Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Få svar på gode spørgsmål om at arbejde strategisk med bæredygtighed

Bæredygtighed er blevet et vilkår, som virksomheder må forholde sig til. Det handler for mange i første omgang om at leve op til lovkrav og imødekomme forventninger fra banker og investorer, kunder, nuværende og kommende medarbejdere og andre interessenter. En mere proaktiv, strategisk tilgang er at gøre virksomheden fremtidssikret ved at have øje for langsigtet værdiskabelse. Og her spiller bæredygtighed en afgørende rolle.

Når I integrerer bæredygtighed i organisationens kernestrategi, har I den bedste mulighed for at opnå langsigtet, bæredygtig vækst og lønsomhed. En robust og gennemgående integrering hjælper bl.a. med at holde fokus på det væsentlige, fremme innovation, opnå kommerciel differentiering på markedet, imødekomme interne og eksterne interessenters forventninger, tiltrække og fastholde medarbejdere, demonstrere compliance og beskytte din organisations omdømme.

Alle virksomheder har deres særlige position i markedet, styrker og udfordringer, og også når det gælder bæredygtighed, vil hver have sit udgangspunkt. Vi har samlet nogle af de mest hyppige spørgsmål, som vi møder fra vores kunder om at arbejde strategisk med bæredygtighed, og givet vores svar.

Vi har inddelt dem i to kategorier:

  • Vi har ikke arbejdet særlig meget med bæredygtighed. Nu vil vi gerne begynde rejsen.
  • Vi har arbejdet en del med bæredygtighed. Nu vil vi blive endnu bedre.
     

Spørgsmål og svar: Vi har ikke arbejdet særlig meget med bæredygtighed. Nu vil vi gerne begynde rejsen.

Har din virksomhed slet ikke eller kun begrænset erfaring med at arbejde med bæredygtighed, gælder det om at komme godt fra start. For at arbejde strategisk med bæredygtighed kræver det nemlig, at din virksomhed udvider sit perspektiv og forholder sig til, hvordan ESG (Environmental, Social og Governance) og forretningsudvikling hænger sammen. Derudover bør I indtænke lovkrav, som påvirker din virksomhed nu eller i den nærmeste fremtid, og sikre, at arbejdet er forankret i jeres ledelse og bestyrelse.

Du kan få mere inspiration og viden om nogle af disse forhold her.

Hvordan kommer vi i gang med at arbejde strategisk med bæredygtighed?

Hvis I vil arbejde strategisk med bæredygtighed, anbefaler vi at tage udgangspunkt i jeres forretningsmodel og se på den rolle, jeres virksomhed har, og tage et ESG-perspektiv. Environmental, Social og Governance (ESG) er betegnelsen på de faktorer, der ud over adgangen til finansielle ressourcer har betydning for virksomhedens indtjening og vækst. Hvordan påvirker jeres virksomhed miljø og mennesker, og hvordan påvirker samfundsudviklinger og miljøforhold jeres muligheder og risici. Vi ser nemlig, at de mest succesfulde virksomheder tager dette perspektiv. Det hjælper dem til koble bæredygtighed tæt til deres forretningsstrategi og arbejde strategisk med de ESG-emner, der er de mest væsentlige for deres virksomheds interessenter og omverden. På den måde sikrer de, at deres ESG-strategi er relevant, fokuseret, at den skaber forretningsmæssig værdi, og at risici minimeres. Med andre ord kan de herigennem skabe en positiv forskel for både virksomheden og for omverden.

For at komme godt i gang handler det derfor om at kigge indad mod sin forretning og udad mod sin omverden og spørge sig selv - hvad giver mening for os at fokusere på? Og selvfølgelig have øje for, hvad loven kræver, at I fokuserer på.

Hvis du vil have mere viden om ESG, og hvordan din virksomhed kommer i gang, så kan du se eller gense vores webinar “Rapportering om bæredygtighed - opbrud og nybrud” her.
 

Er der også bedre økonomi i at arbejde strategisk med bæredygtighed?

Ja bestemt. Heldigvis er bæredygtighed mere end bare lovgivning og compliance - det er også en forudsætning for at skabe en bæredygtig forretning. Vi ser nemlig gennem vores kunder, at ESG giver muligheder for at skabe værdi for virksomhedens vigtigste interessenter.

