Skærpede krav til måltal og politikker for det underrepræsenterede køn - nye lovregler vedtaget

03/05/22

Den 19. april 2022 vedtog folketinget lovforslaget fra 19. november 2021 om en skærpelse af kravene for måltal og politikker for det underrepræsenterede køn.

En undersøgelse fra PwC og Axcelfuture i efteråret 2021 viste, at kun hver fjerde virksomhed har måltal for at få flere kvinder i ledelsen til trods for en bred enighed om, at en kønsbalanceret topledelse har en positiv indvirkning på virksomhedens udvikling og bundlinje. Erhvervsstyrelsen har tillige undersøgt status på kønsfordelingen i de største danske virksomheders bestyrelse pr. 15. august 2021, hvor andelen af kvinder i bestyrelserne er steget fra 15,8 % i 2016 til 19,6 % i 2021.

Loven træder i kraft pr. 1. januar 2023, hvorved dele af kravene skal iagttages allerede fra denne dato, mens fx forøgede rapporteringskrav først gælder, når årsrapporten 2023 skal udarbejdes.

Hvem er omfattet af reglerne?

Der er ikke ændret på reglerne for, hvem der er omfattet af kravene for opstilling af måltal for det underrepræsenterede køn samt oplysninger om redegørelse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. 

Reglerne gælder for kapitalselskaber omfattet af selskabsloven, erhvervsdrivende fonde omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde og virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Reglerne finder anvendelse på store virksomheder, statslige virksomheder og børsnoterede virksomheder (regnskabsklasse C og D). 

Store virksomheder er defineret i årsregnskabslovens § 7, stk. 2, nr. 3, og omfatter virksomheder, der i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to af følgende størrelseskrav:

 • En balancesum på 156 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 313 mio. kr. 
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250 personer.

Forpligtelsen til at opstille måltal og politikker angår som udgangspunkt virksomheden og ikke koncernen. Imidlertid har Erhvervsstyrelsen hidtil haft den praksis, at såfremt koncernen som helhed – altså virksomheden selv med tillæg af alle dennes dattervirksomheder – tilsammen overskrider størrelsesgrænserne, og modervirksomheden er forpligtet til at udarbejde koncernregnskab, omfattes den pågældende modervirksomhed af kravet om at fastsætte måltal og politikker – og tilsvarende omfattes de af rapporteringskravet. 

Som det er nu, er det ligeledes muligt, at opstille måltal og udarbejde politikker for koncernen som helhed - forudsat at det enkelte selskabs måltal og politik fremgår heraf. Det betyder i praksis, at samtlige selskaber i koncernen omfattes af kravet.

Det er derfor nu præciseret i loven, at modervirksomheder, der udarbejder koncernregnskab, skal foretage beregningen på baggrund af koncernregnskabet. Det betyder, at der skal opstilles måltal og udarbejdes en redegørelse for politikker for modervirksomheder, uagtet at modervirksomheden ikke selv opfylder størrelseskravene. Derfor kan situationen opstå, hvor fx et tomt holdingselskab aflægger koncernregnskab og dermed falder ind under reglerne.

Muligheden for koncerner for at opstille måltal og udarbejde en redegørelse for koncernen som helhed bortfalder i den nye lov. 

Det betyder endvidere, at mellemholdingselskaber, der ikke aflægger koncernregnskab, skal foretage beregningen på selskabsregnskabet i lighed med datterselskaber og enkeltstående virksomheder. 

Den såkaldte "bagatelgrænse" videreføres med de nye regler: Virksomheder, som i det seneste regnskabsår har beskæftiget færre end 50 medarbejdere, kan således undlade at opstille måltal og udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer. Denne bagatelgrænse gælder derfor også for ovennævnte tomme holdingselskaber, der aflægger koncernregnskab, hvorved de blot skal opstille måltal og udarbejde politik for det øverste ledelsesorgan.

To sæt måltal

Som det er i dag, er det blot det øverste ledelseslag (bestyrelsen), der skal opstilles måltal for.

Fremadrettet skal ledelsen opstille særskilte måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i henholdsvis den øverste ledelse (bestyrelsen) og et måltal for de øvrige ledelsesniveauer (direktion og niveauet umiddelbart under). Derved er der nu krav om to måltal mod tidligere kun ét.

For det øverste ledelsesorgan (bestyrelsen) er det den generalforsamlingsvalgte (for erhvervsdrivende fonde: vedtægtsudpegede) ledelse, der skal opstilles måltal for. Det betyder, at fx medarbejderrepræsentanter ikke indgår i det opstillede måltal. 

