Financial Services Actuarial

PwC Financial Services Actuarial udfører aktuar- og risikomæssig rådgivning for forsikrings- og pensionsselskaber.

PwC Financial Services Actuarial (herefter FS Actuarial) udfører aktuar- og risikomæssig rådgivning for forsikrings- og pensionsselskaber. I vores team har vi stor erfaring og ekspertise inden for både livs- og skadesforsikring, ligesom vi har erfaring med både de detaljerede beregningstekniske udfordringer og de mere generelle ‘high-level’ behov for en velfungerende virksomhedsstyring i en Solvens II-verden.

  • Vi er forsikrings- og pensionseksperter
    I FS Actuarial er vi aktuarer, med forskellige erfaringer, kompetencer og fokusområder. Sammen dækker vi bredt inden for pension samt livs- og skadesforsikring. Med de blandede kompetencer samlet i ét fagligt team sikres sparring, udfordring og videndeling til gavn for vores kunder.
  • Vi har en dyb indsigt i Solvens II og risikostyring
    Med kombinationen af vores aktuarfaglige baggrund, praktisk erfaring som CRO, og viden om Solvens II-lovgivningen, er vi kvalificerede til alt, som fx inspiration til ”Kulturrejsen” med implementering af risikostyring, dialogen med bestyrelser samt de konkrete lovfortolkninger og beregninger.
  • Vi er helt fremme med Data Analytics
    Vi udnytter kreativt vores aktuarfaglige kompetencer i samspil med en bred vifte af statistiske værktøjer, hvor kommunikerbare resultater er i fokus. Vi holder os aktuelle sammen med vores internationale PwC-kolleger via fælles arbejdsgrupper. Vores ydelser omfatter fx machine learning til pricing, mikrohensættelser, skadesreservering og arbejdsskade

Playback of this video is not currently available

2:02

PwC's Financial Services Actuarial

PwC Financial Services Actuarial udfører aktuar- og risikomæssig rådgivning for forsikrings- og pensionsselskaber.

Vi kan hjælpe med...

Stokastisk værdiansættelse af hensættelser
Vi har praktisk erfaring med stort set alle dele af processen og hele ambitionsspektret omkring værdiansættelsen af forsikringsforpligtelser i overensstemmelse med Solvens II. Vores erfaring bygger på alt fra hands-on implementering af stokastiske modeller, til validering af brancheløsninger og review af selskabernes egen dokumentation. Vores største styrke kommer dog i kraft af vores aktive internationale netværk, der gør os i stand til, i samarbejde med vores udenlandske kolleger, at levere løsninger på højeste, internationale niveau.

De 4 funktioner
Vi har mange kunder, som vi hjælper med en værdiskabende implementering af governance kravene til ledelsessystemerne fra Solvens II. De overordnede regler om ‘at have effektive former for virksomhedsstyring’ blev med Solvens II suppleret af kravet om mindst fire nøglefunktioner: risikostyringsfunktion, aktuarfunktion, compliancefunktion og intern audit funktion. Som forsikrings- og pensionsselskab skal man udpege en ansvarlig for hver etableret nøglefunktion, som skal fit & proper vurderes af Finanstilsynet. PwC-ansatte er p.t. fit & proper godkendt til nøglefunktionerne for aktuar, risikostyring og intern audit.

Interne modeller
Med praktisk erfaring fra sektoren, et bredt spænd af kompetencer i teamet, samt et indgående kendskab til relevant lovgivning, kan vi hjælpe med alle aspekter af processerne omkring interne modeller. Hvorvidt det drejer sig om estimering, matematisk definition, programmering af enkeltstående modeller, eller om behovet er afdækning af regulatoriske krav og udfærdigelse af dokumentation og rapporter, kan vi yde en helstøbt rådgivning. I samarbejde med vores dygtige kolleger fra Data & Systems-teamet kan vi hjælpe hele vejen, dvs. fra design af datavarehus og opsamling af data og til de endeligt implementerede modeller.

Risikostyring, herunder RSR og SCFR
Over de seneste år er omfanget af ny regulering steget i forsikringsbranchen blandt andet inden for risikostyringsområdet. PwC har derfor bistået mange med støtte på netop dette område, hvorigennem vi har udbygget vores allerede store erfaring. På paletten findes kompetencer inden for varetagelse af ærisikostyringsfunktionen, risiko årshjul og risikoidentificering, hjælp til beregninger (herunder SCR og MCR), assistance og input til analyser, rapportering af kvantitative rapporter, samt støtte og udvikling af de kvalitative rapporter som ORSA, RSR og SFCR.

Data analytics er ikke nyt for aktuarer, men det er udviklingen i udbuddet af værktøjer og tilgængeligheden af data. Vi mener, at data analytics i sin essens handler om værdiskabelse med afsæt i data. Herunder hører flere separate discipliner, som vi gennem mange år har opbygget betragtelig erfaring med: Data, modellering og kommunikation.

Vi forstår vigtigheden af data, dets anvendelsesmuligheder og dets begrænsninger, og vi ved hvordan man tilgår dataopsamling målrettet og systematisk. Vi skaber kontinuerligt værdi for vores kunder ved at anvende data, ekspertviden og forretningserfaring i de rigtige modeller til de rigtige formål. Hvad end det drejer sig om klassiske aktuarmodeller, som Chain-Ladder, Bornhuetter-Ferguson eller GLM, eller om man anvender machine learning metoder, som træmodeller, regressionsanalyse eller neurale netværk, kræver det erfaring at vælge den rigtige model. Vi bistår i den sammenhæng med alt fra programudvikling, modeludvikling og kørsler til fuld håndtering, så man som selskab selv nemt kan styre, hvor meget viden og udførsel, man selv har in-house, og hvor meget der ønskes eksternt hos os.