Virksomheder, som arbejder målrettet og strategisk med bæredygtighed, står bl.a. stærkere ift. at tiltrække og fastholde medarbejdere, de kan sikre nye, langsigtede investeringer og måske endda opnå mere fordelagtige lån. Arbejder man på et B2C-marked, giver arbejdet med bæredygtighed en god mulighed for at differentiere sig over for forbrugere, og opererer man på et B2B-marked, kan bæredygtighed sikre mere langsigtede relationer, fælles innovation og et bedre grundlag for højere priser på ens produkter eller services.

Er det et lovkrav at arbejde med bæredygtighed og samfundsansvar?

Bæredygtighed bliver i stigende grad en del af regulering for virksomheder, og det udvikler sig utrolig hurtigt lige nu. Hvor det tidligere var “nice to” at arbejde med bæredygtighed, er virksomheders samfundsansvar nu blevet til “hard-law”. De største danske og europæiske virksomheder skal allerede nu rapportere på miljø, klima, sociale forhold, menneskerettigheder, korruption og diversitet i ledelsen. Kravene forventes at stige markant inden for de kommende år, fx gennem det kommende CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), som bliver understøttet med konkrete standarder for, hvad der skal rapporteres og hvordan.

Men øgede rapporteringskrav kan også være en god forretningsmulighed, hvis man arbejder proaktivt og strategisk med det. Gennem bæredygtighedsrapportering får virksomhedens ledelse indsigt i en lang række perspektiver og data, som er relevante for forretningen. Disse kan udgøre spændende nye forretningsmuligheder eller risici, som kan håndteres i god tid.
 

Hvordan får vi overbevist vores ledelse/bestyrelse om, at det er en strategisk prioritet

For at gøre bæredygtighed til en strategisk mulighed skal det også være en strategisk prioritet. Så hvis man skal arbejde strategisk med bæredygtighed og høste de fordele, der kan være, er det afgørende, at virksomhedens ledelse er med.

De forretningsmæssige argumenter er mange - det kan beskytte din organisations omdømme, fremme innovation, holde fokus på væsentlige interne og eksterne interessenters forventninger, tiltrække og fastholde medarbejdere samt sikre kommerciel differentiering på markedet. Alt dette kan sikre en sundere forretning og er gode argumenter for at få overbevist ledelsen eller bestyrelsen, hvis der er brug for det.

Et andet argument er, at lovgivningen udvikler sig betydeligt lige nu, og at kravene til virksomheders rapportering vil stige, særligt gennem den kommende CSRD. Virksomheder skal investere for bare at overholde loven, men i stedet for bare at rapportere for rapporterings skyld kan det være et godt springbræt til at tage det til det næste niveau og bruge rapportering til også at skabe forretningsmæssig værdi.

De seneste år har vi også set, at bæredygtighed er blevet top of mind på ledelsesgangene i mange virksomheder. Det skyldes dels forretningsmæssige og lovgivningsmæssige aspekter, dels ønsket om at gøre en positiv forskel på forskellige miljømæssige og sociale områder.

Læs PwC’s CEO survey her, hvis du vil blive klogere på hvad der rører sig hos toplederne

Spørgsmål og svar: Vi har arbejdet en del med bæredygtighed. Nu vil vi blive endnu bedre.

PwC’s CEO Survey 2022 viser, at de danske virksomheder er bedre til at integrere klimaindsatsen i virksomhedens strategiske arbejde end de globale virksomheder. Er din virksomhed også godt i gang med at integrere arbejdet med bæredygtighed i jeres strategiske arbejde - men kan I stadig blive bedre? Fx ift. rapportering eller implementering? 

Få mere inspiration og viden om nogle af disse forhold her:

Hvordan kan vi blive bedre til at arbejde strategisk med bæredygtighed?

Forventningerne til det “gode” arbejde med bæredygtighed har ændret sig markant de seneste år. Virksomheder bør nu arbejde langt mere datadrevet, og der er et stort fokus på rapportering. Har du endnu ikke arbejdet strategisk med data og rapportering af ESG, er det et afgørende sted at starte. Kommende lovgivning kommer til at stille betydeligt større krav til ESG-data og -rapportering.

Mange virksomheder bliver forbavsede over, hvor svært det er at fremskaffe data på området, men også positivt overraskede over den værdi det giver at have solide ESG-data, som kan hjælpe dem med at træffe bedre beslutninger, gribe nye forretningsmuligheder og minimere risici.