Det øvrige ledelsesniveau har ikke tidligere være defineret i loven. Det har betydet, at nogle selskaber har defineret “ledelse” til at omfatte mange lag i virksomheden og på den måde måske lettere har opnået “ligestilling” mellem kønnene. Nu ændres dette, så det bliver præcist, hvem der må tælles med, når man taler “ledelse” og måltal/politikker:

De øvrige ledelsesniveauer præciseres som de to ledelsesniveauer under det øverste ledelsesorgan (bestyrelsen):

 • Det første ledelsesniveau vil sædvanligvis omfatte direktionen og de personer, der organisatorisk er på samme ledelsesniveau som direktionen. 
 • Det andet ledelsesniveau omfatter personer med personaleansvar, som refererer direkte til det første ledelsesniveau. 

I mange tilfælde vil det første ledelsesniveau omfatte direktionen, eftersom der ofte ikke er andre på samme ledelsesniveau som direktionen. 

I de selskaber, der alene har en direktion, omfattes de personer, der organisatorisk er på samme ledelsesniveau som direktionen, ikke af de øvrige ledelsesniveauer. For aktieselskaber med et tilsynsråd, vil tilsynsrådet være det øverste ledelsesorgan. De øvrige ledelsesniveauer vil bestå af direktionen som første ledelsesniveau og personer med personaleansvar som andet ledelsesniveau. Såfremt et ApS ikke har et tilsynsråd, vil direktionen i dette tilfælde udgøre det øverste ledelsesorgan. I disse selskaber vil persongruppen, der kan sidestilles med direktionen, ikke være omfattet af oplysningskravet, de ikke er del af det øverste ledelsesorgan, og samtidig heller ikke kan være del af de øvrige ledelsesniveauer pga. den hierarkiske referenceramme.

Øverste ledelsesorgan \ rapporteringsniveauer

Bestyrelse

Tilsynsråd

Direktion

Øverste ledelsesorgan

Bestyrelse

Tilsynsråd

Direktion

Øvrige ledelsesniveauer - første niveau

Direktion samt personer, der sidestilles med direktionen

Direktion

Personer med personaleansvar, der refererer direkte til det første niveau

Øvrige ledelsesniveauer - andet niveau

Personer med personaleansvar, der refererer direkte til det første niveau

Personer med personaleansvar, der refererer direkte til det første niveau

Personer to niveauer under direktionen, fx afdelingsledere, områdeledere, kontorchefer, teamledere og lignende, som har personaleansvar og refererer direkte til direktionen hhv. det første ledelsesniveau

Fastsættelse af højere måltal

Det har hidtil været frivilligt for virksomheder at ændre deres måltal for andelen af det underrepræsenterede køn, selvom man mødte måltallet. Fremover skal virksomheder fastsætte et højere måltal for andelen af det underrepræsenterede køn, når virksomheden opnår det fastsatte måltal. Ligeledes skal der fastsættes et nyt måltal, når tidshorisonten for det tidligere opstillede måltal udløber. Dette gælder, indtil virksomheden opnår en ligelig fordeling. Denne er fortsat fra nuværende definition som værende 40/60 (se nedenstående skema).

Generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Ligelig kønsfordeling
Antal Personfordeling Procentvis fordeling
3 personer 1 2 33,33 % 66,67 %
4 personer 1 3 25 % 75 %
5 personer 2 3 40 % 60 %
6 personer 2 4 33,33 % 66,67 %
7 personer 2 5 28,57 % 71,43 %
8 personer 3 5 37,5 % 62,5 %
9 personer 3 6 33,33 % 66,67 %
10 personer 4 6 40 % 60 %
11 personer 4 7 36,36 % 63,64 %
12 personer 4 8 33,33 % 66,67 %
13 personer 5 8 38,46 % 61,54 %
14 personer 5 9 35,71 % 64,29 %
15 personer 6 9 40 % 60 %

Det er både måltallet for det underrepræsenterede køn i henholdsvis det øverste ledelsesorgan samt måltallet for de øvrige ledelsesniveauer, der skal øges, såfremt det aktuelle måltal nås. 

Skærpede oplysningskrav i ledelsesberetningen

Det fremgår også af loven, at virksomheder fremadrettet skal medtage en oversigt i ledelsesberetningen med oplysninger omkring andelen af det underrepræsenterede køn. Denne oversigt skal medtages, uanset om virksomheden er forpligtet til at opstille måltal. 

Oversigten skal indeholde følgende:

 • Det samlede antal af medlemmer af bestyrelsen og den procentdel, som det underrepræsenterede køn udgør heraf.
 • Det samlede antal af personer på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer og den procentdel, som det underrepræsenterede køn udgør heraf. 
 • De i nr. 1-2 nævnte tal for de fire foregående regnskabsår.

