Omlægning af energiafgifterne til en CO2-afgift indføres allerede nu som en stigning i den energiafgift, som ikke godtgøres

15/09/22

Højere energiafgift på vej fra 2023 for virksomheder, der i dag får godtgjort energiafgift på brændsler

Danmark har sat en ambitiøs målsætning om 70 % reduktion i udledningen af CO2 i 2030. 

Derfor har et bredt flertal i folketinget den 24. juni 2022 indgået en aftale som går ud på at omlægge energiafgiften, som vi kender den, til en ny og mere ensartet CO2-afgift. Læs mere om dette her.

Ved et nyt lovforslag, som har været i høring, tager regeringen dog allerede nu første skridt på vejen i målsætningen om et grønnere Danmark og en reduktion i udledningen af CO2 på 70 % i 2030. 

Lovforslaget lægger blandt andet op til væsentlige stigninger i den energiafgift, som ikke godtgøres, og skal indfases allerede fra 2023. Lovforslaget betyder med andre ord, at energiafgiften vil stige for virksomheder, som i dag får godtgjort energiafgift på brændsler. 

Det kan være svært at forstå timingen i at indfase en væsentlig energiafgiftsstigning for virksomheder, der i dag får godtgjort energiafgift, i 2023 samtidig med, at man vil omlægge energiafgiften til en CO2-afgift fra 2025. Men disse stigninger svarer til den første fase af den Grønne Skattereform som blev offentliggjort i slutningen af 2020. 

Hvad betyder lovforslaget?

Energiafgiften stiger netto

Virksomheder, der anvender fossile brændsler (fx olie, gas og kul) til produktion af varer (proces), mineralogiske processer mv., landbrugsaktiviteter, væksthuse mm., er i dag vant til at få godtgjort den største andel af energiafgiften eller helt slippe for at betale energiafgift. 

Efter det nye lovforslag forhøjes den andel af energiafgiften, som virksomhederne ikke kan få godtgjort fra 2023. 

Afgiftsstigningerne vil ramme alle virksomheder som anvender fossile brændsler og som i dag får godtgjort afgift. Ændringerne er allerede nævnt tidligere i slutningen af 2020. Læs mere om dette her.

Derudover lægges der op til, at de særlige regler for væksthuse fjernes, og væksthusene i stedet skal anvende reglerne for fossile brændsler til landbrugsaktiviteter mv. 

Til at overskueliggøre de foreslåede forhøjelser i nettoenergiafgiften set i forhold til niveauet i dag, har vi udarbejdet et samlet overblik over hvilke konkrete stigninger, der lægges op til med lovforslaget, og hvornår de forventes at træde i kraft.

Forbrugstype

 

Nettoafgiftssats 2022, kr. pr. GJ

Foreslået ny nettoafgiftssats, kr. pr. GJ fra 1. april 2023 (2023 priser)

Foreslået ny nettoafgiftssats, kr. pr. GJ fra 1. januar 2025 (2023 priser)

Proces

4,5

8,7

10,7

Landbrugsaktiviteter

Ca. 1,5

Ca. 1,5

7,6

Væksthuse

EU’s minimumsafgift (forskellig for de enkelte brændsler)

Ca. 1,5

7,6

Mineralogiske processer mv.

0

0

6,1

CO2-afgift på produkter genindføres

Ud over forhøjelse af netto energiafgiften for virksomheder, der i dag får godtgjort energiafgift på brændsler, lægger lovforslaget op til, at en række varer ”igen” pålægges CO2-afgift.

I CO2-afgiftsloven er en række varer (olie, gas og kul) pålagt CO2-afgift. Nogle produkter indenfor de forskellige varegrupper er ikke nævnt ved navns nævnelse i loven, men er i stedet omfattet af afgift da produktet vurderes at være tilsvarende de specifikt nævnte produkter i loven. Indtil marts 2022 blev CO2-afgiften også krævet af disse produkter. Ved et styresignal i marts 2022 blev opkrævningen af CO2-afgift på enkelte produkter inden for de forskellige varegrupper fjernet. Baggrunden var, at der i CO2-afgiftsloven ikke var angivet en konkret afgiftssats for de berørte produkter, og at der derfor ikke lovligt kunne opkræves afgift.    

Helt som forventet vil regeringen nu i det nye lovforslag ”reparere” på den tidligere ”fejl”, og indføre en hjemmel, så CO2-afgift af de berørte produkter igen kan opkræves. Praksis fra før marts 2022 vil blive genindført, hvis lovforslaget vedtages. 

Fritagelse for NOx-afgift fjernes

Som et yderligere punkt i lovforslaget, foreslås det, at en fritagelse for betaling af NOx-afgift, når et energiprodukt bruges til produktion af et tilsvarende energiprodukt, fjernes.

Afskaffelse af fritagelsen for betaling af NOx-afgift vil betyde, at konkurrenceforholdene for virksomheder med små og store anlæg ligestilles, ligesom det må forventes, at udledningen af NOx vil mindskes.

Omlægning af afgiften på bekæmpelsesmidler

Lovforslagets sidste punkt foreslår en omlægning af afgiften på bekæmpelsesmidler, så det gøres mere attraktivt at bruge sprøjtemidler med lav sundheds- og miljøbelastning. Dette gøres ved at basisafgiften nedsættes, mens der sker en forhøjelse af belastningsdelen. 

I dag beregnes afgiften på bekæmpelsesmidler med 112,88 kr. pr. kg eller liter bekæmpelsesmiddel for de forskellige belastningsdele, mens basisafgiften udgør 52,75 kr. pr. kg eller liter aktivstof. Med omlægningen vil afgiften på de forskellige belastningsdele hæves til 140 kr. pr. kg eller liter bekæmpelsesmiddel og basisafgiften vil sænkes til 20 kr. pr. kg eller liter aktivstof. 

Omlægningen forventes indfaset fra 1. april 2023.

Vi er klar til at hjælpe

Lige for tiden går det rigtig hurtigt inden for afgifternes verden; nye politiske aftaler indgås og ændringer til afgifterne som vi kender dem foreslås og indføres. Det er let at miste overblikket.

I PwC’s afgiftsteam har vi fingeren på pulsen og det fulde overblik. Har du og din virksomhed spørgsmål eller brug for sparring til at navigere i de komplekse og omskiftelige afgiftsregler, så er vi altid klar til en uforpligtende snak.

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz

Partner, leder af afgifter og told, PwC Denmark

Tlf: 5135 7562

Christian Bering Morsø Windberg

Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 3945 9577

Følg PwC