Når din virksomhed skal arbejde strategisk med ESG og data, er det vigtigt, at I tager udgangspunkt i ESG-emner, som er væsentlige for din virksomhedsstrategi og for dine interessenter.

Derudover er der adskillige standarder, som I kan læne jer op ad for at sikre, at I rapporterer korrekt. Du kan eventuelt hente inspiration i FSR’s forslag til ESG-nøgletal. SASB (Sustainability Accounting Standards Board) har også udviklet en række sektor-specifikke standarder, som I kan søge inspiration fra. Se eller gense også vores webinar om bæredygtighed og rapportering.
 

Hvad er de typiske risikofaktorer, som kan spænde ben for at arbejde strategisk med bæredygtighed?

Den helt primære udfordring, vi ser, er implementeringen af det strategiske arbejde med bæredygtighed i virksomheden. Vi ser ofte, at ellers godt strategisk arbejde, kortlægning af emner, og ESG-målinger ikke kommer til at leve i organisationen. Det skyldes ofte, at der ikke er det rette ejerskab omkring arbejdet, fx at ledelsen eller kernemedarbejdere ikke er med ombord. Hvis det sker, falder det strategiske fokus til jorden, og et ellers godt strategisk arbejde med bæredygtighed kommer til at blive gemt og glemt i et hjørne af virksomheden. Det er langt fra nok at sætte sig en målsætning og skrive det ned i en strategi. Det kræver ressourcer på tværs af virksomheden, de rette kompetencer og et langsigtet perspektiv.

En anden grund til, at strategien ikke bliver implementeret, er mangel på planlægning og de rette strukturer. At arbejde strategisk med bæredygtighed kræver, at organisationen bliver gearet til at håndtere det. Fx kræver arbejdet med måling en strømlinet process, tydelige ansvarsområder og gode processer for, hvordan man indhenter og bruger data. Måler man på de rigtige ting på den rigtige måde, sparer man ikke blot tid og ressourcer, man får også et større kendskab til sin virksomheds risici og muligheder og kan løbende styre efter det og optimere sin forretning.
 

Vores virksomhed er regnskabsklasse stor C, men vi arbejder ikke rigtig med ESG-data og rapportering - bør vi det?

Ja det bør i bestemt. Lige nu er I underlagt bl.a. ÅRL § 99a og §99b og skal allerede nu rapportere på miljø, klima, sociale forhold, menneskerettigheder, korruption og kønsdiversitet i ledelsen. På europæisk niveau er der lige nu ved at blive udarbejdet en ambitiøs lovgivning, understøttet af standarder, der vil stille store krav til virksomheder i regnskabsklasse stor C, ift. hvordan de rapporterer på ESG-data. Raporteringen skal fremover ske under det, som hedder Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Hvis din virksomhed endnu ikke er begyndt at forberede jer på CSRD, bør I gå i gang allerede nu, da mange virksomheder bliver forbavsede over, hvor stort et arbejde der ligger i at blive klar. CSRD kan virke skræmmende, men det kan samtidig være en nyttig rettesnor for, hvordan jeres virksomhed kan arbejde mere struktureret med ESG.

Få styr på begreberne

ESG. CSRD. EU-taksonomi. Begreberne inden for bæredygtighed er mange, og det skyldes bl.a., at det er et område, som er i konstant forandring og udvikling. Vi har samlet et overblik over og givet en definition af nogle af de væsentligste, som det ser ud lige nu.

Bæredygtighed og ESG bliver ofte brugt i flæng. Men hvad betyder det egentlig? Bæredygtighed er en mere overordnet betegnelse og bruges fx, når man taler om, hvordan samfund og virksomheder kan blive mere “bæredygtige”. Bæredygtig udvikling blev i World Commission on Environment and Developments Brundtland-rapport fra 1987 defineret som "Bæredygtig udvikling er udvikling, der opfylder nutidens behov uden at kompromittere fremtidige generationers evne til at opfylde deres egne behov."