Hos vores kunder er vi vant til at kommunikere resultater og strategi på alle niveauer i organisationen. Vi ser det som et væsentligt aspekt af data analytics, at modeller og resultater forklares og forankres i samarbejde med vores kunder. For at kunne mestre data analytics, kræver det flair for programmering. Vi tror på letlæselig, simpel og veldokumenteret kode, som kan automatisere analyser og processer, så de nemt kan overtages af andre. Det sidstnævnte aspekt er vigtigt for os i forbindelse med samarbejdet med vores kunder, så det er muligt selv at tilpasse efter behov. Vores teams primære styrke er at finde i sprog som R, Python, SAS, SQL og VBA.

Pricing
Vi har erfaring med hele processen omkring lønsomhedsanalyser og prisfastsættelse af forsikringsdækninger (tarifering), som vi betragter som et kerneområde. Vi kan hjælpe med at opsamle, forstå og transformere jeres skades-, police-, porteføljedata, så det på bedste vis kan skabe værdi i jeres modeller.
Med vores brede kendskab til både aktuelle og klassiske aktuartekniske metoder og modeller, kan vi udvikle og sikre en nutidig modellering og tarifering. Dermed kan vi på optimal vis udnytte jeres data og vores brancheerfaring, hvor der samtidig tages højde for jeres ekspertise og forretningserfaring. Vi har ligeledes erfaring med den strategiske efterjustering, hvor der tages højde for budgetter, rabatter og hvor den endelige tarif tilpasses, så I opnår den ønskede bestandssammensætning.

Skadesreservering/mikrohensættelser/arbejdsskade
Vi har som aktuarteam en bred erfaring med reservering inden for skadesforsikring og har bistået med reserveafsættelse i mange selskaber herunder også arbejdsskademodeller. Gennem vores PwC netværk og revisions kunder holder vi os opdateret i forhold til hvad der sker i branchen. Som supplement og som erstatning til klassiske reserveringsmetoder som Chain Ladder og Bornhuetter-Ferguson er mikroreservering ved at vinde indpas. Med vores erfaring i prædiktiv modellering fra fx pricing er området og metoderne kendt territorium for os.

Forsikringssvindel
I en allerede datadreven hverdag, hvor mange kundeforhold og observationer omkring skadessager er tilgængelige i data, kan paletten udvides til at sandsynliggøre forsikringssvindel, allerede før en skadebehandler har haft øjne på sagen. Ved at kæde kendte svindelsager sammen med kunde- og skadesdata er det muligt at drage inferens til andre sager med lignende kundeadfærd og skadeshistorik. Det kan bruges til at flage sager, som enten kan gøre skadebehandleren mere opmærksom på sagens aspekter, eller benyttes til at sende skaden direkte til efterforskning. Ligeledes kan skadebehandleren få statistisk drevne betragtninger med i deres håndtering af nye skadessager. Her anvender vi fx metoder som gradient boosting.

Som en del af afdelingens absolutte kernekompetencer kan I få støtte til udskiftning af kernesystemer, støtte til testressourcer og migrering. Vi varetager løbende essentielle og kritiske roller i større og mindre projekter, og vi oplever som hovedregel, at vores kunder bruger os igen og igen på baggrund af vores systematiske og effektive arbejde. Vi indgår gnidningsfrit i større teams, men kan også sagtens påtage os en ledende rolle i projektet, hvis det er påkrævet. Vores brede erfaring gør os indifferente i forhold til kernesystem og testmiljø, da vi er vant til at navigere i de fleste af de anvendte systemer.

IFRS 17

Det nye regnskabsstandard IFRS 17 for børsnoterede forsikringsselskaber træder i kraft 2023. Ligesom ved Solvens II, ses nu at IFRS 17 kan vende op og ned på et selskabs regnskabsproces og systemer. Det er derfor en kompleks installation, der står foran flere selskaber i Danmark.

PwC har både dansk og stor international erfaring med at rådgive og vejlede vores kunder omkring implementeringen af denne. Som revisorer kan vi hjælpe jer med at navigere i standarden og stille det rigtige spørgsmål for at sikre, at jeres regnskab er IFRS 17 compliant. Som rådgiver eller konsulent kan vi assistere med implementeringen af den ved at vejlede og bistå med vores egen erfaring samt erfaringen, vi ser i andre EU lande.

Herudover kan PwC bistå med code review og model valideringer for IFRS 17 modeller. PwC har samarbejdet med flere kendte IFRS 17 model udbyder og sågar udviklet vores eget program, som hedder “IFRS 17 In a Box” (IAB).

Individuel Solvens Bekendtgørelse

Gruppe 2-forsikringsselskaber i Danmark skal opgøre selskabets Individuelle Solvensbehov (ISB) til beregning af det fornødne beløb til dækning af risiko.

PwC har erfaring og ekspertise inden for udvikling af modeller og implementering af ISB og kan tilbyde både udførsel af beregning såvel som assistance og og en skræddersyet løsning til selskabets egen beregning. PwC har hjulpet gruppe 2-forsikringsselskaberne med deres udfordringer i at skulle leve op til Finanstilsynets krav til opgørelse af ISB.

Kontakt os

Jette Lunding Sandqvist

Partner, Head of Actuarial and Risk Modelling Services, PwC Denmark

Tlf: 3945 3817

Følg PwC