi fokus på de kommende justeringer af den økonomiske regulering af vandsektoren. Her kan du blandt andet høre mere om, hvad der forventes at ligge til grund for de fleksible rammer, og hvordan I som vandselskab bedst ruster jer til de kommende regelændringer.

Hør mere og tilmeld dig PwC’s webinar den 9. december

Kontakt os

Claus Dalager

Partner, Statsaut. revisor, Energi & Forsyning, PwC Denmark

Tlf: 4292 1969

Thomas Riis

Partner, Statsaut. revisor, Energi & forsyning, PwC Denmark

Tlf: 2961 5910

Johannes Jönsson

Manager, Assurance, PwC Denmark

Tlf: 2010 0535

Følg PwC