ESG derimod er mere konkret og virksomhedsorienteret. Det handler om, hvordan virksomheder arbejder med en række forskellige Environmental, Social og Governance (ESG) relaterede emner, der er kritiske for deres forretning, og som udgør risici eller muligheder for værdiskabelse i virksomheden. Kravene fra lovgivere og interessenter i forhold til ESG er samtidig steget kraftigt over de seneste år, og virksomheder skal demonstrere, hvordan de bidrager til samfundets langsigtede bæredygtighedsmål og samtidig kunne levere langsigtet værdi for deres forretning.

Det kan fx være emner som CO2 (E) arbejdsulykker (S) eller menneskerettigheder (G). Disse emner er ikke kun vigtige for virksomheden, det er også vigtigt for samfundet. Ved at arbejde målrettet med emner som disse kan en virksomheds arbejde med ESG således bidrage til, at både virksomheden selv og samfundet omkring den bliver mere bæredygtigt.

Et begreb, som virksomheder i stigende grad skal tage stilling til, er ‘dobbelt væsentlighed’. Vi har i mange år hørt om, hvordan virksomheder påvirker deres omverden negativt - et eksempel er virksomhedens CO2-udledning, der påvirker klimaet i en negativ retning. Men hvad med omverdenens påvirkning på virksomheden - fx hvordan klimaforandringer påvirker virksomheden? Det er essensen i dobbelt væsentlighed og er noget, som virksomheder i stigende grad skal tage stilling til og ikke mindst rapportere om på en række forskellige områder i fremtiden.

Virksomheders arbejde med bæredygtighed bliver mere og mere datadrevet, og virksomheders rapportering er afgørende for at vise fremskridt. For at øge graden af tillid til sine ESG-data vælger flere virksomheder at få en uvildig tredjepart til at lave en revision af deres bæredygtighedsdata, en såkaldt “assurance”. En assurance er en god måde, hvorpå en virksomhed kan øge tilliden til sine data og rapportering, og virksomheden får samtidig sparring og input til optimering og videreudvikling.

I det kommende Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) forventes det at blive et lovkrav, at virksomheder i regnskabsklasse stor C eller D har assurance med begrænset sikkerhed på deres ESG-data fra regnskabsåret 2024. Dette kan være et stort arbejde at opnå, og vi anbefaler, at virksomheder allerede nu begynder at forberede sig på dette.

Læs mere om ESG assurance her.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) er EU’s kommende rapporteringsdirektiv. CSRD vil hæve barren markant for, hvordan virksomheder arbejder med ESG-data og -rapportering. Udover at øge antallet af emner virksomheder skal rapportere på, vil CSRD indføre mere detaljerede rapporteringskrav baseret på princippet om dobbelt væsentlighed for at vurdere og rapportere om væsentlige påvirkninger, risici og muligheder for virksomheder.

CSRD vil blive understøttet af europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering og vil indføre obligatorisk assurance med begrænset sikkerhed af rapporteringen. CSRD forventes vedtaget i sommeren 2022 med ikrafttrædelse fra regnskabsåret 2024.

EU-taksonomien er et klassificeringssystem for bæredygtige økonomiske aktiviteter. Som led i dette, skal omfattede virksomheder indberette de økonomiske aktiviteter, der lever op til EU-taksonomien, i første omgang med henblik på modvirkning af og tilpasning til klimaændringer. Der er flere lovgivningsmæssige tekniske standarder på vej, som ikke bare vil betyde noget for, hvordan virksomheder rapporterer, det vil også betyde noget for deres adgang til finansiering og investeringer i fremtiden. Taksonomien er allerede trådt i kraft for store børsnoterede selskaber.

EU’s taksonomi er et stort emne, og hvis du gerne vil blive klogere, kan du læse ‘Få gode råd til at blive klar til EU-taksonomien’ eller se vores webinar om EU’s taksonomi.

Brug for hjælp til at komme i gang eller videre?

Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte PwC’s eksperter. Vi samarbejder med alle dele af dansk erhvervsliv og det offentlige, og med vores tværfaglige ekspertise hjælper vi med omstillingen til en mere bæredygtig fremtid. Tag fat i en af vores kontaktpersoner og læs mere om vores ydelser.

Kontakt os

Susanne Stormer

Susanne Stormer

Partner, Leder af Sustainability, PwC Denmark

Tlf: 2334 6283

Jens Pultz Pedersen

Jens Pultz Pedersen

Director, Sustainability Solutions, PwC Denmark

Tlf: 3945 9234

Følg PwC