Såfremt virksomheden er forpligtet til at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn (gælder hvis antallet af fuldtidsbeskæftigede i selskabet er mindst 50), skal der ydermere gives følgende oplysninger:

 • Måltal i procent for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan, herunder årstallet for hvornår måltallet forventes opfyldt.
 • Måltal i procent for andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer, herunder årstallet for hvornår måltallet forventes opfyldt.
 • De i nr. 1 og 2 nævnte tal for de fire foregående regnskabsår.

Som udgangspunkt skal der medtages sammenligningstal i oversigten for de fire foregående år, men der er indført en overgangsregel, så virksomhederne det første år kan nøjes med at medtage oplysningerne for det pågældende regnskabsår. I de efterfølgende fire regnskabsår skal virksomheden løbende supplere oversigten med oplysninger for tidligere regnskabsår. Virksomheden vil således først skulle give den fuldstændige femårs oversigt i årsrapporten i det femte regnskabsår, kravet finder anvendelse.

Som hidtil skal virksomheder, der på balancedagen har en ligelig fordeling af mænd og kvinder i det øverste ledelsesorgan eller på de øvrige ledelsesniveauer, oplyse dette i tilknytning til ovenstående oversigt. Ligeledes skal virksomheder, der er undtaget fra at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn, fortsat oplyse dette i tilknytning til ovenstående oversigt. 

Oplysninger om politikker og handlinger skærpes med konkrete handlinger

Som reglerne er i dag, skal virksomheder redegøre for en status på måltallet for det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan samt forklare, hvorfor måltallet i givet fald ikke er opnået. Dette skal fremadrettet suppleres med en beskrivelse af de væsentligste handlinger, virksomheden har foretaget i regnskabsåret for at opfylde måltallet. 

Virksomheder skal som nævnt ovenfor i dag ikke opstille måltal for de øvrige ledelsesniveauer, men i stedet redegøre for deres politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer, herunder hvorledes politikerne omsættes til handling samt en vurdering af, hvad der er opnået, og hvad forventningerne er fremadrettet. I tillæg til at opstille måltal for de øvrige ledelsesniveauer skærpes denne redegørelse til fremadrettet i lighed med politikken for det øverste ledelsesorgan at indeholde følgende:

 • Det væsentligste indhold af politikken.
 • De væsentligste handlinger, som virksomheden har foretaget i regnskabsåret for at nå måltallet og for at omsætte sin politik til handling. 
 • Status for opfyldelsen af måltallet og, hvis det er relevant, årsagen til, at måltallet ikke er opfyldt.

Dermed bliver det fremadrettet nødvendigt med mere konkrete beskrivelser af tiltag og handlinger for at sikre en ligelig kønssammensætning i ledelsen. 

Skærpede krav til placering af redegørelsen i ledelsesberetningen

Det er i dag muligt at placere redegørelsen for kønsmæssig sammensætning i ledelsen på virksomhedens hjemmeside eller i en supplerende beretning i stedet for i ledelsesberetningen. Denne mulighed ophører med de nye regler, hvoraf det fremgår, at redegørelsen kun kan gives i ledelsesberetningen. Herved tydeliggøres for regnskabsbruger virksomhedernes status for en ligelig kønsfordeling i ledelsen og deres arbejde for at nå dertil. Årsagen er, at oplysningerne fremover skal tagges som led i XBRL-indberetningen, og at Erhvervsstyrelsen vil etablere en hjemmeside, hvor alle selskabers måltal, målopfyldelse mv. skal kunne findes.

I dag er det ligeledes muligt for en dattervirksomhed, som indgår i en koncern, hvor redegørelsen gives for hele koncernen i koncernregnskabet, at undlade at give redegørelsen i egen ledelsesberetning, men blot henvise til koncernregnskabet. Denne mulighed bortfalder ligeledes med de nye regler. 

Hvornår træder reglerne i kraft?

Loven træder i kraft den 1. januar 2023 og har dermed virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere. 

Det vil sige, at virksomheder først skal rapportere om måltal og redegørelser i årsrapporten for 2023, men allerede have opstillet måltal og politikker i henhold til de nye regler pr. 1. januar 2023. 

Derudover er der indført en overgangsregel for femårs oversigten, som omtalt i afsnit “Yderligere rapporteringskrav”.

Kontakt os

Henrik Steffensen

Partner, leder af Accounting Advisory Services, PwC Denmark

Tlf: 3945 3214

Sahra Albrecht

Senior Manager, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3462

Følg PwC