Nyt om afgifter og industriens overskudsvarme

07/02/22

Som en del af klimadebatten og ud fra et politisk ønske om at forenkle afgiftsreglerne, har overskudsvarmereglerne igennem de seneste år været genstand for debat og ændringer. Nu er reglerne ændret fra 2022 og på flere områder lempet og forenklet. Vi har nedenfor i punktform kommenteret på de væsentligste elementer i de nye regler.

De væsentligste ændringer er

 • Overskudsvarmeafgiften nedsættes og kan i visse tilfælde helt bortfalde.
 • Der er mulighed for at indgå aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering.
 • Der indføres en prisreguleringsmekanisme ved salg af overskudsvarme.

Overskudsvarmeafgift

 • Overskudsvarmeafgiften er reduceret til en fast afgift på 25,80 kr. pr. GJ i 2022. Det svarer til 92,88 kr. pr. MWh og er en reduktion til ca. halvdelen af, hvad overskudsvarmeafgiften hidtil har udgjort.
 • Der er indført en ”aftaleordning” med Energistyrelsen. Mod at opfylde visse energieffektiviseringstiltag, skal der ikke betales overskudsvarmeafgift på ekstern (salg) udnyttelse af overskudsvarme.
 • Virksomheder, som ikke indgår aftale med Energistyrelsen skal betale overskudsvarmeafgift på ekstern udnyttelse svarende til 25,80 kr. pr. GJ i 2022.
 • Hvis varmen leveres vederlagsfrit til et varmeselskab, er der mulighed for at ”overvælte” overskudsvarmeafgiften til varmeselskabet, som derefter skal indbetale afgiften til Skattestyrelsen.
 • Hvis overskudsvarmen fra virksomheden tilføres yderligere varme (boostes) af en varmepumpe, kan grundlaget for beregningen af overskudsvarmeafgiften reduceres med 3 gange elforbruget i varmepumpen.

Aftale med Energistyrelsen

 • Der kan ske fritagelse for overskudsvarmeafgiften, hvis virksomheden gennemfører energigennemgange af processer og anlæg relateret til overskudsvarmen.
 • På baggrund af energigennemgange aftales gennemførelse af investeringer med en tilbagebetalingstid på op til 5 år.
 • Oplysninger om virksomhedernes deltagelse i energieffektiviseringsordningen kan videregives til Skattestyrelsen.
 • Virksomheder skal kunne fremvise dokumentation for, at de deltager i ordningen og skal kunne dokumentere, hvordan overskudsvarmen omfattet af ordningen er afgrænset.
 • Energigennemgange- og tiltag skal verificeres af en uafhængig ekstern part.
 • Det er lagt op til, at klima-, energi- og forsyningsministeren fastsætter de nærmere regler for energieffektiviseringsordningen.

Prisregulering

Der kommer en prisreguleringsmekanisme med henblik på at sikre, at forbrugerne opnår billigst mulig varme, samtidig med at de administrative regler skal være så enkle som muligt – særligt for virksomhederne, som leverer overskudsvarmen.

 • Der indføres et prisloft, som varmeforsyningsselskaberne maksimalt kan indregne i sine varmepriser til forbrugerne. Prisloftet fastsættes årligt af Energistyrelsen og er for 2022 fastsat til 77 kr. pr. GJ. Det svarer til 277,20 kr. pr. MWh.

 • Prisloftet kan i visse situationer fraviges efter godkendelse, hvis det billigste alternativ i fjernvarmeområdet er atypisk i forhold til det fastsatte prisloft.
 • Prisloftet kan forhøjes de første år mod en tilsvarende sænkning de efterfølgende år.
 • Prisreguleringen (prisloftet) omfatter endvidere ikke mindre overskudsvarmeprojekter. Dvs. overskudsvarmeanlæg med en kapacitet til levering af mindre end 0,25 MW. Det svarer til forbruget i ca. 122 husstande (standardforbrug)
 •  Leverandøren af overskudsvarmen (industrivirksomheden) skal ikke længere foretage anmeldelse af varmeprisen til Forsyningstilsynet. En forenkling, som hilses velkommen i især mindre overskudsvarmeprojekter (fx fra supermarkeders køleanlæg).

Regler om prisloft er indført med virkning fra 2022, men der er også indført en overgangsordning på 2 år, hvor man kan blive på de hidtidige regler og aftaler.

Kontakt afgiftsgruppen

Vi håber, at nyheden har givet dig et indblik i, hvad du skal være opmærksom på, hvis du udnytter eller sælger overskudsvarme.

De ændrede regler betyder formentligt, at der vil være behov for at genbesøge eksisterende aftaler mellem virksomheder og varmeværker. Vi hjælper gerne med at kortlægge konsekvenserne af de nye regler.

Vi hjælper også gerne, hvis du har spørgsmål til din virksomheds behandling af afgifter i øvrigt. I vores afgiftsvejledning kan du læse nærmere om afgifter.

Kontakt os

Michael Troelsgaard

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5516

Christian Bering Morsø Windberg

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 2426 5534

Følg PwC